2006

Numar

Titlu

Hotararea nr. 1
din 6 ianuarie 2006

privind : repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoarea adaugata si a cotei de 75% din cota de 22% din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale  ale comunelor, oraselor si municipiilor din judet, pe anul 2006.

Hotararea nr. 2
din 6 ianuarie 2006
privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor din judet, pe  anul 2006.
Hotararea nr. 3
din 6 ianuarie 2006

privind: repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei pe anul 2006.

Hotararea nr. 4           din 6 ianuarie 2006

privind: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman, prin Legea bugetului de  stat, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene,  pe anul 2006.
Hotararea nr. 5
din  1 februarie  2006

privind : majorarea capitalului social la S.C. ,,EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele

Hotararea nr. 6
din  1 februarie  2006

privind : stabilirea cuantumului cheltuielilor de funcţionarea centrelor de zi  pentru protecţia copilului de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi stabilirea cotei-părţi de finanţare a acestora.

Hotararea nr. 8
din  1 februarie  2006

privind : aprobarea bugetului propriu al judeţului Teleorman pe anul 2006.

Hotararea nr. 9 din 1 februarie 2006

privind : aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman. 
Hotararea nr. 13
din  1 februarie  2006

privind: încetarea asocierii  Consiliului Judeţean Teleorman, cu alte persoane juridice şi fizice, la Asociaţia Sportivă „CS Rulmentul” Alexandria.

Hotararea nr. 14
din  1 februarie  2006

privind:  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului.

Hotararea nr. 15
din  1 februarie  2006

privind : actualizarea tarifelor, pentru eliberarea de acorduri prealabile şi autorizaţii speciale în vederea amplasării şi execuţiei unor obiective în zona drumurilor judeţene, utilizarea şi  închirierea   unor suprafeţe din zona acestora, precum şi pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau de gabarit de către  autovehicule înmatriculate în ţară, pe anul 2006.

Hotararea nr. 16        din 20 februarie 2006

privind : majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman, pe anul 2006.

Hotararea nr. 17        din 20 februarie 2006

privind : utilizarea Fondului de rezerv\ bugetar\ la dispozi]ia Consiliului Jude]ean Teleorman, pe anul 2006, în vederea acordării unui ajutor de urgenţă Consiliului local al municipiului Alexandria, aflat în situaţie de extremă dificultate,  pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei .
Hotararea nr. 18
din 31 martie 2006

privind: aprobarea Strategiei judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2008

Hotararea nr. 19
din 31 martie 2006

privind: aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice în perioada 2006-2008

Hotararea nr. 20
din 31 martie 2006

privind: aprobarea Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale pentru perioada 2006-2008

Hotararea nr.21         din 31 martie 2006

privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în hotărârile Consiliului  Judeţean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001 şi nr.56 din 10 iunie 2005

Hotararea nr. 22
din 31 martie 2006

privind : stabilirea taxelor speciale pentru anul 2006 

Hotararea nr. 23
din 31 martie 2006

pentru: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 124 din 31 octombrie 2005 privind constituirea Comandamentului antiepizootic judeţean Teleorman

Hotararea nr. 24        din 31 martie 2006

privind : utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean, prevăzut în bugetul propriu al judeţului, pe  anul 2006.
Hotararea nr. 30
din  6 aprilie  2006

privind : aprobarea Planului Operaţional Regional   al    judeţului  Teleorman, pentru perioada 2007-2013.

Hotararea nr. 31
din 6 aprilie 2006

privind: trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul privat al judeţului, în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

Hotararea nr. 32
din 6 aprilie 2006

privind : aprobarea Contractului colectiv de muncă al salariaţilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 33
din 6 aprilie 2006

privind: modificarea şi completarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 34
din 6 aprilie 2006

privind: aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Teleorman.

Hotararea nr. 35     
din 6 aprilie 2006

privind: scoaterea  din  circuitul agricol  a  suprafeţei   de 28  ha  teren  agricol  destinat  amplasării  Depozitului Central  de deşeuri  de  la  Mavrodin,din cadrul obiectivului de investiţii ,,Sistem  Integrat de  Management al Deşeurilor în Judeţul Teleorman”.

Hotararea nr. 36
din 6 aprilie 2006

privind : aprobarea programului achiziţiilor publice pe anul 2006

Hotararea nr. 37
din 20 aprilie 2006

privind : aprobarea programelor de activitate pentru anul 2006, ale instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

Hotararea nr. 38
din 20 aprilie 2006

privind: aprobarea numarului de personal, a organigramei si a statului de functii ale institutiilor publice din subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Hotararea nr. 39
din 20 aprilie 2006

privind : aprobarea documentaţiei  tehnico –  economice a  obiectivului de investiţii "Reabilitare drum de legătură rutieră  între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214,Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900,Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni" în faza proiect tehnic 

Hotararea nr.40
din 20 aprilie 2006
privind: prelungirea contractului de servicii cu Bursa Română de Mărfuri                         
Hotararea nr. 41
din 20 aprilie 2006

privind:completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.30 din 6 aprilie 2006 privind Planul  Operaţional  Regional al judeţului Teleorman pentru  perioada 2007-2013

Hotararea nr. 42
din 20 aprilie 2006

privind: repartizarea unor bunuri din patrimoniul privat al Consiliului Judeţean Teleorman, consiliilor locale Alexandria şi Zimnicea pentru Poliţia Comunitară.  

Hotararea nr. 43
din 19 mai 2006
privind: aprobarea contului de ;ncheiere a exerciţiului bugetului propriu al judeţului pe anul 2005.
Hotararea nr. 44
din 19 mai 2006
privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.
Hotararea nr. 45
din 19 mai 2006
privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr.32/2006.
Hotararea nr. 46
din 19 mai 2006
privind: suplimentarea cheltuielilor de proiectare  pentru   obiectivul de investiţii ”Punct de control şi trecere a frontierei cu  ferryboat- ul la Turnu Măgurele (România)–Nikopol (Bulgaria)” 
Hotararea nr. 47
din 19 mai 2006
privind: numirea a câte unui reprezentant al Consiliului Judeţean Teleorman în Consiliul de administraţie al Spitalului de pneumoftiziologie Roşiorii de Vede şi al Centrului de sănătate Furculeşti
Hotararea nr. 48
din 19 mai 2006

pentru : completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.36 din  6 aprilie 2006 privind aprobarea programului achiziţiilor publice pe anul 2006.

Hotararea nr. 49
din  19 mai  2006
privind: prelungirea închirierii spaţiului situat în municipiul Alexandria, str.Av.Alexandru Colfescu nr.64,  judeţul Teleorman
Hotararea nr. 50
din  19 mai  2006

privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004

Hotararea nr. 52
din 19 mai 2006
privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare centrală termică-Spitalul Judeţean Alexandria”, în faza studiu de fezabilitate
Hotararea nr. 53

din 19 mai 2006

privind: stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă ;n natură, pentru anul 2006.

Hotararea nr. 54

din 19 mai 2006

pentru: adoptarea Declaraţiei privind impactul negativ pe care îl are centrala nucleară de la Belene asupra mediului şi sănătăţii locuitorilor judeţului Teleorman

Hotararea nr. 55         din 19 mai 2006

privind : aprobarea    parteneriatului   Consiliului Judeţean Teleorman cu unele consilii locale în vederea  realizării obiectivului „Reabilitarea unităţilor  şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005,  din judeţul Teleorman”.                                       

Hotararea nr. 56         din 19 mai 2006

privind: modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 57        din 21 iunie 2006

privind: încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Catană Aida Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională

Hotararea nr. 58       din 21 iunie 2006

privind: participarea Consiliului Judeţean Teleorman, în parteneriat cu Consiliile Locale Turnu Măgurele şi Zimnicea, la manifestările culturale şi sportive “Serbările Dunării”, din perioada 29 iunie–1 iulie 2006

Hotararea nr. 59       din 21 iunie 2006

privind: disponibilizarea unui mijloc fix aflat în inventarul Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 60       din 21 iunie 2006

privind: aprobarea Acordului de Implementare a proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Teleorman” – Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PA/013 - 4

Hotararea nr. 61       din 21 iunie 2006

privind: aprobarea   asocierii  Consiliului   Judeţean   Teleorman   cu    unele consilii locale urbane pentru gestionarea în comun a serviciilor publice de apă şi canalizare

Hotararea nr. 62       din 21 iunie 2006

privind: aprobarea diminuării preţului de pornire a licitaţiei publice pentru  vânzarea unor bunuri din domeniul privat al judeţului Teleorman

Hotararea nr. 63       din 21 iunie 2006

privind: Cooperarea Consiliului Judeţean Teleorman cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului Teleorman, în vederea realizării în comun a Proiectului ,,Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului în judeţul Teleorman”

Hotararea nr. 65       din 21 iunie 2006

privind: modificarea şi completarea Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială

Hotararea nr. 66       din 21 iunie 2006

pentru: modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 46 din 19 mai 2006

Hotararea nr. 67       din 21 iunie 2006

pentru: modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 53 din 19 mai 2006

Hotararea nr. 68       din 21 iunie 2006

privind: modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.72 din 29 iulie 2005.
Hotararea nr. 69       din 7 iulie 2006 privind: numirea doamnei Alesu Floarea în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman

Hotararea nr. 70       din 7 iulie 2006

privind: majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare   unor unităţi administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

Hotararea nr.71

din 7 iulie 2006

pentru: modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr.7 din 26 februarie 2005.

Hotararea nr. 72

din 7 iulie 2006

privind: aprobarea finanţării execuţiei unui monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Dănuţ Vasilică

Hotararea nr. 73

din 4 august 2006

prin care se ia act de demisia din functia de consilier judetean a domnului Alesu Florea si se declara vacant locul de consilier judetean

Hotararea nr. 74       din 4 august 2006

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

Hotararea nr. 75       din 4 august 2006

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr.52/2006.

Hotararea nr. 76

 din 4 august 2006

privind: eliberarea, la cerere, a domnului Iane Dumitru din functia de sef serviciu al Serviciului de Protectia Plantelor Teleorman

Hotararea nr. 77

din 31 august 2006

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman in adunarea generala a actionarilor a societatii comerciale "EuroBac SRL" Turnu Magurele

Hotararea nr. 78

 din 31 august 2006

privind: aprobarea asocierii Consiliului Judetean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria si cu alte persoane juridice in vederea infintarii unui club sportiv, cu activitate principala de baschet

Hotararea nr. 79

din 31 august 2006

privind: aprobarea indicatorilor si a documentatiei tehnico- economice pentru obiectivul de investitii "Consolidare si reabilitare pod pe D.J. 612 A, peste riul Vedea la Rosiorii de Vede", in faza studiu de fezabilitate.

Hotararea nr 80

din 31 august

privind: admiterea solicitarii prefectului judetului pentru revocarea hotararii Consiliului Judetean nr.73/2006, prin care se ia act de demisia din functia de consilier judetean a doamnei Alesu Floarea si se declara vacant locul de consilier judetean

Hotararea nr. 81

 din 31 august

privind: respingerea solicitarii prefectului judetului pentru completarea temeilui legal si eliminarea prevederilor referitoare la numirea domnului Gongone Mihai in functia de sef serviciu la Serviciul de Protectia Plantelor Teleorman din Hotararea CJ Teleorman nr. 76/2006

Hotararea nr. 82

din 30 septembrie

privind: modificarea şi completarea comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Hotararea nr. 83       din 30 septembrie

privind: rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

Hotararea nr. 84       din 30 septembrie

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, majorate conform O.G. nr.46/2006.

Hotararea nr. 85       din 30 septembrie

privind: repartizarea pe unităi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.G. nr.46/2006.
Hotararea nr. 86
din  30 septembrie 2006

privind : suplimentarea cheltuielilor de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Punct control şi trecere a frontierei cu bacul la Turnu     Măgurele (România) –Nikopol (Bulgaria)”

Hotararea nr. 87
din 30 septembrie 2006

pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea  Consiliului Judeţean Teleorman ce urmează să fie vândute

Hotararea nr. 88

 din 30 septembrie

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei socio-economice de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare, a judeţului Teleorman.

Hotararea nr. 89

din 30 septembrie

privind: numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman  în consiliile consultative ale spitalelor publice care funcţionează în spaţiile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 90

 din 30septembrie

privind: modificarea şi completarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

Hotararea nr. 91
din  30 septembrie 2006

privind : acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru traversarea prin curtea Şcolii Speciale de Fete Alexandria a conductei de aducţiune a  gazelor naturale pentru centrala termică a Clubului  Sportiv Şcolar Alexandria

Hotararea nr. 92

din 30 septembrie

privind: încetarea activităţii Serviciului de Protecţia Plantelor Teleorman şi preluarea patrimoniului şi personalului de Serviciul de Deservire, Pază şi Protocol Teleorman - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman .

Hotararea nr. 93       din 30 septembrie

privind: aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanţarea unor lucrări de investiţii publice de  interes  judetean.

Hotararea nr. 94

din 30 septembrie

privind: avizarea propunerilor de reorganizare şi/sau restructurare a spitalelor publice care funcţionează în spaţiile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr.95

din 30 septembrie

privind: încetarea raportului de muncă al doamnei Catană Aida Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională- serviciu public cu personalitate juridicăsub autoritatea Consiliului Judeţean  Teleorman

Hotatrarea nr.96

din 30 septembrie

privind: numirea, temporară, în funcţia de director al Serviciului de Cooperare Internă şi Internaţională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, a domnului Slăvescu Putineanu Mihai, până la organizarea şi ocuparea postului prin concurs sau examen, potrivit legii  
Hotararea nr. 97
din  30 septembrie 2006

privind : acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor   de ,,CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE CORP I’’ la Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci  

Hotararea nr. 98

din 30 septembrie

privind: înfiinţarea cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 99

 din 30 septembrie

privind: înfiinţarea funcţiei de administrator public al judeţului Teleorman

Hotararea nr. 100

 din 30septembrie

 privind: încetarea mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, înainte de termen, prin demisie, al domnului Vlad Eugen Ovidiu

Hotararea nr. 101

din 30 septembrie

privind: alegerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman

Hotararea nr. 102

din 30 septembrie

privind: necesitatea împuternicirii Preşedintelui Consiliului  Judeţean Teleorman exercite căile de atac împotriva    sentinţei civile nr. 1120 din 18 septembrie 2006,   pronunţată de Tribunalul Teleorman 

Hotararea nr. 103

din 25 octombrie

privind:  majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unităţi administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

Hotararea nr. 104

 din 25 octombrie

privind:  aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vităneşti-Băbăiţa, km 17+400-km 58+000”, în faza studiu de fezabilitate

Hotararea nr. 105

din 25 octombrie

pivind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 601, limită jud. Giurgiu - Videle, km 49+350 – km 54+595” , în faza studiu de fezabilitate

Hotararea nr. 106

din 25 octombrie

privind: aprobarea indicatorilor şi a documentaţiei  tehnico-economice a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 679E, Siliştea Gumeşti – Tătărăştii de Sus, km 12+264 – km 21+264” , în faza studiu de fezabilitate

Hotararea nr. 107

 din 25 octombrie

privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului  Judeţean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001

Hotararea nr. 108

din 25 octombrie

privind: acceptarea donaţiei unui imobil, trecerea în domeniul public al  judeţului Teleorman şi darea în folosinţă gratuită Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi Protecţia Copilului Teleorman    

Hotararea nr. 109

din 25 octombrie

privind: modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 privind concesionarea spaţiilor în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare

Hotararea nr. 110

din 25 octombrie

privind:  aprobarea protocolului de cooperare între Agenţia   Naţională Antidrog pentru Centrul de prevenire, evaluare    şi consiliere antidrog Teleorman şi Consiliul Judeţean  Teleorman, în vederea promovării unor interese comune
Hotararea nr. 111
din  29 noiembrie 2006

prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

Hotararea nr. 112
din  29 noiembrie 2006

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

Hotararea nr. 113
din  29 noiembrie 2006

privind: repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, majorate conform O.U.G. nr. 89/2006.

Hotararea nr. 114
din  29 noiembrie 2006

privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], aferente finanţării cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat, în baza H.G. nr.1584/2006 şi a O.U.G. nr.89/2006.

Hotararea nr. 115
din  29 noiembrie 2006

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2007 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Teleorman 

Hotararea nr. 116
din  29 noiembrie 2006

privind: trecerea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman din administrarea Consiliului Local Mavrodin, a drumului   situat în extravilanul localităţii Mavrodin,  cu funcţionalitatea – drum de acces la Depozitul Central Mavrodin.

Hotararea nr. 117
din  29 noiembrie 2006

privind : trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judeţului   şi   atribuirea acestuia în folosinţă gratuită Companiei   Naţionale de  Investiţii S.A.

Hotararea nr. 118
din  29 noiembrie 2006

privind : atribuirea în folosinţă gratuită sau în administrare a unor bunuri imobile proprietatea publică a judeţului

Hotararea nr. 119
din  29 noiembrie 2006

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004, privind închirierea unor spaţii  din imobile- proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale

Hotararea nr. 120
din  29 noiembrie 2006

privind : aprobarea  cofinanţării  investiţiei  ,,Fluidizarea circulaţiei spre punctul de frontieră Turnu MăgureleNicopole prin  reabilitarea  primară  a  DJ 546, Turnu Măgurelelimită judeţ Olt, km 4+000 – km 40+000 ’’ finanţată prin programul Phare 2004/016 -784.01.01

Hotararea nr. 121
din  29 noiembrie 2006
privind : aprobarea   cofinanţării investiţiei  ,,  Reabilitare  drum  de   legătură rutieră    între   oraşul Videle şi DN 61 (Milcovăţu) prin modernizerea  DJ 601D,  km 14+514 - 27+214, Mereni - Videle  şi DJ 612,  km 0+000 – 6+900,     Milcovăţu    (jud. Giurgiu)   -   Mereni ’’   finanţată       prin  programul Phare 2004 – 2006, Coeziune Economică şi Socială
Hotararea nr. 122
din  18 decembrie 2006
privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.
Hotararea nr. 123
din  18 decembrie 2006

privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2007 

Hotararea nr. 124
din  18 decembrie 2006

privind:   aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Judeţean Teleorman şi consiliile judeţene Argeş, Călăraşi, Dîmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”

Hotararea nr. 125
din  18 decembrie 2006

privind : aprobarea Acordului de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean Teleorman (România) şi Consiliul General Seine–et–Marne (Franţa)

Hotararea nr. 126
din  18 decembrie 2006

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

Hotararea nr. 127
din  18 decembrie 2006

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 42 din 11 noiembrie 2004

Hotararea nr. 129
din 18 decembrie 2006

privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.114 din 29   noiembrie 2006.