ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 

 


BACK                                                    

 

HOTĂRÂRE

 

prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a doamnei Alesu Floarea şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

- cererea nr. 5427 din 21 iulie 2006 a doamnei Alesu Floarea, prin care demisionează din funcţia de consilier judeţean, urmare numirii în funcţia de director executiv la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a” şi alin. (3), precum şi art. 10 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată şi ale art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a doamnei Alesu Floarea.

 

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Alesu Floarea, aleasă pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – organizaţia judeţeană Teleorman.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Serviciul Juridic şi Contencios, va întocmi şi depune documentaţia necesară în vederea validării de către Tribunalul Teleorman a mandatului de consilier judeţean al candidatului declarat supleant de pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – organizaţia judeţeană Teleorman, care întruneşte condiţiile prevăzute de lege.

 

Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului judeţului Teleorman  şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                  

 

 

 

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

 

                                                                                         Secretar al judeţului

                                                                                           Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 73 din 4 august 2006