ROMÂNIA

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 
 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind:  aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare si reabilitare pod pe D.J.612A, peste râul Vedea la Roșiori de Vede”, în faza studiu de fezabilitate.

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

Având în vedere

- expunerea de motive nr. 6462 din 28 august 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și raportul de specialitate nr.6461 din  28 august 2006 al Direcției Tehnice, privind necesitatea aprobării indicatorilor și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții  ,,Consolidare și reabilitare pod pe D.J.612A, peste râul Vedea la Roșiori de Vede ”, în faza studiu de fezabilitate;

         -studiul de fezabilitate A271/2006 întocmit de societatea de proiectare și consultanță BETA COPS SRL București ;

         - raportul de avizare al  comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială;

         - prevederile art. 40, alin. (1), din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 104, alin. (3), litera ,,f’’ din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Teleorman;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare si reabilitare pod pe D.J.612A, peste râul Vedea la Roșiori de Vede” în faza studiu de fezabilitate :

 

A. Valoare totală:     3.260.700 RON (inclusiv TVA), adica  912.772,80 Euro,

din care:      C+M:      2.831.370 RON (inclusiv TVA) , adica 792.590,03 Euro

(1 Euro= 3,5723 RON)    

                

B. Amplasament :

         D.J.612A,peste râul Vedea la Roșiori de Vede, jud. Teleorman;

 

         C. Durata de realizare: 12 luni

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                      

Contrasemnează,

Secretarul județului

 

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 79 din 31 august 2006