ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 


                                       

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

-         expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean nr.6128 din 15 august 2006 și raportul de specialitate nr. 4633 din 11 august a.c. al Direcției administrație publică locală;

-         cererea de demisie a domnului Meiroșu Ciprian nr. 4633/2006;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.13 din 17 februarie 2003;

-         prevederile art. 104 ¹ și ale art. 110 coroborate cu cele ale art. 46 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Domnului Meiroșu Ciprian îi încetează calitatea de reprezentant, al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele, ca urmare a demisiei.

 

Art.2. Se desemnează domnul Ștefan Mihai Gabriel ca reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale „EUROBAC” S.R.L. Turnu Măgurele.

 

Art.3. Prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 17 februarie 2003 se modifică în mod corespunzător.

Art.4. Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

                                          P R E Ș E D I N T E,

 

                                        Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

 

                                                                                   SECRETARUL  JUDEȚULUI                                          

 

                                                                                     Jr. Rodica Vrabie   

                                               

 

 

 

Alexandria

Nr.77 din 31 august 2006