CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 71 din 30 decembrie 2004 privind reorganizarea comisiei pentru protecţia copilului

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

-           expunerea de motive a secretarului general al judeţului nr. 566 din 25 ianuarie 2006 şi raportul comun de specialitate nr. 565 din 25 ianuarie 2006 al Direcţiei administraţie publică locală şi Direcţiei Economice, buget – finanţe;

-           avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-           dispoziţiile art. 4, art. 8 lit. „b” din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

-           art. 43 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2006;

-           prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului judeţean, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1. Începând cu data de 1 februarie a.c. se modifică componenţa Comisiei pentru protecţia copilului stabilită prin hotărîrea Consiliului judeţean nr.71/2004, cu modificările ulterioare şi încetează calitatea de membru a reprezentantei Asociaţiei „Observator”  domnişoara Tălpigă Lenuţa.

          Art.2. (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei pentru protecţia copilului Teleorman au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 5% din indemnizaţia preşedintelui Consiliului judeţean.

                   (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului Teleorman beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

          Art.3.  Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion şi Secretarul general al judeţului prin Direcţia economică, buget-finanţe, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.4.  Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                    

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             Secretar general al judeţului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

Alexandria

Nr. 14  din 01 februarie  2006