Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea programului achizițiilor publice pe anul 2006

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

 

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2105 din 22 martie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 2104 din 22 martie 2006 al Direcțiilor Dezvoltare Locală,  Economice, Buget-Finanțe și Serviciului juridic și contencios;

-  avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.411/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;

- prevederile art.46 alin.(2), raportat la art.110 și ale art.104, alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă programul achizițiilor publice pe anul 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin autoritații contractante, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

 

 

 

 

                                                                 

     

                                                                                                                 Contrasemnează,

                                                                                                                   Secretar General al Județului,

 

                                                                                                                                                                jr. Rodica Vrabie

                                          

                                                                    

 

                                                                                               

 

 

        Alexandria,

 

     Nr. 36 din 06 aprilie 2006

 

 

Consiliul Județean Teleorman

                                                                                                                                                 

 Anexă la hotărîrea nr. 36     06 aprilie 2006

                                                                                                                                                                          

 

 

 

PROGRAMUL  ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2006

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    1 EURO = 3,6174 (la data de 26.01.2006)

Nr.crt

Denumirea contractului

Bugetul propriu

(poziția)

Cod CPSA

Valoarea estimată, fara TVA

Lei RON/euro

Procedura propusă

Perioada

aprox.

de realizat

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

A. CONTRACTE DE FURNIZARE

1.

Toner copiator și fax, cartuș imprimantă

 

51.02/20.01.09

3001.25

3001.24

2430.24

C.J.T.=64.500

17.830

 

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

2.

Rechizite (articole de papetărie, mici articole metalice de birou, articole de scris)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.02/20.01.01

51.02/20.01.09

 

60.02/20.01.01

 

61.02/20.01.01

 

54.02/20.01.01

2123.11

2123.1

2875.23

3663.2

C.J.T.46.400

12.827

 

C.M.=8.400

2.322

I.J.S.U.=1.300

359

O.M.=8.400

2.322

TOTAL=64.500

17.830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

3.

Calculatoare ( 35)

Imprimante (27)

Scaner  (1)

Copiator (1) 

51.02/71.01.03

 

60.02/71.01.03

 

54.02/20.05.30

3002.1

C.J.T.=126.100

34.859

C.M.=23.100

6.386

O.M.=500

138

 

 

TOTAL=149.700

41.383

 

 

 

 

 

 

 

Licitație deschisă

> 40.000 EURO

Trim.II

 

4.

Bonuri valorice pentru carburanți auto

51.02/20.01.05

 

60.02/20.01.05

 

54.02/20.01.05

2320.11

2320.15

2320.21

C.J.T.= 93.700

25.903

C.M.=10.000

2.764

O.M.=11.900

3.290

TOTAL=115.600

31.957

 

 

 

 

 

 

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

5.

Materiale pentru curățenie

51.02/20.01.02

 

54.02/20.01.02

2451

C.J.T.= 12.600

3.483

O.M.=760

210

TOTAL=13.360

3.693

 

 

 

 

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

B. CONTRACTE DE SERVICII

 

1.

Întreținere echipament birotică, centrală și rețea telefonică

 

51.02/20.01.30

7250.1

6420

C.J.T 38.500

10.643

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

2.

Servicii de publicitate în presa locală

51.02/20.30.01

7440

55.000

15.204

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

3.

Servicii de publicitate în presa națională

51.02/20.30.01

7440

15.000

4.147

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

 

Trim.II

 

4.

Servicii de publicitate radio

51.02/20.30.01

7440

10.000

2.764

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

5.

Selectarea unei tipografii în vederea tipăririi formularelor tipizate prevăzute în normele metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole, aprobate prin HG nr.846/31.07.2002 

-

2222.13

1,90 lei RON / 0,52 euro /carnet bilete a 100 file

Licitație deschisă

Trim. II

Fonduri  asigurate de Consiliile locale

6.

Aprovizionarea și distribuția produselor de panificație pentru elevi și preșcolari

65.02/57.02.02

8532.16

900.000

248.797

 

Licitație electronică cu preselecție

ANUNȚ DE INTENȚIE

> 100.000 Euro

Trim. III

Anul 2006-2007

7.

Aprovizionarea și distribuția produselor lactate pentru elevi și preșcolari

65.02/57.02.02

8532.16

2.200.000

608.172

 

Licitație electronică cu preselecție

ANUNȚ DE INTENȚIE

> 100.000 Euro

Trim. III

Anul 2006-2007

8.

Închiriere mijloace de mecanizare (utilaje) și mijloace de transport, achiziționarea de materiale chimice și antiderapante, carburanți și lubrifianți pentru activitatea de deszăpezire și combatere a lunecușului, precum și personal deservent ce urmează să participe la acțiuni specifice activității de deszăpezire pentru iarna 2006-2007

84.02/20.01.30

6024.17

5.060.000

                  1.398.795

 

Licitație deschisă

> 40.000 EURO

ANUNȚ DE INTENȚIE

>750.000 Euro

Trim.III

Iarna 2006-2007

C. CONTRACTE DE LUCRARI

1

Întocmirea documentației tehnico-economice și execuția  lucrărilor pentru întreținerea curentă și periodică, precum și a lucrărilor aferente reparațiilor curente la drumurile județene modernizate

 

 

 

DJ 503, Blejești-Baciu-Poeni, km 68+000-82+070, (14,070 km)

 

DJ 642, lim.jud.Olt-Moldoveni-Islaz, km 60+000-69+550, (9,55 km)

 

DJ 612 A –DJ612 Satul Vechi-Săceni-Ciolănești, km 0+000-4+000 și km 75+485-84+485, (13,00 km)

 

DJ 504B –DJ612 Drăgănești de Vede –Sfințești-Săceni, km 0+000-9+905 și km 69+390-75+485, (16,00 km)

 

DJ 503, lim.jud.Giurgiu-Drăgănești Vlașca, km 35+900-38+890, (2,99 km)

 

DJ 506A, Purani-Siliștea, km 0+000-2+000, (2,00 km)

 

DJ 612B Satu Vechi (DJ612A) –Dobrotești (DN65A), km 0+000-15+525, (15,525 km)

 

DJ 612 Băbăița –Orbeasca, km 33+080-39+354 (6,274 km)

 

DJ 506 Talpa –Scurtu Mare , km 80+000-85+500 (5,500 km)

 

DJ 703 Siliștea Gumești - Ciolănești, km 109+896-120+446 (10,55 km)

 

DJ 601, lim.jud.Giurgiu - Videle, km 49+350-54+595, (5,245 km)

84.02/01.30

7420.34 

4523.12

 

 

 

 

 

 

 

 

5.834.400

1.612.871

 

1.771.740

489.783

 

6.630.000

1.832.808

 

8.160.000

2.255.764

 

 

1.677.390

463.700

 

1.020.000

281.970

 

7.917.750

2.188.796

 

 

3.199.740

884.541

 

 

2.805.000

775.419

 

                  4.903.650

1.355.573

 

2.368.950

654.876

Licitație deschisă

>100.000 Euro

ANUNȚ DE INTENȚIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim.II, III, IV

Se vor organiza licitații  deschise pentru fiecare drum conf. H.C.J. nr.10/2006

2.

Lucrări de reparații pe suprafețe izolate și întinse la drumurile modernizate în functie de solicitări și necesități = 4 Km

84.02/20.02

4523.12

1.000.000

276.442

Cerere de ofertă

(pentru fiecare drum pe care se intervine și cu valoare

< 100.000Euro)

 

Trim. II, III, IV

Unde se intervine, se vor organiza cereri de ofertă pentru fiecare drum conf. H.C.J. nr.10/2006

3.

Lucrări de reparații pe suprafețe izolate și întinse la drumurile pietruite în funcție de solicitări și necesități = 20 Km

84.02/20.02

4523.12

800.000

221.153

Cerere de ofertă

(pentru fiecare drum pe care se intervine și cu valoare

 < 100.000Euro)

Trim II, III, IV

Unde se intervine, se vor organiza cereri de ofertă pentru fiecare drum conf. H.C.J. nr.10/2006

4

Reparații curente Sediu Consiliul Județean

51.02/20.02

4521.1

170.000

46.995

 

Cerere de ofertă

<100.000 Euro

Trim. II

 

5

Modernizare centrală termică

60.02/71.01.30

4533.11

C.M.=50.000

13.822

 

Cerere de ofertă

<100.000 Euro

 

Trim. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:Produsele, serviciile sau lucrările similare care nu sunt cuprinse în acest program și care au valoarea fără TVA, cumulată pe parcursul anului  

             2006, mai mică decât echivalentul în lei a  2000 euro, pentru fiecare categorie, se achiziționează prin cumpărare directă. 

            C.J.T. – Consiliul Județean Teleorman

            C.M. – Centrul Militar Județean Teleorman

            O.M. – Oficiul de Mobilizare a Economiei și Pregătire a Teritoriului pentru Apărare Teleorman

            I.J.S.U. – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,A.D.GHICA” al județului Teleorman

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea