Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 
 
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    HOTĂRÂRE

 

privind : disponibilizarea unui mijloc fix aflat în inventarul Consiliului Județean Teleorman

 

          Consiliului Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările  și completările ulterioare,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.4224 din 09 iunie 2006, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Teleorman Putineanu Ion și  raportul nr.4223 din 09 iunie 2006, al Direcției Economice, Buget – Finanțe, privind necesitatea disponibilizării unui mijloc fix aflat în inventarul Consiliului Județean Teleorman ;

- avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman, nr.173 din 09 iunie 2006 privind scoaterea din funcțiune a autoturismului marca Daewo – Espero aflat în inventarul Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art.1 și art.3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

- prevederile art.46 alin.(2) coroborat cu art.110 și art.104 alin. (1) lit. f), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările  și completările ulterioare și ale art.47 alin.(1) litera ,,f” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat,

În temeiul  prevederilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările  și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

      Art. 1. Se aprobă disponibilizarea autoturismului DAEWOO ESPERO, înmatriculat cu nr. TR-O1-CJT, aflat în inventarul Consiliului Județean Teleorman, având următoarele caracteristici : serie sașiu KLAJF 1981 VB 199447, serie motor 243246, capacitate cilindrică 1796 cm3, anul de fabricație 1997, urmând să fie atribuit sau, după caz, valorificat, conform prevederilor legale.

 

 

      Art. 2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Economică, Buget – Finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

     Art.3. Secretarul general al județului, prin compartimentul Cancelarie,  va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevazut de lege. 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASE                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                              Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                                      Jr.Rodica Vrabie

MNEAZA,

 

 

 

Alexandria

Nr. 59 din 21 iunie 2006