CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind:  încetarea raportului de muncă al doamnei Catană Aida Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională- serviciu public cu personalitate juridicăsub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman.

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform art. 106  alin. (1) din  Legea administrației publice locale nr.215 / 2001, modificată și completată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistratăsub nr. 7046 din 14 septembrie 2006 și raportul de specialitate nr. 7045 din 14 septembrie 2006 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea eliberării doamnei CatanăAida Petronela din funcția de director al Serviciului de Cooperare Internăși Internațională;

-  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 14 din 17 februarie 2003 ;

          - cererea doamnei CatanăAida-Petronela înregistratăsub nr. 7012 din 14 septembrie 2006;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publicălocală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art.104 alin.(2)  lit.e), art. 116 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 modificatăși completatăși ale art. 47 alin.(1) litera h) , teza a II-a, din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat,

- prevederile art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată și completată;

în temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificatăși completată.

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

          Art.1. începând cu data de 01 octombrie 2006, doamnei CatanăAida – Petronela, director al Serviciului de Cooperare Internăși Internațională- serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman, îi înceteazăraportul de muncă, prin acordul părților.

 

 

Art.2.  Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E ȘE D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR AL JUDEȚULUI

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 95 din  30 septembrie  2006