ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

  pentru  : modificarea  și completarea Hotărârii Consiliului Județean  

                Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 privind concesionarea spațiilor în  

                 care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței

                 Guvernului nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8044 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8045 din 19 octombrie 2006 al Direcției  Tehnice și Direcției Economice Buget - Finanțe;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.18 din 21 septembrie 2004;

-  prevederile art.2, art.3, alin.(12), litera (c) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004, privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale;

- prevederile art. 46, alin.(21), art.104 alin. (1), lit. ,,c” și alin. (4), lit. ,,a”, art.110,  art. 125 alin.(1) din Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se modifică și se completează art.1, punctul 1, litera B din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9  august 2004, privind concesionarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare,  care va avea următorul cuprins :

„1. SPITALUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                 B. Clădire cabinete medicale – strada Mihăiță Filipescu, nr.12-14, municipiul Alexandria

                      Suprafața construită = 120,29 mp

                      Suprafața teren = 149,39 mp

                      Nr. cadastral 3163”

                    

Art.2. Se  completează Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9  august 2004, privind concesionarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată cu completările ulterioare,  cu spațiile prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Tehnică va lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         

          Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  județului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                     

 

 

          

 

 

Alexandria

Nr.109 din  25 octombrie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                         ANEXA

                                                                                                                                                                                                                                          la Hotărârea nr.109 din 25 octombrie 2006

 

 

TABEL NOMINAL 

 

           Cuprinzând concesionarii care au solicitat spațiu pentru funcționarea

 cabinetelor medicale, înființate conform O.G. nr. 124/1998

 

Nr. crt.

CONCESIONAR

Date de identificare

Denumire imobil

adresa

Suprafata de concesionat

-mp-

Redeventa pentru primii 5 ani

Durata concesionării

din care:

Total

cabinet

folosinte comune

0

1

2

3

4

5

6

7

1

TĂNASE IULICA

mun. Alexandria, str. Dunarii. bl. 809, ap. 7

NICULESCU FLORICA

Mun. Alexandria, str. Libertatii, bl.L2, sc A, ap. 9

SPITAL DE PSIHIATRIE POROSCHIA

Dispensar+farmacie

Com. Poroschia

Jud. Teleorman

40,94

45,80

86,74

1Euro/mp

-Până la data pensionării

 

-Până la data pensionării

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea