ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice a

               obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 601, limită jud. Giurgiu - Videle, 

               km 49+350 – km 54+595” , în faza studiu de fezabilitate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8036 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8037 din 19 octombrie 2006 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finante, privind necesitatea aprobării indicatorilor și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții  ,,Reabilitare DJ 601, limită jud. Giurgiu -Videle, km 49+350 – km 54+595”, în faza studiu de fezabilitat;.

         -rapoartele de avizare ale  comisiilor de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 40, alin.(1), din Ordonanta de urgenta nr. 45/2003, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 104, alin. (1), litera ,,b’’și alin. (3), litera ,,f’’ din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și art. 47 alin (1) lit. ,,k” din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Teleorman;

 

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru  obiectivul de investiții ,, Reabilitare DJ 601, limită jud. Giurgiu - Videle, km 49+350 – km 54+595”, în faza studiu de fezabilitate:

 

A.Valoare totală:  2.066.932,50  lei  (inclusiv TVA), adică 589.709,70 Euro

din care:

                    C+M: 1.856.129,70   lei  (inclusiv TVA), adică 529.566,25 Euro

                                                                                      (1euro = 3,5050 RON)

B. Amplasament :

          DJ 601 limită jud. Giurgiu - Videle

 

          C. Durata de realizare: 2 luni.

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

 

 

          

 

 

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                            Secretar al  județului

 

                                                                                         Jr. Rodica Vrabie

                                                                      

          

 

 

 

 

Alexandria

Nr.105 din  25 octombrie 2006