BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

  

privind:   aprobarea Acordului de asociere īntre Consiliul Judeţean Teleorman şi consiliile judeţene Argeş, Călăraşi, Dīmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova pentru realizarea proiectului “Achiziţionare echipamente specifice pentru īmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie īn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”

 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 modificată şi completată

Avānd īn vedere

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman īnregistrată la nr.9838/13 decembrie 2006 şi raportul de specialitate nr.9837/13 decembrie 2006 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport, şi tineret precum şi pentru protecţie socială şi Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor.

- prevederile art.104 alin.(1) lit.”e”, alin.(5) lit.”a” pct.3 şi 8  şi alin.(6) lit.”c” din Legea nr.215/2001 modificată şi completată.

Īn temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată  şi completată:

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.l  Se aprobă Acordul de asociere īntre Consiliul Judeţean Teleorman şi consiliile judeţene Argeş, Călăraşi, Dīmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova, din cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru realizarea proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru īmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie īn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

  

Art.2  Se mandatează Preşedintele Consiliului judeţean Teleorman, să semneze īn  numele autorităţii publice judeţene,  Acordul de asociere aprobat prin art.1.  

   

           Art.3 Secretarul Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi intituţiilor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                            contrasemnează,

                                                                                      secretar al judeţului,

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

                                                                  

                  

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 124 din 18 decembrie 2006

 

 

                   Anexă la hotărārea nr. 124 din 18 decembrie 2006

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE

 

īntre Consiliul Judeţean Teleorman  şi consiliile judeţene Argeş, Călăraşi, Dīmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa şi Prahova

                  

          I. CADRUL GENERAL

            Acordul de asociere se īncheie īn vederea desfăşurării unor activităţi de interes comun, potrivit prevederilor art. 104 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

             Prezentul acord reglementează derularea īn asociere (parteneriat) de către Consiliile judeţene din cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia a proiectului cu titlul "Achiziţionare echipamente specifice pentru īmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie īn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat".

         Scopul proiectului constă īn īmbunătăţirea organizării intervenţiilor īn situaţii de urgenţă, a acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, prin crearea şi dotarea unei baze operaţionale regionale şi īmbunătăţirea dotării serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

          Investiţia mai sus rnenţionată respectă strategia Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, de dezvoltare a serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă.

        Proiectul cu titlul mai sus menţionat, contribuie la realizarea obiectivului,

Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi va fi īnaintat spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, domeniul de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii pentru siguranţă publică şi situaţii de urgenţă".

 

II. PĂRŢILE ACORDULUI

 

         Consiliul judeţean Teleorman cu sediul īn municipiul Alexandria reprezentat prin domnul Liviu Nicolae DRAGNEA,  preşedinte, īn calitate de PARTENER

          Consiliul judeţean Argeş cu sediul īn municipiul Piteşti, reprezentat prin domnul Constantin NICOLESCU, preşedinte, īn calitate de PARTENER.

          Consiliul judeţean Călăraşi cu sediul īn municipiul Călăraşi,  reprezentat

prin domnul Răducu George FILIPESCU, preşedinte, īn calitate de PARTENER                     

                            Consiliul judeţean Dīmboviţa cu sediul īn municipiul Tīrgovişte, reprezentat

prin domnul Gheorghe ANA, preşedinte, īn calitate de PARTENER

          Consiliul judeţean Giurgiu cu sediul īn municipiul Giurgiu reprezentat prin domnul   

Victor BOIANGIU,  preşedinte, īn calitate de PARTENER

          Consiliul judeţean Ialomiţa, cu sediul īn municipiul Slobozia, reprezentat

prin domnul Vasile Silvian CIUPERCĂ, preşedinte, īn calitate de PARTENER

          Consiliul judeţean Prahova, cu sediul īn municipiul Ploieşti, reprezentat

prin domnul Florin Serghei ANGHEL, preşedinte, īn calitate de PARTENER

Au convenit īncheierea prezentului Acord de asociere

III. OBIECTUL ACORDULUI

Derularea īn asociere (parteneriat) de către Consiliile judeţene din cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia a proiectului cu titlul "Achiziţionare echipamente specifice pentru īmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie īn situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat".

 

IV. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

          Obligaţiile şi responsabilităţiile Autorităţii Coordonatoare de Proiect

·să acţioneze īn numele tuturor Consiliilor judeţene din Regiunea de dezvoltare Sud -Muntenia, īn calitate de solicitant al finanţării proiectului, de coordonator al tuturor activităţilor pentru punerea īn aplicare a acestuia, precum şi īn calitate de ordonator principal de credite pentru proiect;

·să īntocmească documentaţia necesară pentru realizarea proiectului;

·să obţină autorizaţiile şi aprobările necesare promovării şi derulării investiţiei;

      • să includă investiţia aferentă proiectului īn Planul de investiţii al judeţului;

·să asigure managementul şi implementarea proiectului;

·să justifice acceptarea socială a proiectului;

·să īntocmească cererea de finanţare completă şi īn conformitate cu ghidul solicitantului;

·să deschidă un cont aferent proiectului īn care să fie depuse sumele pentru asigurarea cofinanţării din partea fiecarei autorităţi locale participante īn proiect, corespunzator echipamentelor repartizate prin proiect consiliului judeţean respectiv.

 

Obligaţiile şi  responsabilităţiile Consiliilor judeţene partenere

· să desemneze Autoritatea Coordonatoare de Proiect;

· să sprijine realizarea documentaţiei necesare pentru realizarea proiectului;

·să includă investiţia aferentă proiectului īn Planul de investiţii al judeţului (să prevadă suma necesară asigurării cofinanţării pentru echipamentele aferente judeţului respectiv);

·să vireze la termen cofinanţarea stabilită.

V.DURATA ACORDULUI

Prezentul acord intră īn vigoare sub condiţia aprobării proiectului pentru finanţare

 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Durata acestuia este egală cu durata de valabilitate a contractului de finanţare.

Modificările la prezentul Acord de asociere se vor efectua cu acordul scris al tuturor părţilor semnatare.

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN           CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

Preşedinte                                                           Preşedinte

Liviu Nicolae DRAGNEA                                       Victor BOIANGIU

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ                       CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Preşedinte                                                           Preşedinte

Constantin NICOLESCU                                       Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI              CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Preşedinte                                                         Preşedinte

Raducu George FILIPESCU                               Florin Serghei ANGHEL

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DĪMBOVIŢA

Preşedinte

Gheorghe ANA

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea