ROMÂNIA
 

 

 

 


                                                                                                                                                          

                                    CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                       

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind: încetarea mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, înainte de termen, prin demisie, al domnului Vlad Eugen Ovidiu

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 7461 din 29 septembrie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7462 din 29 septembrie 2006 al Serviciului Juridic și contencios;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- cererea nr. 7460 din 29 septembrie 2006 a domnului Vlad Eugen Ovidiu prin care demisionează din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 46 alin. (4) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Încetează mandatul de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, înainte de termen, prin demisie, al domnului Vlad Eugen Ovidiu.

Art.2 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

Alexandria,

Nr. 100  din  30 septembrie 2006