CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRĀRE

 

 

pentru completarea Hotărārii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004, privind īnchirierea unor spaţii  din imobile-

             proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale

 

            Consiliul Judeţean Teleorman, īntrunit īn şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Avānd īn vedere :

- expunerea de motive nr. 8781 din 13 noiembrie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr. 8780 din 13 noiembrie  2006 al Direcţiei  Tehnice  şi  Direcţiei Economice, Buget-Finanţe;

-  rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

- prevederile art. 46 alin. (21) coroborat cu art. 110, art.104 alin. (1) lit.(c) şi alin. (4) lit (b) şi art.125 alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se completează Hotărārea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004, privind īnchirierea unor spaţii din imobile – proprietatea privată a judeţului, pentru desfăşurarea de activităţi medicale, cu spaţiile prevăzute īn anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

Art.2. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcţia Tehnică va lua măsuri pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

            Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate īn termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                           Contrasemnează

                                                                                             Secretar al judeţului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr.119 din 29 noiembrie 2006

 

 


 Consiliul Judeţean Teleorman                                                                                                                              Anexa  la

                                                                                                                                                     Hotărārea  nr.119 din 29 noiembrie 2006

 

SITUAŢIA SPAŢIILOR

ce urmează să se īnchirieze pentru activităţi medicale

 

Nr. crt

Denumirea bunului imobil

Identificare

Regimul juridic

Numărul camerei

Suprafaţa utilă

mp

Suprafaţa comună

mp

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

1

SPITALUL JUDEŢEAN

ALEXANDRIA

 Policlinica  

Mun. Alexandria,

str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32

Jud. Teleorman

Domeniul privat

  P63-parter

  P65-parter

P65a-parter

35,36

  7,68

  7,83

      20,86

4,53

4,62

Liber

Liber

Liber

 

2

SPITALUL JUDEŢEAN

ALEXANDRIA

Stomatologie

Mun. Alexandria,

str. Mihăiţă Filipescu, nr. 32

Jud. Teleorman

Domeniul privat

P1-parter

12,87

11,19

Liber  incepand

cu data de 01.01.2007

3

SPITAL DE PSIHIATRIE POROSCHIA

Dispensar+farmacie

Com. Poroschia

Com. Poroschia

Jud. Teleorman

Domeniul privat

1-Etaj I

Cabinet

stomatologie

 

18,99

21,23

 

Liber

4

Substaţia Roşiorii de Vede

Mun. Roşiorii de Vede

str. Izbiceanu, nr. 7

Jud. Teleorman

Domeniul privat

C+F-etaj I

    D-etaj I

    G-etaj I

31,57

14,88

16,68

 

15,78

7.44

8,34

Liber

Liber

Liber

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea