HOTĂRÂRE

privind: modificarea și completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice , respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.5563 din 17 august 2006 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5862 din 17 august a.c. al Direcției administrație publică locală privind modificarea și completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- sentința civilă nr. 1007 din 17 august 2006 a Tribunalului Teleorman privind validarea d-lui Zavera I. Niculae;

- prevederile art. 56 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 27 alin (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se modifică și se completează comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor cu domnul ZAVERA I. NICULAE  în locul doamnei ALESU  FLOAREA.

          Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și  persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

Alexandria

Nr. 82 din 30 septembrie 2006