ROMĀNIA
 

 

 


                                                                                                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

BACK 

 

 

HOT|R+RE

 

 

         privind> eliberarea, la cerere, a domnului Iane Dumitru din func]ia de [ef serviciu al Serviciului de Protec]ia Plantelor Teleorman - serviciu public cu personalitate juridic\ sub autoritatea Consiliului Jude]ean  Teleorman.

 

         Consiliul Jude]ean Teleorman, ;ntrunit ;n [edin]\ extraordinar\  conform art. 106  alin. (2) din  Legea administra]iei publice locale nr.215 / 2001, modificat\ [i completat\,

          Av=nd ;n vedere>

          - expunerea de motive a Pre[edintelui Consiliului Jude]ean Teleorman ;nregistrat\ sub nr. 5679 din 31 iulie 2006 [i raportul de specialitate nr. 5678 din 31 iulie 2006 al Direc]iei economice, buget-finan]e privind necesitatea eliber\rii domnului Iane Dumitru din func]ia de [ef serviciu al Serviciului de Protec]ia Plantelor Teleorman<

- avizul Comisiei pentru administra]ia public\ local\, juridic\, ap\rarea ordinii publice, respectarea drepturilor [i libert\]ilor cet\]enilor<

- cererea domnului Iane Dumitru ;nregistrat\ sub nr. 5586 din 26 iulie 2006<

- Hot\r=rea Consiliului Jude]ean Teleorman nr. 29  din 30 aprilie 2001 [i Hot\r=rea Consiliului Jude]ean nr. 88 din 18 noiembrie 2002<

- prevederile art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activit\]ii de protec]ia plantelor [i carantin\ fitosanitar\<

- prevederile art.104 alin.(2)  litera e) din Legea administra]iei publice locale nr. 215/2001 modificat\ [i completat\ [i ale art. 47 alin.(1) litera h) , teza a II-a, din Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului Jude]ean Teleorman, modificat [i completat<

:n temeiul art. 109 din Legea administra]iei publice locale nr. 215/2001, modificat\ [i completat\.

 

 

 

HOT|R|{TE>

 

          Art.1. Domnul Iane Dumitru se elibereaz\, la cerere, din func]ia de [ef serviciu al Serviciului de Protec]ia Plantelor - serviciu public cu personalitate juridic\ sub autoritatea Consiliului Jude]ean  Teleorman.

 

 

Art.2.  Domnul Gongone Mihai se nume[te cu delega]ie ;n func]ia de [ef serviciu al Serviciului de Protec]ia Plantelor Teleorman, p=n\ la ocuparea postului prin concurs sau examen, ;n condi]iile legii [i se ;mputernice[te s\ demareze procedura de privatizare a serviciului, prev\zut\ de lege .

 

Art.3.  Predarea-preluarea patrimoniului Serviciului de Protec]ia Plantelor se face pe baz\ de proces-verbal, de c\tre o comisie numit\ prin Dispozi]ia Pre[edintelui Consiliului Jude]ean Teleorman.

 

Art.4. Pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman, prin Direc]ia economic\, buget-finan]e, va asigura aducerea la ;ndeplinire a prevederilor art. 1 [i 2.

 

Art.5. Secretarul jude]ului, prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hot\r=re institu]iilor [i persoanelor interesate ;n termenul prev\zut de lege.

 

 

 

 

P R E { E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZ|

                      Secretarul jude]ului

 

                                                                                              jr. Rodica Vrabie

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 76  din  4  august  2006