BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind : aprobarea    parteneriatului   Consiliului Judeţean Teleorman  cu            

       unele consilii locale în vederea  realizării obiectivului„ Reabilitarea

       unităţilor  şcolare afectate de   inundaţiile   din   perioada aprilie –  

august   2005,   din judeţul Teleorman”.                                        

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3648  din 18.05.2006  a  vicepreşedintelui Consiliului Judetean, Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 3647 din 18.05.2006 al Direcţiilor Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională şi Economică , Buget – Finanţe privind necesitatea aprobării parteneriatului Consiliului Judeţean Teleorman cu unele consilii locale în vederea  realizării obiectivului „ Reabilitarea unităţilor  şcolare afectate de   inundaţiile   din   perioada     aprilie – august   2005,   din judeţul Teleorman”;

- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

-  prevederile art. 4  din Hotărârea de Guvern nr. 295/02.martie 2006 privind modificarea şi completarea H.G. 1277/2005 pentru nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie – mai si iulie – august 2005;

- prevederile   art.104, alin. (1), lit (r) din Legea administraţiei locale, nr.215/2001, modificată şi completată si ale art. 47 alin (1), litera c, din Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 Art. 1 Se aprobă  parteneriatul Consiliului  Judeţean   Teleorman cu    următoarele consilii locale: Roşiori de Vede, Zimnicea, Orbeasca, Frumoasa, Plosca, Ţigăneşti, Scrioaştea, în vederea realizării       obiectivului „ Reabilitarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005, din judeţul Teleorman”.

                  

Art. 2. Acordul cadru de parteneriat este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin  directiile de specialitate va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Secretarul General al judeţului prin Compartimentul Cancelarie   va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                Contrasemneaza,

                                                                                      Secretar General al judetului

 

                                                                                                jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 55 din 19 mai 2006

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                   

     

    ANEXA

La Hotărârea nr. 55 din 19 mai 2006

 

MODEL

 

Acord – cadru de parteneriat

 

   

Art. 1. Părţile

 

1.    Consiliul Judetean Teleorman, cu sediul in Municipiul Alexandria, strada Dunarii, nr. 178, judetul Teleorman, reprezentat prin preşedinte Liviu Nicolae Dragnea – în calitate de  partener principal

   

2.    Consiliul Local al ……………..…………….., cu sediul in …………………….., judeţul Teleorman, reprezentat prin primar………………………………, în calitate de partener.

                             

au convenit următoarele:

 

Art. 2.  Obiectul

 

2.1            Obiectul acestui parteneriat este de a implementa împreună proiectul: „ Reabilitarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie – august 2005, din judeţul Teleorman”, care este depus în cadrul licitaţiei de  proiecte: COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA, Infrastructura locala si regionala/Inundatii, Linia de buget Phare/2003/005-551.05.03. 04, Licitatie (CFP) numar 2/2006.

 

Din punctul de vedere al contractului de finanţare nerambursabilă , parteneriatul nu este o relaţie de afaceri, ci o relaţie între două sau mai multe organizaţii, care implică distribuirea responsabilităţilor apărute în timpul dezvoltării unui proiect.

 

 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

 

3.1 Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor cererii de finanţare - care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului.

 

 

Organizaţia

Roluri şi responsabilităţi în proiect

Consiliul Judetean Teleorman-Partener principal

- Consiliul Judeţean Teleorman va fi beneficiar de grant pentru reabilitarea instituţiilor de învătământ afectate de inundaţiile din anul 2005 pe teritoriul judeţului Teleorman;

- va acţiona ca organizaţie conducătoare şi  dacă proiectul va fi selectat, ca parte contractantă ( Beneficiar);

- încheie parteneriate cu consiliile locale;

- sa fie in mod direct responsabil de pregatirea şi managementul acţiunii împreuna cu partenerii, neactionand ca intermediar;

- deschide un cont separat pentru proiect;

- efectuează plăţi din acest cont;

- semnează cererea de finantare şi contractul de finanţare nerambursabilă, ca parte contractantă, în numele tuturor partenerilor.

- îi reprezintă de asemenea în relaţiile cu Autoritatea Contractantă.

Consiliul Local

-----------------

 Partener

- sa fie proprietar al imobilelor ce urmează a fi reabilitate/reconstruite aşa cum se regasesc în HG nr. 295/2006,

- să participe logistic la implementarea proiectului;

- să satisfacă aceleaşi criterii de eligibilitate ca si solicitantul.

- să asigure în cotă parte cheltuielile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor precum şi cofinanţarea lucrărilor în cazul în care sumele evaluate în H.G. nr. 295/2006 sunt depăşite la faza de evaluare.

 

3.2  Plăţi

 

Partenerul principal va deschide un cont separat pentru proiect.

 

Toate contribuţiile (finanţarea nerambursabilă şi cofinanţarea - dacă este cazul) vor fi transferate în acest cont.

Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către partenerul principal din acest cont.

 

Art. 4. Durata acordului 

 

Durata acordului este  de 15 luni începând cu data semnării.

 

Art. 5. Drepturi şi obligaţii ale partenerilor

 

Partenerul principal va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare nerambursabilă, ca parte contractantă,  în numele tuturor partenerilor. Acesta îi va reprezenta, de asemenea, în relaţiile cu Autoritatea Contractantă.

 

Partenerul principal va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul acţiunii şi le va furniza copii ale rapoartelor narative şi financiare.

Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, parteneri, etc.) trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea Contractantă. Când nu se ajunge la un acord asupra modificărilor, partenerul principal va indica acest lucru atunci când va solicita aprobarea Autorităţii Contractante.

 

Partenerul, care este proprietarul legal al imobilelor ce urmează a fi reabilitate/reconstruite trebuie să sprijine partenerul principal în implementarea proiectului. Partenerul trebuie să furnizeze toate informaţiile necesare partenerului principal şi să acorde acces la bunurile ce trebuie reabilitate/reconstruite.

 

Art. 6. Dispoziţii finale

 

6.1           Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită în scris de toate părţile.

6.2           Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

6.3           Părţile sunt de acord  că prezentul acord este guvernat de legea română.

6.4           Consiliile locale vor suporta costul taxelor, autorizaţiilor şi a altor cheltuieli generate de implementarea proiectului.

Întocmit în 3 exemplare, în  limba română, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru Autoritatea Contractantă.

 

Partener principal         Numele şi titlul persoanelor     Semnătura  Data  şi locul

                                            autorizate să semneze

 

Consiliul Judetean                             

     Teleorman                                    

 

 

Partener                        Numele şi titlul persoanelor      Semnătura  Data  şi locul

                                            autorizate să semneze

 

 Consiliul Local                                     

 

 

                                                          

                                                          PREŞEDINTE,

 

                                                    Liviu Nicolae Dragnea