Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

      pentru : completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.36 din  6

                  aprilie 2006 privind aprobarea programului achizițiilor publice pe anul 2006

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

 

          Având în vedere :

- raportul de specialitate nr.3291 din 03 mai 2006 al  Direcțiilor Tehnică,  Economică, Buget-Finanțe și al Serviciului juridic și contencios;

-  avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.411/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;

- prevederile art.46 alin.(2), raportat la art.110 și ale art.104, alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se completează anexa la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.36 din 6 aprilie 2006 privind aprobarea programului achizițiilor publice pe anul 2006, după cum urmează:

I.La punctul B.Contracte de servicii se adaugă pozițiile 9, 10, 11, 12, 13 cu conținutul prevăzut în anexă.

II.La punctul C. Contracte de lucrări se adaugă poziția nr.6 cu conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcțiile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                                             Secretar General al Județului,

 

                                                                                                                                         jr. Rodica Vrabie

 

                                    

     

 

 

Alexandria,

 

Nr. 48 din 19 mai 2006

 


Consiliul Județean Teleorman

                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                               Anexă

                                                                                                                                                                         la hotărârea nr.48 din 19 mai 2006

 

 

 

 

COMPLETAREA PROGRAMULUI  ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2006

 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                1 EURO = 3,4790 (la data de 02.05.2006)

Nr.crt

Denumirea contractului

Bugetul propriu

(poziția)

Cod CPSA

Valoarea estimată, fara TVA

Lei RON/euro

Procedura propusă

Perioada

aprox.

de realizat

Obs.

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

B.CONTRACTE DE SERVICII

 

 

9.

Servicii de publicitate TV

 

 

51.02/20.30.01

7440

16.000

4.599

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

10.

Realizare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție și caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor privind ,, Consolidare și reabilitare pod pe DJ612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roșiorii de Vede’’

 

 

84.02

7420.34

75.630

21.739

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

11.

Verificarea realizării corecte a execuției  lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții ,, Consolidare și reabilitare  pod pe DJ612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roșiorii de Vede’’

84.02

7420.31

 12.600

3.622

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.III, IV

 

12

Întocmire documentații tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru podurile amplasate pe drumurile județene

84.02

7420.34

25.200

7.243

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.III, IV

 

13

Servicii de telefonie mobilă

51.02/20.01.08

6420.13

42.000

12.072

Cerere de ofertă

< 40.000 EURO

Trim.II

 

 

C. CONTRACTE DE LUCRĂRI

 

6

Execuție lucrări privind ,, Consolidare și reabilitare pod pe DJ612A, km 13+054, peste râul Vedea la Roșiorii de Vede’’

84.02

4521.21

823.529

236.714

Licitație deschisă

>100.000 Euro

 

Trim.III, IV

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea