ROMÂNIAText Box: CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN
 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                     

                                                                 

 

                                                 H O T Ă R Â R E

 

 

privind : majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului

                Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare

                unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- raportul nr.8086 din 20 octombrie 2006 al  președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea  privind necesitatea majorării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare  unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-

finanțe, pentru activitați științifice, activitați economice, agricultură, invățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - cererile primăriilor Olteni, Plopii Slăvitești, Bragadiru și Pietroșani ;

- prevederile art.15 alin.(2) , art.32 alin.(1) și (2) și art.42 din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,b” și alin. .(3) lit. ,,a” din Legea nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului   Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate, conform anexelor nr. 1 și 2

 

Art.2. Se aprobă modificarea ,,Listei obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala din bugetul propriu al judetului in anul 2006”, conform anexei nr.3  

                          

Art.3.  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta   hotărâre.

 

 

- 2 -

 

Art.4. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman  Putineanu Ion prin direcțiile de specialitate, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor și autorităților interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

    

                                                                                             C         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                    Secretar al județului

 

                                                                                                      Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 103  din 25  octombrie  2006