CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRÂRE

          

privind : acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru executarea lucrărilor   de ,,CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE CORP I’’ la Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci  

 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7427 din 29 septembrie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 7426 din 29 septembrie 2006 al Direcţiei Tehnice;

- adresa nr. 573 din 28 septembrie  2006 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci, judeţul Teleorman;

- raportul de avizare al comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- contract de comodat nr. 6951 din 20 octombrie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2006;

- prevederile art.2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.104 alin (1) lit.(c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se dă acordul pentru executarea lucrărilor de ,,CONSOLIDARE ŞI MODERNIZARE CORP I’’ la Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci, imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea consiliului judeţean.

 

Art.2. Secretarul judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

    

 

 

 

                                                                                    Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  judeţului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 97 din 30 septembrie 2006