BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind : aprobarea programelor de activitate pentru anul 2006, ale instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman.

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

- expunerea de motive a vicepresedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion   nr. 1883 din 15 martie 2006 şi raportul de specialitate nr.318 din 13 martie 2006 al Direcţiei economice, buget – finanţe privind necesitatea aprobării programelor de activitate pentru anul 2006, ale instituţilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman ;                                                                                                                              

- avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru

activitaţi ştiinţifice, activitaţi economice, agricultură, invaţamânt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială ;

-  prevederile Legii nr.334/31.05.2005, legea bibliotecilor, cu modificările şi

completările ulterioare ;

-  prevederile Legii nr.311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice, modifi-

cată şi completată;

            -  prevederile art.3, 4 şi 5 alin.(1) şi (2) din H.G. 442/1994 privind finanţarea institiţiilor de cultură şi artă de importanţă judeţeană, republicată,

-  prevederile art. 104 alin. (2),  din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

          Art.1. Se aprobă programul de activitate al Bibliotecii Judeţeane “Marin Preda” pentru anul 2006 conform anexei nr. 1.

 

          Art.2. Se aprobă programul de activitate al Muzeului Judeţean pentru anul 2006 conform anexei nr.2.

 

           Art.3. Se aprobă programul de activitate al Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale pe anul 2006 conform anexei nr.3.

 

          Art.4. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Putineanu Ion, prin Direcţia economică, buget-finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri..

 

Art.5. Anexele nr. 1, 2  şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.6. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREŞEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                            Jr. Rodica Vrabie                                                      

 

 

 

                            

                  

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 37  din  20 aprilie  2006

 

 

 

 

 

                                                                                                  ANEXA nr.1   

                                                                             la Hotărârea nr.37 din 20 aprilie 2006

 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE

al Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”

Teleorman pe anul 2006

 

 

I.       OBIECTIVE:

 

 - Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului la educaţie, cultură şi informaţie prin lectură;

 - Colecţionarea, dezvoltarea, organizarea, conservarea fondului de publicaţii în scopul oferirii utilizatorilor din toate categoriile socio-profesionale, de servicii pentru lectură, studiu şi informare.

 - Valorificarea colecţiilor prin organizarea de activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, de animaţie culturală şi comunicare a colecţiilor;

 - Coordonarea metodică a reţelei de biblioteci publice;

 - Conducerea, organizarea şi administrarea instituţiei.

  

II.      DIRECŢII DE ACŢIUNE: COMPLETAREA,                      

         ORGANIZAREA COLECŢIILOR. RELAŢII CU PUBLICUL

 A.     Completarea, evidenţa şi organizarea colecţiilor:

- Lunar se completează colecţiile de cărţi, periodice, documente grafice şi audiovizuale în funcţie de structura socio-profesională a populaţiei, de mutaţiile din activităţile social-economice, a instituţiilor, învăţământului, prin achiziţii directe sau donaţii; se va completa fondul ”Localya”, cu scriitorii teleormăneni; se va urmări exercitarea dreptului de depozit  legal conform Legii nr.111/1995, completată cu Legea nr.594/2004; se va pune accent pe dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor de documente grafice, audiovizuale şi alte tipuri (ex libris): se va avea în vedere o achiziţie anuală de 25-30% documente electronice şi audiovizuale; se vor căuta noi surse de finanţare pentru procurarea de documente (Consiliul municipal Alexandria, Rezerva Naţională de Carte, Ministerul Culturii, edituri, donatori particulari sau instituţii);

-Pentru a fi puse la dispoziţia publicului, cărţile şi publicaţiile periodice (cca 3500 exemplare) se vor prelucra biblioteconomic conform normelor tehnice de specialitate: clasificare, cheterizare, evidenţa globală şi individuală a publicaţiilor, întocmirea de fişe pentru cataloage; se va organiza fondul de publicaţii la secţiile: sala de lectură, împrumut la domiciliu pentru adulţi, sala de lectură şi împrumut pentru copii, fondul de bază constituit în  depozite, fondul documentar, audio-vizual, fond de periodice, fond în limbi străine, colecţii speciale; se vor crea condiţii pentru conservarea documentelor, se vor lega colecţiile de periodice; se vor face demersuri pentru înfiinţarea unei secţii în limbi străine (stabilirea de contacte cu Consiliul britanic, ambasade, Corpul Păcii, etc.);

 - Pentru informarea utilizatorilor se întocmesc şi actualizează cataloagele de fişe: alfabetic, sistematic, al noutăţilor, prin  intercalarea  a 3500 de fişe noi a cărţilor şi celorlalte documente achiziţionate, dar şi catalogul on-line în măsura în care se va achiziţiona modulul corespunzător din softul special; se asigură servicii de informare bibliografică şi documentară de interes local sau naţional.

B.     Relaţii cu publicul

                                -Se acordă împrumutul de cărţi la domiciliu din secţiile pentru copii şi pentru adulţi , asigurând supravegherea şi îndrumarea lecturii; se vor dezvolta facilităţi noi (rezervări de titluri, împrumut interbibliotecar, program prelungit pentru public, acces pentru persoanele cu disabilităţi); se deservesc   sălile de lectură pentru adulţi şi copii, de periodice şi artă, în limbi străine, (se soluţionează  toate cererile inclusiv cu cărţi din depozite, se acordă informaţiile bibliografice solicitate);

                               - Pentru evidenţa activităţii se întocmesc  situaţii statistice zilnice, lunare şi anuale  privind activitatea  din toate secţiile conform  standardelor şi tipizatelor transmise de  Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Culturii şi Cultelor; se face centralizarea lor şi pentru bibliotecile publice din judeţ;                                          

                               -Permanent, cărţile puse la dispoziţia cititorilor din depozitele aferente sălilor de lectură (etaj şi subsol) şi cele de rezervă ale secţiilor de împrumut pentru copii şi adulţi, se vor reaşeza în conformitate cu prevederile  biblioteconomice;

                               -Pentru familiarizarea cu biblioteca, cu instrumentele de lucru şi pentru a atrage noi cititori, se va organiza  în fiecare joi, dar şi cu alte prilejuri  acţiunea “Zilele deschise ale bibliotecii” cu grupuri de cititori (în special elevi) care vizitează biblioteca sub genericul ,,Biblioteca vă aparţine”; activitatea se va desfăşura cu elevi din şcolile nr.1-7 din Alexandria, în baza contractelor de parteneriat întocmite la începutul anului ; pentru elevii din clasa I vom iniţia acţiunea Întâlnire cu biblioteca, pentru familiarizarea copiilor cu cărţile;

                               -În scopul valorificării colecţiilor, pentru păstrarea  tradiţiilor culturale ale judeţului, se vor face studii şi cercetări privind valorificarea acestora, dar şi în domeniul bibliologiei, ce vor fi folosite în manifestări tradiţionale ale bibliotecii, în activităţi de animaţie culturală, organizate la aniversarea unor biblioteci, evenimente şi personalităţi; pentru marcarea unor evenimente istorice sau actuale, aniversarea unor personalităţi locale sau naţionale, se vor organiza următoarele activităţi de animaţie culturală:

 Manifestări culturale

 16 ianuarie 2006   

-         montaj literar-muzical Eminescu pururi tânăr, pregătit de prof. Picu Veronica, Ionescu Delia şi Nenu Maria

-         expoziţie de artă Eminesciana – Costel Lupu

     - prezintă Theo Şerbănescu

-         expoziţie de desene Natura eminesciană în viziunea copiilor – coordonator prof. Cucu Cristina

-         expoziţie de carte din fondul Eminescu

                             Colaboratori: Liceul Constantin Noica Alexandria

              Şcoala generală nr.5 Alexandria 

              Şcoala generală Alexandru Colfescu Alexandria

              Asociaţia ,,Pro Arte”    

24 ianuarie 2006

-         simpozion  ,,Unirea – visul de veacuri al românilor

                             Colaboratori:           Muzeul Judeţean Teleorman

Direcţia Generală a Arhivelor Statului – filiala  Teleorman

Liceul Constantin Noica Alexandria

 26 ianuarie 2006

                                    - lansarea cărţii Cântecul izvoarelor de Aurel Şerban

                                    Colaboratori: Şcoala generală nr.5 Alexandria

                                                         Şcoala generală nr.7 Alexandria

 3 februarie 2006

-         Anul Mozart – serată muzicală

Colaboratori:  Şcoala populară de artă

                      Liceul Al.I.Cuza Alexandria

 17-24 februarie 2006

- expoziţie de desene de Sărbătoarea Dragobetelui ,,Dragostea şi prietenia în viziunea elevilor”

                           Colaboratori: Şcoala nr. 5 şi Şcoala nr. 6 -  prof. Cucu Cristina

 1 martie 2006

                              -   program literar-artistic ,,Primăvara în suflet de copil

-  expoziţie de semne de carte ,,Zvon de primăvară”

                           Colaboratori : Grădiniţa nr. 11 Alexandria

                                                  Şcoala Ştefan cel Mare Alexandria

                                                  Şcoala generală nr.5 Alexandria

 8 martie 2006

-         simpozion  Femei ale acestui pământ

-         expoziţie de artă plastică Florale: Costel Lupu

                          Colaboratori : Inspectoratul de Poliţie

                                                 Şcoala populară de artă

                                                Asociaţia PRO ARTE

 16 martie 2006

-         lansarea cărţii Mie-mi pasă de Dragoş Tufan

Colaboratori: Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere

  Antidrog Teleorman

  Inspectoratul Şcolar Judeţean

  Liceul Pedagogic Mircea Scarlat Alexandria

  Liceul C. Noica Alexandria

03 – 08 aprilie 2006

-         Săptămâna personalităţilor teleormănene

-         întâlnire şi lansare de carte Emilia Stroe (Trecători prin lumină) şi Iulian Chivu (Semioză şi deictica semnului în credinţele româneşti)

-         aniversări Mircea Scarlat, Dimitrie Stelaru, N.I.Apostolescu, Gala Galaction

 17 – 23 aprilie 2006

- expoziţie de icoane pe sticlă şi lemn Sfintele sărbători ale  Paştelui

                           Colaboratori: Şcoala Al. Colfescu, prof. Marian Bugean      

 26 aprilie 2006

-         Ziua bibliotecarului – consfătuire metodică Biblioteca – fundament al educaţiei permanente

-         decernarea premiului Bibliotecarul anului şi diplome pentru bibliotecari cu rezultate bune

-         înfiinţarea asociaţiei Prietenii bibliotecii

                           Participă: bibliotecari din bibliotecile publice teleormănene

                           La Biblioteca orăşenească Alex. Depărăţeanu Videle

 5 mai 2006     

-         Ziua Europei – concurs Casa noastră, Europa

Colaboratori: Şcoala generală nr.6 Alexandria

9 mai 2006            

-         Ziua UE – program literar-artistic Şi noi suntem copiii Europei

-         Expoziţie de carte Biblioteca – centru de comunicare şi informare europeană

-         Expoziţie de desene Eco-Europa

                                  Colaboratori: Grădiniţa nr.11 Alexandria

                                                       Şcoala Ştefan cel Mare Alexandria

                                                       Şcoala Mihai Viteazul Alexandria

31 mai – 3 iunie 2006

-         Zilele cărţii pentru copii

                                     -   montaj literar-artistic Pretutindeni trăiesc copii

-    concurs Cel mai fidel cititor (Secţia pentru copii)

-         spectacol literar-musical, muzică clasică Copilărie fericită

                                     -    expoziţie de desene - prof. Cucu Cristina şi prof. Vătui Sanda

-         expoziţie de artă plastică Portrete – Costel Lupu  

-         concurs  Reviste literare şcolare  

                               Colaboratori: Palatul copiilor

                Şcoala populară   de arte

                  Inspectoratul Şcolar Teleorman

                  Asociaţia PRO ARTE

15 iunie 2006

-         simpozion Eminescu peste timp

                         Colaboratori: Liceul Constantin Noica Alexandria

                                              Colegiul Naţional Al. Ghica Alexandria

1 iulie – 1 septembrie 2006

-         şezătoare de vacanţă – Vacanţele copilăriei

-         muzică şi poezie

-         proiecţie diafilm, diapozitive, vizionări casete, audiţii musicale, lecturi literare

                               Colaboratori: Palatul copiilor

                                                    Şcoli din municipiu şi judeţ

 30 august 2006

                                    - expoziţie de carte Alexandria pe treptele istoriei

- expoziţie de artă plastică

25–26 octombrie 2006          

-         Zilele Bibliotecii Judeţene – ediţia a VII-a

                                     - Consfătuire şi simpozion Biblioteca azi. Informare şi comunicare: duplex cu Biblioteca Judeţeană Călăraşi

                            Participă: Biblioteca Judeţeană Călăraşi, biblioteci comunale, municipale şi orăşeneşti din Teleorman

-         Salonul Editurilor Teleormănene ediţia a IV-a

                          Participă: Ed. Teleormanul liber

                                          Ed. Euro-Vida M

                                          Ed. Tipo Alex

                                          Ed. Rocriss

-         Salonul cărţii cu autograf, ediţia a III-a

                        Colaboratori: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural

     Naţional Teleorman

 30 noiembrie 2006

-         simpozion România Mare

                                Colaboratori: Şcoala generală nr. 7 Alexandria

                                                     Liceul Constantin Noica Alexandria

 1 – 25 decembrie 2006

-         Concurs de creaţie literară pentru copii Copiii noştri talentaţiediţia a VI-a

-         Tipărirea unei antologii cu premianţii cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman

                       Colaboratori: Ziarul ,,Teleormanul”

                                             Inspectoratul Şcolar Teleorman

 22 – 30 decembrie 2006

-         programe literar-artistice cu copiii Primim colindători

  Colaboratori: şcoli din municipiul Alexandria şi judeţ

 25 - 30 decembrie 2006

                                    - expoziţie Măşti tradiţionale

                         Colaboratori: Şcoala Al. Colfescu – prof. Marian Bugean

 

             Expoziţii, evocări, medalioane, prilejuite de următoarele aniversări, în colaborare cu şcolile din municipiu şi judeţ:

IANUARIE

            06.01 – 125 de ani de la naşterea poetului Ion Minulescu

            10.01 – 100 de ani de la naşterea matematicianului Grigore Moisil

            17.01 – 70 de ani de la moartea scriitorului Mateiu Caragiale

            24.01 – 147 de ani de la Unirea Principatelor Române

27.01 – 250 de ani de la naşterea compozitorului austriac W.A.Mozart

FEBRUARIE

03.02 – 70 de ani de la naşterea informaticianului teleormănean C.V.Negoiţă

(SUA)

07.02 – 70 de ani de la naşterea poetei teleormănene Adela Popescu

16.02 – 170 de ani de la naşterea scriitorului B.P.Hasdeu

17.02 – 35 de ani de la moartea poetului şi traducătorului teleormănean

M.R.Paraschivescu

19.02 – 130 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi

            - 70 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului Marin Sorescu

25.02 – 125 de ani de la moartea poetului Cezar Bolliac

MARTIE

08.03 – 45 de ani de la moartea scriitorului şi traducătorului teleormănean Gala

Galaction

20.03 – 150 de ani de la naşterea poetului Octavian Goga

            - 175 de ani de la naşterea pictorului Th. Aman

21.03 – 120 de ani de la naşterea poetului George Topârceanu

APRILIE

01.04 – 55 de ani de la naşterea criticului literar teleormănean Mircea Scarlat

04.04 – 110 ani de la naşterea poetului francez de origine română Tristan Tzara

08.04 – 95 de ani de la naşterea eseistului şi filosofului Emil Cioran

13.04 – 120 de ani de la naşterea pictorului Nicolae Tonitza

22.04 – 20 de ani de la moartea scriitorului Mircea Eliade

24.04 – 135 de ani de la moartea pictorului Theodor Pallady

25.04 – 165 de ani de la naşterea medicului şi memorialistului teleormănean

Zaharia Petrescu

MAI

01.05 – 80 de ani de la moartea folcloristului teleormănean Cristea N. Ţapu

03.05 – 130 de ani de la naşterea criticului şi istoricului literar teleormănean

N.I.Apostolescu

23.05 – 135 de ani de la naşterea scriitorului şi istoricului literar Garabet

Ibrăileanu

            - 100 de ani de la moartea dramaturgului norvegian H. Ibsen

26.05 – 90 de ani de la naşterea scriitorului Vintilă Corbul

            - 10 ani de la moartea criticului Ovidiu Papadima

IUNIE

02.06 – 185 de ani de la naşterea omului politic liberal Ion C. Brătianu

20.06 – 115 ani de la moartea istoricului şi scriitorului Mihail Kogălniceanu

21.06 – 110 ani de la naşterea prozatorului şi dramaturgului teleormănean

Petre Bellu

28.06 – 90 de ani de la moartea pictorului Ştefan Luchian

IULIE

02.07 – 80 de ani de la naşterea scriitorului Octavian Paler

03.07 – 120 de ani de la naşterea teleormăneanului I.D.Ştefănescu, istoric al

artei

13.07 – 105 ani de la naşterea atistului liric teleormănean Nicolae Secăreanu

AUGUST

11.08 – 45 de ani de la moartea poetului Ion Barbu

12.08 – 190 de ani de la naşterea scriitorului Ion Ghica

16.08 – 85 de ani de la naşterea criticului O.S.Crohmălniceanu

SEPTEMBRIE

03.09 – 135 de ani de la naşterea juristului şi omului politic teleormănean V.G.Antonescu

04.09 – 125 de ani de la naşterea poetului George Bacovia

            - 105 ani de la naşterea compozitorului teleormănean Gherase Dendrino

20.09 – 140 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc

29.09 – 35 de ani de la moartea poetului teleormănean Dimitrie Stelaru

30.09 – 90 de ani de la moartea generalului teleormănean David Praporgescu

OCTOMBRIE

02.10 – 95 de ani de la naşterea poetului teleormănean M.R.Paraschivescu

08.10 – 90 de ani de la naşterea compozitorului teleormănean G.Bazavan

19.10 – 45 de ani de la moartea scriitorului Mihail Sadoveanu

31.10 – 125 de ani de la naşterea criticului Eugen Lovinescu

 NOIEMBRIE

01.11 – 15 ani de la moartea poetului teleormănean Al. Popescu Tair

15.11 – 95 de ani de la naştrea scriitorului Al. Ciorănescu

19.11 – 190 de ani de la naşterea poetului Andrei Mureşanu

DECEMBRIE

02.12 – 10 ani de la moartea poetului Marin Sorescu

08.12 – 130 de ani de la naşterea scriitoarei Hortensia Papadat Bengescu

14.12 – 60 de ani de la moartea scriitorului I.A.Brătescu-Voineşti

22.12 – 50 de ani de la moartea poetului Nicolae Labiş

 TRIMESTRIAL

Lansări şi prezentări de cărţi noi – în funcţie de apariţii, în colaborare cu diferite edituri, autori sau alte instituţii.

            SĂPTĂMÂNAL

La fişierul biobibliografic al sălii de lectură, sub genericul Biblioteca vă informează, vor fi prezentate evenimentele săptămânii: culturale, istorico-sociale, locale, naţionale sau universale.                              

 

III. ASISTENŢA METODICĂ DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR PUBLICE

 -  Coordonarea activităţii reţelei de biblioteci publice în toate compartimentele activităţii bibliotecare cu sprijin metodologic direct la realizarea programelor de conducere, organizare şi dezvoltare a procesului de lectură publică.

-                  Asigurarea asistenţei de specialitate bibliotecarilor din judeţ prin îndrumare directă pe teren în domeniul achiziţiei de carte, prelucrarea şi organizarea colecţiilor, relaţii cu publicul.

-                  Colaborare la  activitatea de achiziţii făcută de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru bibliotecile din judeţ, recepţia şi repartizarea publicaţiilor respective;

                               -    Elaborarea de materiale metodice de recomandare şi informare în sprijinul bibliotecarilor;

-         Statistica de bibliotecă;

-         Calendarul evenimentelor 2006;

-         Animaţia culturală în biblioteca publică.

25 septembrie     -  Organizarea unei consfătuiri comune cu bibliotecile publice şi şcolare în colaborare cu Biblioteca Pedagogică şi Federaţia Asociaţiilor de Bibliotecari din România

 25 octombrie         -   Organizarea unei consfătuiri metodice interjudeţene în

colaborare cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Teleorman şi Biblioteca Judeţeană Călăraşi în cadrul Zilelor Bibliotecii .

             -  Organizarea unor activităţi culturale în biblioteci comunale:

            - 12.01.2006 – lansarea Monografiei comunei Troianul de prof. Ion Scarlat

            - 16.01.2006 – evocare 156 de ani de la naşterea poetului naţional la Biblioteca comunală Scrioaştea

            -  26.01.2006 – simpozion la biblioteca comunală ,,George Gană” Măldăieni pentru omagierea zilei de naştere a lui George Gană

            - 1.03.2006 – Ziua Mărţişorului – program literar-artistic la Biblioteca comunală Tătărăşti de Jos

            -  7.03.2006 – Gala Galaction – 45 de ani de la moarte – evocare – Biblioteca municipală Gala Galaction Roşiori de Vede

            - 9.03.2006 – simpozion Femei celebre ale secolului XX la Biblioteca municipală “Miron Radu Paraschivescu” Zimnicea

            - 21.04.2006 – manifestare dedicată sărbătoririi Paştelui, la Biblioteca comunală Măldăieni, cu membrii cercului Povăţuitoarea (prof. Diana Matei – Şcoala generală nr. 1 Măldăieni) – cercul micilor credincioşi al bibliotecii comunale

            - 24.04.2006 - desfăşurarea unui schimb de experienţă de Ziua bibliotecarului, la Videle, în colaborare cu biblioteca orăşenească, cu participarea bibliotecarilor din bibliotecile publice

            - 1 - 3.06.2006 -  în cadrul Zilelor cărţii pentru copii organizarea unor şezători literar-artistice şi spectacole cu şcolile din localitate în comunele Peretu şi Plosca

            - sprijinirea iniţiativelor locale de strângere de materiale prin bibliotecile comunale privind monografia comunei, date despre personalităţile locale (unde există), organizarea unor manifestări omagiale dedicate acestora

            - întocmirea bibliografiei şi participarea la concursurile organizate de primăriile locale pentru ocuparea posturilor de bibliotecari (împreună cu Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional

            -   întocmirea  de  referate  pentru activităţile culturale , atât cele locale cât şi naţionale sau interjudeţene, prilejuite de diferite evenimente, la invitaţia instituţiilor respective (la Biblioteca Naţională, la bibliotecile judeţene Vâlcea, Dâmboviţa, Giurgiu, Călăraşi, Olt, Argeş).

IV.              INFORMATIZAREA   ACTIVITĂŢII

             - crearea şi actualizarea continuă a paginii web a Bibliotecii Judeţene “Marin Preda”, prin dezvoltarea unui catalog de informaţii generale despre bibliotecile municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ

            - realizarea infrastructurii de comunicaţii prin achiziţionarea de hardware necesar (servere şi calculatoare) pentru bibliotecă

            - dezvoltarea suportului informatic prin înlocuirea echipamentelor informatice depăşite cu altele noi

            - achiziţionarea a două module din softul special pentru biblioteci TINREAD, ce va ajuta la crearea bazei de date a utilizatorilor şi eliberarea de premise unice şi dezvoltarea cataloagelor electronice (catalogul on-line)

V.     PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN BIBLIOTECI

Art.50 alin.1, 2, 3 din Legea bibliotecilor nr.334/2002 stabileşte necesitatea formării profesionale continue a personalului de specialitate din biblioteci.

            Împreună cu Centrul de Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul Culturii Bucureşti, instituţie ce aparţine Ministerului Culturii şi Cultelor, anual, vom cuprinde la programele de pregătire şi perfecţionare personalul din bibliotecile noastre publice.

            Se vor organiza în acest scop stagii de practică, instruiri, schimburi de experienţă, colocvii profesionale, se va acorda sprijin pentru realizarea unor activităţi practice obligatorii.

            Conform legii amintite art.49 alin.1, 5% din cheltuielile de personal prevăzute prin bugetul fiecărei instituţii trebuie alocate pentru formarea profesională a personalului de specialitate.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Anexa nr.2

 la Hotărârea nr. 37 din 20 aprilie 2006

 

 

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE

al Muzeului Judeţean Teleorman pentru anul 2006

 

 A. EVIDENŢĂ:

            1. Înregistrarea în Registrul inventar general a pieselor noi, provenind din achiziţii, donaţii sau şantiere arheologice.

            2. Întocmirea fişelor analitice de evidenţă pe domenii:

                - arheologie              400

                - numismatică           300

                - etnografie               300

                - istorie                      100                          

            3. Întocmirea fişelor de conservare pentru obiectele de tezaur aflate în patrimoniul  Muzeului Judeţean Teleorman    40      

            4. Întocmirea dosarelor de restaurare pentru obiectele restaurate    12

            5. Completarea bazei de date a Registrului inventar foto al Muzeului Judeţean Teleorman.

            6. Completarea bazei de date a Arhivei video a Muzeului Judeţean  Teleorman.

            7. Fotografierea, în format digital, a obiectelor din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman, în vederea realizării fişelor de evidenţă.

 B. CERCETARE :

            a). Proiect de cercetare :

             - “Securitatea în regimul totalitar comunist din România”.  

             b). Teme de cercetare : 

               - “Repertoriul descoperirilor arheologice din judeţul Teleorman”.

               - “Rezistenţa ţărănească anticomunistă în zona Siliştea – Ciuperceni”.

               - “Circulaţia monedelor otomane în Ţara Românească în secolele XV –   XVI”.

               - “Fibule din aşezarea getică de la Zimnicea, descoperite în vechile săpături arheologice”.

               - “Catalogul colecţiei de textile a Muzeului Judeţean Teleorman”.

               -  “Aspecte etnografice teleormănene surprinse de Marin Preda în  romanul Moromeţii”.

               - “Legăturile culturilor neolitice din sudul Munteniei cu zonele sud- Dunărene”.

               -  “Meşteşugul prelucrării aramei în Teleorman de-a lungul timpului”

c). Şantiere arheologice:

                 - Vităneşti “ Măgurice “ - a XIII - a  campanie (iulie).

                 - Măgura “ Buduiasca “,  SRAP – “Începuturile Civilizaţiei Europene la

Dunărea de Jos” - a IX - a campanie (septembrie) – Program de cercetare arheologică desfăşurat în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti; Universitatea din Cardiff, Marea Britanie; Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi; Muzeul de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti; Muzeul Romanaţiului Caracal; Muzeul Judeţean Buzău. 

               - Turnu Măgurele - Cetatea Turnu şi oraşul otoman adiacent.

               - Zimnicea “Cetate”- a VII-a campanie (iulie).

d) Supraveghere arhelogică:

- traseul conductei Wirom Gaz, municipiul Alexandria;

- groapa menajeră ecologică - Mavrodin.

            e) Periegheze arheologice pe Valea Vedei şi Valea Teleormanului.

 C. VALORIFICARE:

            a) Expoziţii temporare:

               -  “Geto-dacii din sud-vestul Munteniei” - expoziţie de arheologie                           (mai). 

               - “Arheologica - spaţiu şi timp”, expoziţie a artistului plastic ceramist Cătălina Dănilă (martie).

               - “Din istoria avangardei româneşti” – expoziţie realizată de Muzeul Judeţean Giurgiu (februarie).

             b) Simpozioane - colocvii:

            - “24 Ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române”.                              luna ianuarie

            - “Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza . Realităţi şi controverse” luna ianuarie

            - “Dimitrie Gusti – etnograf şi sociolog”.                                                luna februarie

            - “Rezistenţa anticomunistă din România”.                                             luna martie

            - “Forme de asociere în muncă - claca şi şezătoarea”.                            luna martie

            - “Cum ne pregătim pentru Sărbătoarea de Paşte-tradiţii şi obiceiuri” luna aprilie

            - „Obiectul arheologic: din săpătură în vitrină”.                                       luna aprilie

            - “9 Mai – Triplă semnificţie în istoria României”.                                    luna mai           

            - “10 Mai 1866 – 140 de ani de la urcarea pe tron a principelui Carol I”luna mai                                                                              

            - “De la bobul de grâu la pâinea cea de toate zilele”.                               luna iunie

            - “Anul revoluţionar 1848 în Ţările Române”.                                           luna iunie

- “15 august 1916 – 90 de ani de la intrarea României în Războiul pentru întregirea neamului”.                  luna august

            - “Holocaust în România”.                                                                            luna octombrie

            - “Roadele toamnei – tradiţii şi obiceiuri”.                                                 luna octombrie

             - “25 Octombrie- Ziua Armatei Române”.                                                  luna octombrie

             - “Calendarul popular – rezultat al experienţei de muncă şi de viaţă”   luna noiembrie                 

            -“Noiembrie 1946 – 60 de ani de la falsificarea alegerilor parlamentare din România”.                                       luna noiembrie

            - “1 Decembrie 1918 - Ziua Marii Uniri”.                                                     luna noiembrie             

            - “Obiceiuri populare la cumpăna dintre ani”.                                            luna decembrie

             c) Conferinţe

            dr. Mircea Babeş- “Civilizaţii antice la Dunărea de Jos. Cetăţile getice de           pe teritoriul judeţeului Teleorman”.

            dr. Nicolae Constantinescu- “Posada-o problemă controversată a istoriei medievale”.

            dr. Marius Oprea- “Rolul Securităţii în controlul societăţii în perioada comunistă”.

             d) În parteneriat cu Muzeele din judeţ şi cu Consiliile Locale:

            - “Pâinea în obiceiurile românilor” - în colaborare cu Muzeul municipal şi Consiliul Local al municipiului Roşiorii de Vede.

             e) Sesiuni  ştiinţifice:

-         Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Judeţean Teleorman

- “Cultură şi civilizaţie în sud-vestul Munteniei”                                               luna august

              Specialiştii Muzeului Judeţean Teleorman vor participa la:

                        - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice;

                        - Sesiunea Naţională de Numismatică;

                        - Sesiunea Naţională de Etnografie;

                        - Salonul Naţional de Restaurare – Conservare;

   -  Sesiuni, simpozioane şi colocvii, organizate de alte muzee şi alte instituţii de cultură.

             f) Publicaţii:

- „Alexandria. Repere arheologice şi numismatice”, autori: Pavel Mirea, Ion Pătraşcu.

            - “Catalogul colecţiei de textile a Muzeului Judeţean Teleorman”.

            - Articole ştiinţifice vor apărea în  diverse publicaţii de specialitate.

            - Revista “Anuar” a Muzeului Judeţean Teleorman.

            - “Bibliografia arheologică şi numismatică a judeţului Teleorman”           

 D. CONSERVARE – RESTAURARE:

- Verificarea permanentă a stării de conservare a obiectelor din colecţiile

Muzeului Judeţean Teleorman.

- Verificarea permanentă şi menţinerea, în limitele posibilităţilor, a microcli-

matului din sălile de expoziţii şi depozite.

 - Definitivarea consolidării rafturilor din depozitul de ceramică (ca       măsură de urgenţă pentru protecţia antiseismică).

 - Organizarea depozitului de lemn.

- Panotare depozit arheologie şi organizarea materialului provenit din

şantiere arheologice.

- Spălare, curăţare (uscată/chimică) şi conservarea unor materiale provenite din

şantierele arheologice (ceramică, piatră, os, corn, metal) sau din depozitele Muzeului Judeţean Teleorman (ceramică, piatră, os, corn, metal, lemn, hârtie, textile).

 - Amenajarea unei săli de expoziţie la etaj I, corp A.

 - Restaurarea unui număr de 12 vase provenite din şantierele arheologice.

 - Verificarea şi conservarea clişeelor foto şi a fotografiilor din arhiva foto            a muzeului; finalizarea operaţiei de stocare a clişeelor şi realizarea fotografiilor martor.

E. RELAŢII CU PUBLICUL:

- Publicul ţintă al Muzeului Judeţean Teleorman este reprezentat de grupa de vârstă a preşcolarilor şi şcolarilor. În acest sens va continua programul Muzeul – sursă de cultură şi educaţie. Vor fi continuate sau încheiate parterneriate educaţionale cu unităţile şcolare din judeţ, cu precadere cele din municipiul Alexandria, al căror scop este lărgirea, aprofundarea sferei de cunoaştere a valorilor spirituale şi materiale create de om, dezvoltarea la elevi a unei atitudini pozitive faţă de creaţie şi valoare. Pentru o mai bună coordonare a acestor activităţi în acest program se va încerca atragerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman.

- Muzeul Judeţean Teleorman va căuta să îmbunătăţească relaţia cu publicul adult interesat de activitatea muzeului. Astfel, va fi menţinută o relaţie bună cu mass-media, prin informări periodice şi sistematice privind activităţile muzeului.

F. ALTE ACTIVITĂŢI:

- Înregistrarea video şi foto a activităţilor muzeului

            - Cursuri de atestare şi perfecţionare.

            - Schimburi de experienţă şi colaborări intermuzeale (Muzeul Dunării de Jos-Călăraşi, şantierul arheologic Sultana-Malul Roşu).

            - Realizarea de planşe diverse: planuri de săpături, hărţi şi desene a  materialelor din şantierele arheologice.

- Întocmirea unor rapoarte de specialitate (raport preliminar de cercetare arheologică şi raport preliminar de supraveghere arheologică).

            - Redactarea unor articole şi studii de specialitate.        

            - Realizarea proiectului „Videoteca istorică”, în cadrul căruia se pot desfăşura  lecţii de istorie ce necesită metode moderne de predare – învăţare (audio–video).

 

PREŞEDINTE,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

     ANEXA nr.3

  la Hotărârea nr.37 din 20 aprilie 2006

 

 

 

 

PROGRAMUL de activitate

al Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale pe anul 2006                                                                                                

 

 

Nr.crt.

Manifestarea

Caracterul

Locul şi data

Organizatori

Colaboratori

1.

Spectacol literar

(146 ani de la Unire 1859)

 

24 ian.2006

Alexandria

Consiliul Judeţean Teleorman

Centrul Judetean  de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale Teleorman

 

2.

Manifestare etno-folclorică:

’’ Dragobetele ’’ tradiţie de Ziua Îndrăgostiţilor

Naţional

Muzeul Satului

24 februarie2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Primăria Năsturelu

3.

’’Cea mai frumoasă floare, pentru cel mai drag chip’’

Expozitie arta plastică

judetean

Foaierul Consiliului Judetean

8 martie

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

4

Festivalul-concurs naţional

de muzică uşoară românească

’’ Ghiocelul de aur ’’ ediţia a XXXVIII-a

Naţional

Alexandria

11-13.04.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Primăria mun. Alexandria

5

Credinţe şi datini de Sfintele Paşte(Lazărul, Lăzăritele etc)- cercetare in localitatile Izvoarele si Lisa

Judetean

 

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

6

Expoziţie de icoane pe sticlă

şi lemn;

Expoziţie de ouă  încondeiate

Sesiune de comunicări-Paştele

în arta populară

Târgul Meşteşugarilor

Judeţean

Muzeul Judeţean

Teleorman

6-15.04.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Biblioteca Judeteană’’Marin Preda’’  Alexandria

7

Ziua Europei

Spectacol folcloric

Expozitii documentare

Expozitii arta plastica

Judeţean

Biblioteca Jud.

’’ Marin Preda ’’

9 mai 2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

  Biblioteca Judeţeană

’’ M.Preda’’

8

Imprimarea unui CD al Ansamblului ’’Liviu Vasilică’’

Judetean

luna mai 2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

9

Obiceiuri tradiţionale

’’ Hora satului ’’ Cercetare de teren, realizarea unui film etnologic, anchetă monografică.

Local

Căminul Cultural 

Năsturelu

Căminul Cultural  Izvoarele

11.05.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

        Căminul Cultural 

Năsturelu

Căminul Cultural  Izvoarele

 

10

 

Festival interjudetean de muzica populara pentru copii

’’Muguri de cântec românesc’’

interjudetean

Casa de Cultură

Alexandria

31 mai-1 iunie 2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Primăria Mun. Alexandria

11

Expoziţie –concurs de artă plastică cu participarea elevilor din cls.I-XII

 

Alexandria 1.06.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

Foaierul Consiliului Judetean Teleorman

Sala de Sedinţe

12

,,Căluşul,, – spectacol artistic

de Rusalii

Datini, credinte, superstiţii -cercetare  teren: Bragadiru, Contesti

 

Judeţ

Zilele deRusalii

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

13

Salonul plasticienilor amatori din Teleorman ’’ Cromatica ’’

Judeţean

Centrul Cultural

Roşiorii de Vede

11.06.2006

Consiliul Judeţean         Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

 

Primăria Roşiorii de Vede

14

Zilele Dunarii

Expozitie port popular

Spectacol folcloric

Judetean

Casa de Cultură Alexandria

Foaierul

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

15

Manifestare etno-folclorică

’’ Drăgaica ’’ datină de la începutul verii participă Ansambl ul ’’Dunărica’

Judeţean

Muzeul Satului

24.06.2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

Căminul Cultural      Năsturelu

16

Tabara creatie

Judetean

Sirnea-Braşov

22 iunie-29 iunie 2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

17

Spectacol  folcloric extraordinar

In memoriam ’’Liviu Vasilică’’

16 ani de la înfiintarea Ansamblului –editarea unei minimonografii

 

Judetean

Casa de Cultură Alexandria

2 iulie 2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

18

Sărbătoarea grâului spectacol folcloric sustinut de  ansamblurile de amatori din judet

Judeţean

12.08.2006

judeţ

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Ansambluri de amatori

19

Zilele culturii oraşului Alexandria

Parada portului popular

Spectacol folcloric

Judeţean

Alexandria

30.08.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

Primăria Mun.Alexandria

20

Zilele culturii oraşului Roşiorii de Vede Parada portului popular spectacol folcoric

Judeţean

Piaţa Centrală Roşiorii de Vede

1.09.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Primăria municipiului

Roşiorii de Vede

21

Expoziţie de grafică

artisti amatori

Judeţean

Sala de expoziţii Centrul Cultural Roşiorii de Vede

14.09.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

Muzeul Jud.Teleorman

 

22

Spectacol folcloric cu ocazia Zilei Recoltei

Ansamblul de cântece si dansuri ’’Liviu Vasilică’’ si ansamblurile de amatori

judetean

Judeţ

06.10.2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

23

Festivalul-concurs naţional de

muzică populară’’ Liviu Vasilică’’, editia a III a

Naţional

Alexandria

10-12.10.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

24

Salonul de toamnă al artiştilor

plastici amatori teleormăneni

ediţia.a XI-a.cu lucrări realizate în  tabăra de creaţie

Judeţean

Muzeul Jud.

Teleorman

10-25.11.2006

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

Muzeul Jud.Teleorman

 

25

Spectacol literar muzical coregrafic dedicat zilei de

1 Decembrie

 

judetean

Alexandria

01.12.2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

26

’’Datini şi obiceiuri de iarnă în judeţul Teleorman’’teren cercetare: Nanov,  Nasturelu, Pietrosani, Lisa   

judetean

Decembrie 2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 27

,, Florile dalbe’’

spectacol de obiceiuri prilejuit de sărbătorile de iarnă participă

Ansamblul Liviu Vasilică si Ansamblurile de Amatori

judetean

Alexandria

21  decembrie

2006

Consiliul Judeţean  Teleorman

C.J.C.P.C.T

Ansambluri de amatori

28

Zilele culturii şi artei în Teleorman, ediţia 2006, manifestări complexe

- Clubul artelor Alexandria

- Spectacol de poezie muzică şi colinde;

Expoziţie de măşti populare Alexandria; Expoziţie icoane

Judeţean

15.11-30.12.2006

judeţ

Consiliul Judeţean Teleorman

C.J.C.P.C.T

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea