CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

 

     privind: prelungirea închirierii spaţiului situat în municipiul Alexandria, str.Av.Alexandru Colfescu nr.64,  judeţul Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3618 din 17 mai 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ion Putineanu, şi raportul de specialitate nr. 2818 din 12 mai 2006 al Direcţiilor  Tehnică, Economică, Buget-Finanţe şi Serviciului juridic şi contencios;

- avizele Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

 - Hotărârea Guvernului nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective;

- cererea nr.2818 din 13 aprilie 2006 a domnului Roşioru Gabriel, domiciliat în mun.Alexandria, , str.Fraţii Goleşti nr.133, judeţul Teleorman;

- prevederile art.104 alin.(1) lit.”f „ art.121 şi art.110 coroborat cu art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 modificată şi completată,          

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

 

 

         Art. 1. Se aprobă prelungirea închirierii către dl. Roşioru Gabriel a spaţiului în suprafaţă de 7,8 m.p. situat în municipiul Alexandria,  str.Av.Alexandru Colfescu nr.64,  judeţul Teleorman, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 iunie 2006.   

 

         Art.2. Sumele încasate din închirierea bunului proprietate publică, potrivit legii, se fac venit la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman.

 

         Art.3. Secretarul general al judetului va lua măsuri şi va urmări, prin direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean, aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi va comunica prin Compartimentul Cancelarie prezenta hotărâre, autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                               Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                       Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 49 din 19 mai 2006