ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 

 

 


               

HOTĂRÂRE

 

privind: înființarea cabinetului Președintelui Consiliului Județean Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 7011 din 14 septembrie 2006 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7010 din 14 septembrie 2006 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea înființării cabinetului Președintelui Consiliului Județean Teleorman;

-         raportul de avizare al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-         hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 6 aprilie 2006 și nr. 56 din 21 iunie 2006;

-         prevederile  art. 104 alin. (1) litera ,,a” și alin. (2) lit. „c”, art. 116 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „a”, art. 1161 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

-         Ordonanța Guvernului nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se înființează Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Teleorman, compartiment distinct, format din 5 persoane, în limita numărului maxim de posturi aprobate, prin transformarea posturilor vacante de la Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 6 aprilie 2006 și nr. 56 din 21 iunie 2006 se modifică și se completează în mod corespunzător.

 

          Art.3.  Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                     

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Alexandria

Nr. 98 din 30 septembrie  2006