Text Box:   CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : aprobarea finanțării execuției unui monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Dănuț Vasilică

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

          -expunerea de motive nr. 5004 din 7 iulie 2006 a președintelui Consiliului Județean Teleorman.și raportul de specialitate nr. 5003 din 7 iulie a.c. al Direcțiilor tehnică și Arhitect șef privind necesitatea finanțării execuției unui monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Dănuț Vasilică;

          - avizul comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 131 – 141 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

-         prevederile art. 104 alin. (1) lit. “e” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) lit. “l” din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă finanțarea de către Consiliul Județean Teleorman a execuției unui monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Dănuț Vasilică și organizarea unui concurs de soluții în vederea desemnării ofertei câștigătoare.

 

Art.2. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru proiectarea monumentului câștigătorului concursului de soluții.

 

Art.3. Lista de achiziții publice pentru anul 2006 va fi completată în mod corespunzător.

 

Art.4. Vicepreședintele Vlad Eugen Ovidiu prin direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Teleorman va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.  Secretarul general al județului prin compartimentul cancelarie va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului Teleorman, Consiliului Local al municipiului Alexandria și direcțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                 Secretar general al județului

 

                                                                                                                                                       Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 72 din 7 iulie 2006