CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se declară vacant locul de consilier judeţean.

 

            Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

            Având în vedere:

-      cererea nr. 8726 din 10 noiembrie 2006 a domnului Vlad Eugen Ovidiu, prin care demisionează din funcţia de consilier judeţean, urmare numirii în funcţia de administrator public al judeţului Teleorman;

-      referatul constatator nr. 8805 din 14 noiembrie a.c.;

-      raportul de specialitate nr. 8968 din 17 noiembrie 2006 al Serviciului Juridic şi Contencios;

-      raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- prevederile  art. 9  alin. (2)  lit.  „a” şi   alin.  (3),  art.  10  şi  art. 12 din  Legea nr. 393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată;


            În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se ia act de demisia din funcţia de consilier judeţean a domnului Vlad Eugen Ovidiu şi se constată încetarea de drept a mandatului acestuia.

 

            Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Vlad Eugen Ovidiu, ales pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – organizaţia judeţeană Teleorman.

 

Art.3. Secretarul judeţului, prin Serviciul Juridic şi Contencios, va întocmi şi depune documentaţia necesară în vederea validării de către Tribunalul Teleorman a mandatului de consilier judeţean al candidatului declarat supleant de pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat – organizaţia judeţeană Teleorman, care întruneşte condiţiile prevăzute de lege.

 

Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                       

 

 

  Contrasemnează

Secretar al judeţului

 

  Jr. Rodica Vrabie

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 111 din 29 noiembrie 2006