CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

H O T Ă R Â R E

privind : rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006.

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă  ordinară  conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

- Raportul  nr.9183 din 16 noiembrie 2006 al  Preşedintelui Consiliului Judeţean, Liviu Nicolae Dragnea si raportul de specialitate nr. 8910 din 16 noiembrie 2006 al Directiei economice buget-finanţe privind necesitatea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2006 ;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean ;

          - prevederile art.1 alin.(1), litera ,,b” din H.G. nr.1584 din 08 noiembrie 2006 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

          - prevederile art.11 alin.(1) anexa 4 şi alin.(2) literele ,,a”, ,,b”, ,,c” şi ,,d” din O.U.G.89/20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ;

          -  prevederile art.15 alin.(1) litera ,,a” şi alin.(2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale, modificată şi completată ;

-  prevederile art.104 alin. (1) litera ,,b” şi alin. (3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, modificată şi completată ;

          În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2006, conform anexelor nr.1 şi 2.

 

Art.2. Anexele nr.1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL  JUDETULUI,

                                                                                                         jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.112  din 29  noiembrie 2006

 

 

CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN                

            ANEXA NR.1

 

la hotararea nr.112 din 29 noiembrie  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICAREA

BUGETULUI PROPRIU PE ANUL 2006

 

 

 - mii lei -

Nr. crt.

S P E C I F I C A T I E

PROGRAM 2006

INFLUENTE                 (+/-)

PROGRAM MODIFICAT

0

1

2

3

4

1

VENITURI PROPRII, din care :

14,476.81

-3,602.00

10,874.81

Venituri taxe, impozite

14,384.39

-3,602.00

10,782.39

Incasari ramb.imprumut serv.p.

92.42

 

92.42

2

COTE IMP. VENIT    13%

6,950.00

 

6,950.00

3

SUME aloc.de C.J. din cote imp. venit    22%

2,875.00

 

2,875.00

4

SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

40,086.00

6,887.00

46,973.00

1.Finant. ch descentraliz.jud:

20,249.00

3,037.00

23,286.00

> sistem protectie copil

9,890.00

850.00

10,740.00

> Invatamant OUG 96/2002

3,488.00

831.00

4,319.00

> invatamant special

2,400.00

676.00

3,076.00

> contrib.personal necleric.

1,600.00

280.00

1,880.00

> serv.comun. de evidenta

371.00

 

371.00

> protectie pers.handicap

2,500.00

400.00

2,900.00

3.S.D.TVA

7,194.00

 

7,194.00

 -prim.de BLpt.drumuri jud

7,194.00

 

7,194.00

4.S.D.TVA

12,643.00

3,850.00

16,493.00

 - echilibrare bug.propriu

12,643.00

3,850.00

16,493.00

5

SUBVENTII HANDICAP

9,860.00

 

9,860.00

       A. VENITURI                  - total :

74,247.81

3,285.00

77,532.81

       B. CHELTUIELI              - total :

74,247.81

3,285.00

77,532.81

1

 51.02 AUTORITATI PUBLICE

7,637.18

-50.00

7,587.18

>Autoritati publice

5,261.18

-50.00

5,211.18

   chelt.personal

2,844.00

50.00

2,894.00

   bunuri si servicii

2,097.18

70.00

2,167.18

   active nefinanciare

320.00

-170.00

150.00

>Rambursari credite

2,376.00

 

2,376.00

2

 54.02 ALTE SERV.PUBLICE GENERALE

1,221.00

120.00

1,341.00

 

> Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

475.00

 

475.00

 

> Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

371.00

 

371.00

 

   transferuri catre institutii publice

371.00

 

371.00

 

> Alte servicii publice generale

325.00

120.00

445.00

 

   bunuri si servicii (ET,UNCJR,ADR,ARE)

325.00

120.00

445.00

 

> Oficiul mobilizare

50.00

 

50.00

 

   bunuri si servicii

50.00

 

50.00

3

55.02 DOBANZI

683.00

 

683.00

4

56.02 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

195.23

 

195.23

> Transferuri din bugetele C.J. pt.finantarea centrelor de zi pt.protectie copil :

195.23

 

195.23

C.zi Alexandria

41.83

 

41.83

C.zi Rosiori de Vede

25.80

 

25.80

C.zi Turnu Magurele

32.50

 

32.50

C.zi Videle

24.60

 

24.60

C.zi Zimnicea

22.50

 

22.50

C.zi Zimbreasca

48.00

 

48.00

5

60.02 APARARE NATIONALA (Centru M.)

302.00

 

302.00

   chelt.personal

15.93

 

15.93

   bunuri si servicii

244.76

 

244.76

   active nefinanciare

41.31

 

41.31

6

61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

20.00

 

20.00

> Prot.civ.,prot.contra incend.

20.00

 

20.00

   bunuri si servicii

20.00

 

20.00

 

65.02 INVATAMANT

5,888.00

1,507.00

7,395.00

 

   chelt.personal

1,930.00

199.00

2,129.00

 

   bunuri si servicii

470.00

422.00

892.00

 

   ajutoare soc.in natura OG 96/2002

3,488.00

831.00

4,319.00

 

   active nefinanciare

 

55.00

55.00

 

> invatamant prescolar

1,529.00

331.00

1,860.00

 

   ajutoare soc.in natura OG 96/2002

1,529.00

331.00

1,860.00

 

> invatamant primar

1,959.00

500.00

2,459.00

7

   ajutoare soc.in natura OG 96/2002

1,959.00

500.00

2,459.00

 

> invatamant special

2,400.00

676.00

3,076.00

 

   chelt.personal

1,930.00

199.00

2,129.00

 

   bunuri si servicii

470.00

422.00

892.00

 

   active nefinanciare

 

55.00

55.00

 

   - Sc.speciala de fete Alexandria

1,390.76

 

1,390.76

 

   chelt.personal

1,117.88

 

1,117.88

 

   bunuri si servicii

272.88

 

272.88

 

   - Sc.speciala de baieti Rosiorii de Vede

1,009.24

30.00

1,039.24

 

   chelt.personal

812.12

30.00

842.12

 

   bunuri si servicii

197.12

 

197.12

 

 - Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala

 

646.00

646.00

 

   chelt.personal

 

169.00

169.00

 

   bunuri si servicii

 

422.00

422.00

 

   active nefinanciare

 

55.00

55.00

8

66.02 SANATATE

525.00

 

525.00

> Servicii medicale in unitatile sanitare cu paturi

525.00

 

525.00

   bunuri si servicii

525.00

 

525.00

 

 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE      

3,962.33

458.00

4,420.33

 

   chelt.personal

290.00

14.00

304.00

 

   bunuri si servicii

347.50

130.00

477.50

 

   transferuri catre institutii publice

1,559.33

34.00

1,593.33

 

   alte transferuri

1,605.00

280.00

1,885.00

 

   active nefinanciare

160.50

 

160.50

 

> Servicii culturale

2,259.33

178.00

2,437.33

 

   - Biblioteca judeteana

390.00

44.00

434.00

 

   chelt.personal

290.00

14.00

304.00

 

   bunuri si servicii

89.50

30.00

119.50

 

   active nefinanciare

10.50

 

10.50

9

   - Centrul de conservare si promovarea culturii traditionale

1,199.33

 

1,199.33

 

   transferuri catre institutii publice

1,199.33

 

1,199.33

 

    - Muzeu judetean

360.00

34.00

394.00

 

   transferuri catre institutii publice

360.00

34.00

394.00

 

   - Alte servicii culturale

310.00

100.00

410.00

 

   bunuri si servicii

160.00

100.00

260.00

 

   active nefinanciare

150.00

 

150.00

 

>Servicii recreative si sportive

98.00

 

98.00

 

   bunuri si servicii

98.00

 

98.00

 

>Servicii religioase contrib.pers.neclerical

1,605.00

280.00

1,885.00

 

    contributii la salarizarea personalului neclerical

1,605.00

280.00

1,885.00

 

   - Episcopia Alexandriei si Teleormanului

1,589.30

275.00

1,864.30

 

    contributii la salarizarea personalului neclerical

1,589.30

275.00

1,864.30

 

   - Cultul Crestin

15.70

5.00

20.70

 

    contributii la salarizarea personalului neclerical

15.70

5.00

20.70

10

68.02ASIGURARI, ASISTENTA SOCIALA

22,124.77

1,250.00

23,374.77

 

     chelt.personal

7,515.00

650.00

8,165.00

 

     bunuri si servicii

4,357.77

600.00

4,957.77

 

     asistenta sociala

292.00

 

292.00

 

     transferuri ANPH

9,860.00

 

9,860.00

 

     active nefinanciare

100.00

 

100.00

 

> Asistenta Soc.pt.familie si copii

21,954.77

1,250.00

23,204.77

 

    - D.G.J.Asist Soc,Prot.Copil

21,954.77

1,250.00

23,204.77

 

     chelt.personal

7,350.00

650.00

8,000.00

 

     bunuri si servicii

4,352.77

600.00

4,952.77

 

     asistenta sociala

292.00

 

292.00

 

     active nefinanciare

100.00

 

100.00

 

     alte transferuri    ANPH    55

9,860.00

 

9,860.00

 

> Alte chelt.in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

170.00

 

170.00

 

   - Comisia pt. protectia copilului

100.00

 

100.00

 

    chelt.personal

100.00

 

100.00

 

   - Comisia E.M.Handicap A.

70.00

 

70.00

 

    chelt.personal

65.00

 

65.00

 

    bunuri si servicii

5.00

 

5.00

 

70.02 SERV.SIDEZV.PUBLICA

637.00

 

637.00

 

> Alte serv.in domeniul locuintelor, serviciilor si dezv.comunale

637.00

 

637.00

11

       - transferuri catre institutii publice

637.00

 

637.00

 

      S.deCoop.Int.Internationala

160.00

 

160.00

 

      Serviciul informatic

154.00

 

154.00

 

      Serv.Exploatatii Piscicole

200.00

 

200.00

 

      Directia Generala de Servicii

123.00

 

123.00

12

80.02 ALTE CHELT., ACTIUNI GEN.ECONOMICE,COMERCIALE SI DE MUNCA

1,950.00

 

1,950.00

> Alte chelt.pt.actiuni gen.,ec. si comerciale

1,950.00

 

1,950.00

   active nefinanciare

1,950.00

 

1,950.00

13

84.02 TRANSPORTURI

29,102.30

 

29,102.30

> Drumuri si poduri

28,800.00

 

28,800.00

   bunuri si servicii (reparatii curente)

21,200.00

 

21,200.00

   active nefinanciare(pod.M.+alte c.proiect.)

7,600.00

 

7,600.00

Alte cheltuieli transporturi  active financiare  participare la capital social S.C. EUROBAC

302.30

 

302.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL  JUDETEAN  TELEORMAN

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

 

 

 

 

la Hotararea nr.112 din 29 noiembrie  2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L I S T A

 

 

                     obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala din bugetul propriu al judetului in anul 2006                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C+M

 

UM-mii lei-

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli

 

 

 

 

 

Denumirea obiectivului

 

 

 

finantate din :

 

 

 

 

Nr.

Data inceperii executiei (luna, an)

Valoare

Valoare

Total

Surse

Credite

Credite

Alte surse potrivit legii

Total

din care

Capa

Termen

 

 

crt.

Nr. si data acord MF

totala

totala

(col 5 la

proprii

bancare

Banca

aloc buget.

Buget local

Transf de la bug. Stat

citati

PIF

 

 

 

Nr. si data act de aprobare

 

actualizata

col 9 )

 

interne

Mond.

col 10 + 11

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

TOTAL din care:

10,143.81

10,143.81

10,143.81

 

 

 

 

10,143.81

10,143.81

 

 

 

 

 

 

7,125.00

7,125.00

7,125.00

 

 

 

 

7,125.00

7,125.00

 

 

 

 

 

A.

Lucrari in continuare

7,118.80

7,118.80

7,118.80

 

 

 

 

7,118.80

7,118.80

 

 

 

 

 

6,110.00

6,110.00

6,110.00

 

 

 

 

6,110.00

6,110.00

 

 

 

 

 

B.

Lucrari noi

1,115.00

1,115.00

1,115.00

 

 

 

 

1,115.00

1,115.00

 

 

 

 

 

1,015.00

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

1,015.00

1,015.00

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii

1,910.01

1,910.01

1,910.01

 

 

 

 

1,910.01

1,910.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din TOTAL desfasurat potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 51-02 Autoritati Executive                                   Total, din care :                                                       

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

150.00

150.00

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari independente

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 54-02 Alte servicii publice generale                                  Total, din care :                                                       

87.00

87.00

87.00

 

 

 

 

87.00

87.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii

87.00

87.00

87.00

 

 

 

 

87.00

87.00

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari independente

87.00

87.00

87.00

 

 

 

 

87.00

87.00

 

 

 

 

 

Cap.60-02 Aparare nationala                                        Total, din care :

58.00

58.00

41.31

 

 

 

 

41.31

41.31

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii

41.31

41.31

41.31

 

 

 

 

41.31

41.31

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari independente

41.31

41.31

41.31

 

 

 

 

41.31

41.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap.65-02 Invatamant,                                                                                                                                    Total, din care :

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

55.00

55.00

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari independente

55.00

55.00

55.00

 

 

 

 

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 67-02 Cultura,recreere si religie, Total, din care :                                                      

160.50

160.50

160.50

 

 

 

 

160.50

160.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii                                 Total, din care :

160.50

160.50

160.50

 

 

 

 

160.50

160.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dotari independente

10.50

10.50

10.50

 

 

 

 

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli de proiectare ,,Monument comemorativ pt.artistul teleormănean                     Liviu Vasilică"

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 68-02 Asigurari si asistenta sociala, Total, din care :                                                      

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Lucrari noi

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

70.00

70.00

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Amenajare rampe acces (lifturi) persoane cu handicap

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Alte cheltuieli de investitii                                 Total, din care :

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Alte active fixe

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

30.00

30.00