Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 


H O T Ă R Â R E

privind : rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință  ordinară  conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- Raportul  nr. 6824  din 07 septembrie 2006 al  Președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea privind necesitatea rectificării bugetului propriu al județului pe anul 2006 ;

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean ;

          - prevederile art.4 alin.(1), litera ,,b”, anexa 1, art.7 alin.(1), anexa 2 și alin.(3), anexa 4 din O.G. nr.46/30 august 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

          -  prevederile art.15 alin.(1) litera ,,a”, alin.(2) și art.45 alin.(4) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

-  prevederile art.104 alin. (1) litera ,,b” și alin. (3) litera ,,a” din Legea nr.215/2001, modificată și completată ;

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2006, conform anexelor nr.1 și nr.2.

Art.2. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

  

                                                                                    

 

                                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                      SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                         jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr.83  din  30  septembrie  2006