CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

H O T | R + R E

 

           privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], pe  anul 2006.

 

 

Consiliul Jude]ean Teleorman, întrunit în [edin]\ extraordinar\, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificat\ [i completat\,

Având în vedere >

          - expunerea de motive nr 5 din 03 ianuarie 2006 a  vicepre[edintelui Consiliului Jude]ean Teleorman  Putineanu Ion [i raportul de specialitate nr.4 din  03 ianuarie 2006 al Direc]iei Economice, Buget-Finan]e privind necesitatea repartiz\rii pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], pe anul 2006<

- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate<

- procesul-verbal al comisiei jude]ene din 06 ianuarie 2006 încheiat în [edin]a pentru consultarea primarilor<

- adresaMinisterului Finan]elor Publice nr. 124364 /2005<

- prevederile art.35  alin (2)  din O.U.G. 45/2003 privind finan]ele publice locale aprobat\ cu modific\ri [i complet\ri prin Legea nr.108/2004<

- prevederile art. 13 lit. „b”, art. 14, alin (4) [i (5)  precum [i anexa nr. 5 din Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006<

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” ultima tez\ din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificat\ [i completat\ [i ale art. 47 alin. (1) litera „e” ultima tez\ din Regulamentul de organizare [i func]ionare a Consiliului Jude]ean Teleorman, modificat [i completat.

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administra]iei publice locale nr.215/2001, modificat\ [i completat\.

 

 

H O T | R |  {  T E  >

 

 

          Art.1. – Se aprob\ repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], pe anul 2006, conform anexei care face parte integrant\ din prezenta hot\râre.

 

Art.2. – Pre[edintele Consiliului Jude]ean Teleorman, prin Direc]ia Economic\, Buget-Finan]e va urm\ri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot\râri.

 

Art.3. – Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorit\]ilor [i institu]iilor interesate, în termenul prev\zut de lege.

 

 

 

PRE{EDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             CONTRASEMNEAZ|

                                                                                        Secretar general al jude]ului

            

                                                                                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 2 din 6 ianuarie 2006

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

ANEXA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la hotărârea nr. 2 din 6 ianuarie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTIZAREA

 

 

 

 

 

 

 

 PE  UNITĂŢI ADMINISTRATIV -TERITORIALE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU FINANŢAREA CHELTUIELILOR  DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR, ORAŞELOR ŞI MUNICIPIILOR DIN JUDEŢ, PE ANUL 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - mii lei -

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

LOCALITATEA

SUMA

din care, pentru:

 

 

 

 

 

 

 

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

116,298.00

91,023.00

 

 

 

 

 

 

 

1

ALEXANDRIA

20,865.00

18,298.00

 

 

 

 

 

 

 

2

ROSIORI DE VEDE

14,061.00

13,080.00

 

 

 

 

 

 

 

3

TURNU MAGURELE

12,232.00

10,286.00

 

 

 

 

 

 

 

4

VIDELE

5,403.00

4,518.00

 

 

 

 

 

 

 

5

ZIMNICEA

2,780.00

1,148.00

 

 

 

 

 

 

 

6

BALACI

409.00

310.00

 

 

 

 

 

 

 

7

BABAITA

799.00

710.00

 

 

 

 

 

 

 

8

BECIU

443.00

253.00

 

 

 

 

 

 

 

9

BEUCA

388.00

269.00

 

 

 

 

 

 

 

10

BLEJESTI

901.00

644.00

 

 

 

 

 

 

 

11

BOGDANA

441.00

353.00

 

 

 

 

 

 

 

12

BOTOROAGA

1,072.00

875.00

 

 

 

 

 

 

 

13

BRAGADIRU

715.00

473.00

 

 

 

 

 

 

 

14

BRANCENI

612.00

353.00

 

 

 

 

 

 

 

15

BUJORENI

271.00

195.00

 

 

 

 

 

 

 

16

BUJORU

562.00

204.00

 

 

 

 

 

 

 

17

BUZESCU

695.00

429.00

 

 

 

 

 

 

 

18

CALINESTI

695.00

550.00

 

 

 

 

 

 

 

19

CALMATUIU

748.00

665.00

 

 

 

 

 

 

 

20

CALMATUIU DE SUS

446.00

340.00

 

 

 

 

 

 

 

21

CERVENIA

518.00

407.00

 

 

 

 

 

 

 

22

CIOLANESTI

730.00

527.00

 

 

 

 

 

 

 

23

CIUPERCENI

387.00

303.00

 

 

 

 

 

 

 

24

CONTESTI

859.00

508.00

 

 

 

 

 

 

 

25

COSMESTI

765.00

490.00

 

 

 

 

 

 

 

26

CREVENICU

452.00

308.00

 

 

 

 

 

 

 

27

CRANGENI

720.00

490.00

 

 

 

 

 

 

 

28

CRANGU

468.00

291.00

 

 

 

 

 

 

 

29

DIDESTI

284.00

190.00

 

 

 

 

 

 

 

30

DOBROTESTI

830.00

685.00

 

 

 

 

 

 

 

31

DRACSENEI

515.00

369.00

 

 

 

 

 

 

 

32

DRAGANESTI DE VEDE

426.00

329.00

 

 

 

 

 

 

 

33

DRAGANESTI VLASCA

721.00

434.00

 

 

 

 

 

 

 

34

DRACEA

423.00

270.00

 

 

 

 

 

 

 

35

FANTANELE

350.00

255.00

 

 

 

 

 

 

 

36

FRASINET

570.00

480.00

 

 

 

 

 

 

 

37

FURCULESTI

842.00

480.00

 

 

 

 

 

 

 

38

FRUMOASA

407.00

156.00

 

 

 

 

 

 

 

39

GALATENI

976.00

708.00

 

 

 

 

 

 

 

40

GRATIA

662.00

453.00

 

 

 

 

 

 

 

41

ISLAZ

1,603.00

996.00

 

 

 

 

 

 

 

42

IZVOARELE

414.00

336.00

 

 

 

 

 

 

 

43

LISA

386.00

211.00

 

 

 

 

 

 

 

44

LITA

619.00

428.00

 

 

 

 

 

 

 

45

LUNCA

1,181.00

728.00

 

 

 

 

 

 

 

46

MAVRODIN

523.00

349.00

 

 

 

 

 

 

 

47

MAGURA

753.00

657.00

 

 

 

 

 

 

 

48

MALDAIENI

778.00

614.00

 

 

 

 

 

 

 

49

MERENI

552.00

415.00

 

 

 

 

 

 

 

50

MARZANESTI

735.00

505.00

 

 

 

 

 

 

 

51

MOSTENI

497.00

321.00

 

 

 

 

 

 

 

52

NANOV

747.00

556.00

 

 

 

 

 

 

 

53

NASTURELU

531.00

274.00

 

 

 

 

 

 

 

54

NECSESTI

291.00

231.00

 

 

 

 

 

 

 

55

NENCIULESTI

429.00

322.00

 

 

 

 

 

 

 

56

OLTENI

1,335.00

913.00

 

 

 

 

 

 

 

57

ORBEASCA

1,502.00

945.00

 

 

 

 

 

 

 

58

PERETU

1,406.00

1,263.00

 

 

 

 

 

 

 

59

PIATRA

1,553.00

1,266.00

 

 

 

 

 

 

 

60

PIETROSANI

609.00

373.00

 

 

 

 

 

 

 

61

PLOPII SLAVITESTI

694.00

473.00

 

 

 

 

 

 

 

62

PLOSCA

985.00

881.00

 

 

 

 

 

 

 

63

POENI

1,175.00

1,046.00

 

 

 

 

 

 

 

64

POROSCHIA

929.00

750.00

 

 

 

 

 

 

 

65

PUTINEIU

504.00

297.00

 

 

 

 

 

 

 

66

PURANI

342.00

295.00

 

 

 

 

 

 

 

67

RADOIESTI

606.00

503.00

 

 

 

 

 

 

 

68

RASMIRESTI

320.00

248.00

 

 

 

 

 

 

 

69

SALCIA

836.00

526.00

 

 

 

 

 

 

 

70

SACENI

426.00

290.00

 

 

 

 

 

 

 

71

SAELELE

622.00

494.00

 

 

 

 

 

 

 

72

SCRIOASTEA

1,069.00

733.00

 

 

 

 

 

 

 

73

SCURTU MARE

558.00

336.00

 

 

 

 

 

 

 

74

SEACA

506.00

398.00

 

 

 

 

 

 

 

75

SEGARCEA VALE

753.00

539.00

 

 

 

 

 

 

 

76

SFINTESTI

374.00

296.00

 

 

 

 

 

 

 

77

SILISTEA

414.00

339.00

 

 

 

 

 

 

 

78

SILISTEA NOUA

630.00

499.00

 

 

 

 

 

 

 

79

SARBENI

489.00

377.00

 

 

 

 

 

 

 

80

SLOBOZIA MANDRA

519.00

419.00

 

 

 

 

 

 

 

81

SMARDIOASA

439.00

232.00

 

 

 

 

 

 

 

82

STEJARU

400.00

278.00

 

 

 

 

 

 

 

83

SUHAIA

397.00

291.00

 

 

 

 

 

 

 

84

STOROBANEASA

633.00

429.00

 

 

 

 

 

 

 

85

TALPA

789.00

400.00

 

 

 

 

 

 

 

86

TATARASTII DE JOS

1,524.00

1,301.00

 

 

 

 

 

 

 

87

TATARASTII DE SUS

598.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

88

TRAIAN

516.00

279.00

 

 

 

 

 

 

 

89

TRIVALE MOSTENI

653.00

498.00

 

 

 

 

 

 

 

90

TROIAN

702.00

480.00

 

 

 

 

 

 

 

91

TIGANESTI

1,084.00

812.00

 

 

 

 

 

 

 

92

UDA CLOCOCIOV

365.00

261.00

 

 

 

 

 

 

 

93

VEDEA

632.00

540.00

 

 

 

 

 

 

 

94

VIISOARA

332.00

242.00

 

 

 

 

 

 

 

95

VITANESTI

560.00

317.00

 

 

 

 

 

 

 

96

VARTOAPE

672.00

556.00

 

 

 

 

 

 

 

97

ZAMBREASCA

364.00

199.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

 

 

 

 

 

 

 Liviu Nicolae Dragnea