CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

SERVICIUL JURIDIC ȘI  CONTENCIOS

 

Nr. …….. din ……septembrie 2006

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

privind: necesitatea împuternicirii Președintelui Consiliului

              Județean Teleorman exercite căile de atac împotriva

               sentinței civile nr. 1120 din 18 septembrie 2006,

               pronunțată de Tribunalul Teleorman

 

Pe rolul Tribunalului Teleorman – Secția contencios administrativ și fiscal – s-a aflat dosarul nr. 3583/87/2006, având ca obiect anularea hotărârii nr.71 din 7 iulie 2006 adoptată de Consiliul Județean Teleorman.

Prin actul administrativ atacat la Sectia de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Teleorman atât de către Instituția Prefectului Județului Teleorman, cât și de Partidul Național Liberal – Filiala P.N.L Teleorman și domnul Mandragiu Nițu, autoritatea deliberativă judeteană, în sedința extraordinară din data de 7 iulie 2006, a modificat art.1 al Hotărârii nr.7 din 26 februarie 2005.

Prin sentința civilă nr. 1120 din 18 septembrie 2006, Tribunalul Teleorman s-a pronunțat  în sensul anulării actului administrativ menționat anterior.

Precizăm , în temeiul prevederilor art.299  Cod procedură civilă, împotriva unei hotărâri judecătorești date fără drept de apel se poate exercita calea de atac a recursului.

          Este de menționat termenul de recurs este un termen legal imperativ (peremtoriu), astfel cererea de recurs trebuie făcută, potrivit art.301 Cod procedură civilă, în 15 zile de la comunicarea hotărârii judecătorești, depășirea acestui termen atrăgând sancțiunea decăderii din dreptul de a mai exercita calea de atac.

Având în vedere actul administrativ anulat de către Tribunalului Teleorman este o hotărîre a Consiliului Județean Teleorman, considerăm acesta trebuie hotărască dacă va fi exercitată calea de atac a recursului împotriva sentinței civile nr. 1120 din 18 septembrie 2006.

Pentru aceasta, în conformitate cu prevederile art. 110, coroborat cu art 45 din Legea administrației publice locale, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate. 

 

 

 

 

Sef serviciu,

 

Jr. Ionescu Iuliana

 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 


CABINET PREȘEDINTE

Nr. ……… din …………… 2006

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Teleorman  

               exercite căile de atac împotriva sentinței civile nr. 1120 din 18

               septembrie 2006, pronunțată de Tribunalul Teleorman

 

 

În ședința din 7 iulie 2006, autoritatea publică județeană a adoptat hotărârea nr. 71 prin care s-a modificat articolul 1 al hotărârii consiliului județean nr. 7 din 26 februarie 2005.

          Menționăm actul administrativ anterior  invocat a fost atacat la instanța de contencios administrativ, atât de către Instituția Prefectului Județului Teleorman, cât și de Partidul Național Liberal – Filiala P.N.L Teleorman și domnul Mandragiu Nițu.

Astfel, pe rolul Tribunalului Teleorman – Secția contencios administrativ și fiscal – s-a aflat dosarul nr. 3583/87/2006, având ca obiect anularea hotărârii nr.71 din 7 iulie 2006.

Prin sentința civilă nr. 1120 din 18 septembrie 2006, Tribunalul Teleorman s-a pronunțat  în sensul anulării actului administrativ menționat anterior.

          Hotărârea judecătorească pronunțată poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

          Întrucât actul anulat de către Tribunalului Teleorman este o hotărîre a Consiliului Județean Teleorman, considerăm acesta trebuie hotărască dacă vor fi exercitate căile de atac împotriva sentinței civile mai-sus menționate.

Având în vedere considerentele expuse și Raportul de specialitate al Serviciului juridic și contencios, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat, am întocmit alăturat proiectul de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Județean.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind : împuternicirea Președintelui Consiliului Județean

               Teleorman exercite căile de atac împotriva sentinței

     civile nr. 1120 din 18 septembrie 2006, pronunțată de

     Tribunalul Teleorman

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.7466 din 30 septembrie 2006  a președintelui Consiliului Județean, Liviu Nicolae Dragnea, si raportul de specialitate nr.7467 din 30 septembrie 2006  elaborat de Serviciul juridic și contencios;

-  avizul Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- sentința civilă nr. 1120 din 18 septembrie 2006, pronunțată de Tribunalul Teleorman;

- prevederile art. 19 alin. (1), (2) și (3) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Teleorman exercite căile de atac împotriva sentinței civile nr. 1120 din 18 septembrie 2006, pronunțată de Tribunalul Teleorman.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Serviciul juridic și contencios, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în termenul prevăzut de Codul de procedură civilă.

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

                                                                       

 

 

 

                                                                  

 

                                                                                                                                                             Contrasemnează

                                                                                                                                                           Secretarul județului,

 

                                                                                                                                                            jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 102 din 30 septembrie 2006