CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: trecerea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman din administrarea Consiliului Local Mavrodin, a drumului   situat în extravilanul localităţii Mavrodin,  cu funcţionalitatea – drum de acces la Depozitul Central Mavrodin.

 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

            Având în vedere:

            - expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Badea Marius Rivera înregistrată la nr. 9198 din 27 noiembrie 2006 şi raportul de specialitate nr. 9199 din 27 noiembrie 2006, întocmit de Direcţia Integrare şi Dezvoltare europeană;

            -  hotărârea Consiliului Local Mavrodin nr. 29 din 24 noiembrie 2006;

-  rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate constituite la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman;

- prevederile art.12 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările şi modificările ulterioare;

- prevederile art. 104 alin (3) lit.”edin Legea nr.215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art.1. Se aprobă trecerea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman din administrarea Consiliului Local Mavrodin, a drumului  situat în extravilanul localităţii Mavrodin,  cu funcţionalitatea – drum de acces la Depozitul Central Mavrodin din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Teleorman”.

 

Art.2. Predarea – primirea drumului menţionat la art.1, se va face pe bază de protocol.

 

            Art.3. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Badea Marius Rivera, prin Direcţiile de specialitate, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri

 

            Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                           

            Contrasemnează

       Secretar al judeţului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 116 din 29 noiembrie 2006