Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                      

                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                               H O T Ă R Â R E

 

privind : aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale   instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman.

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.292 din 13 ianuarie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.289 din 13 ianuarie 2006 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman ;

- avizele comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.15 alin.(1) litera ,,b” și art. 63 alin.(1) literele ,,a”, ,,b” din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 ;

- prevederile art.104 alin.(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată bși ale art.47, alin.(2) din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat,

În temeiul prevederilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

 

           Art.1. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Teleorman, conform anexelor nr. 1 – 11.

 

           Art.2. Anexele nr.1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman prin Direcția Economică, Buget-Finanțe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                              Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria,

Nr. 9  din  1 februarie 2006