Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

 

privind : aprobarea diminuării prețului de pornire a licitației publice pentru              

                vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman

 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4187 din 9 iunie 2006 a vicepreședintelui Consiliului județean, Eugen Ovidiu Vlad, și raportul de specialitate nr. 4186 din 9 iunie 2006 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe;

-  avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Teleorman nr. 89 din 29 august 2005, nr.149 din 21 decembrie 2005  și 27 din 06 aprilie 2006;

- prevederile art.46 alin (2), raportat la art.110 și ale art.104, alin (1) literele ,,f” și ,,g” și art.125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) literele ,,f” și ,,g” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat ;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. Se aprobă diminuarea prețului de pornire a licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin direcțiile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                   

 

                                                                                                                                                                        

                                                                     

 

                                                                                              

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                              Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                  Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 Alexandria,

 

Nr. 62 din 21 iunie 2006

 

 

 


CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                              

                                                                                                   Anexa

                                                                                                             la hotărârea nr.62

                                                                                                            din 21 iunie 2006

 

 

LISTA

 

cu prețul de pornire a licitației publice pentru vânzarea unor bunuri din domeniul privat al județului Teleorman

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea bunului

Prețul de pornire al licitației

 

LEI

1

Tren reciclator –stabilizator la rece in ,,situ’’ WIRTGEN W.R. 2500

1.950.960

2

Casa de copii școlari Roșiori de Vede , str. Oltului , nr.59

 

262.461

3

Depozit protecția plantelor, sat Coșoteni, com. Vedea

 

16.098

4

Depozit protecția plantelor, mun. Turnu Măgurele

28.528

5

Depozit protecția plantelor, oraș Videle

4.101

6

District Lada, com. Tătărăștii de Jos

2.186

7

District Scurtu, com. Scurtu Mare

2.093

8

District Zîmbreasca, com. Zîmbreasca

2.000

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea