Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                                                                                                   H O T Ă R Â R E

 

                             privind : stabilirea taxelor locale pentru anul 2007 

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința   ordinară, conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

          Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.9735 din 11.12.2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman  și raportul de specialitate nr.9736 din 11.12.2006  al arhitectului - șef al județului și Direcției economice, buget-finanțe  privind necesitatea stabilirii taxelor locale pentru anul 2007 ;

          - raportul de avizare al comisiilor de specialitate  în principalele domenii de activitate  ale Consiliului Județean ;

          - prevederile  art.267, art.283 alin(1), art.284 alin.(1), art.288 și art.295 alin.(1) și (6),  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată și ale  Hotărârii Guvernului nr.1514  din 17 noiembrie 2006, privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 ;

          - prevederile  art.176 alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          - prevederile art.46 alin.(2) lit.,,c” și ale art.50 coroborate cu art.110, art.104 alin.(1) lit.,,b” și alin.(3) lit.,,c” din Legea nr.215/2001 modificată și completată.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

                                                H O T Ă R Ă Ș T E  :                             

 

 

          Art.1. – Se stabilesc taxele locale pentru anul 2007, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2.- Hotărârea va fi adusă la cunoștința publică, prin afișare la sediul Consiliului Județean Teleorman, prin publicare în presa locală, pe site-ul Consiliului județean  și în Monitorul Oficial al județului. 

 

          Art.3. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

                                                                             Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                                          Secretarul    județului

                                                                                                                                                              jr. Rodica Vrabie            

 

 

                                                                                      

 

 

 

Alexandria,

Nr. _123_ din  _  18 _decembrie_2006_