Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 


H O T Ă R Â R E:

 

 

   privind:     scoaterea  din  circuitul agricol  a  suprafeței   de 28  ha  teren  agricol               

                     destinat  amplasării  Depozitului Central  de deșeuri  de  la  Mavrodin,

                     din cadrul obiectivului de investiții ,,Sistem  Integrat de  Management

                     al Deșeurilor în Județul Teleorman”.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor  art. 106 alin 1  din Legea nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, modificată și completată.

               Având  în  vedere:

-  expunerea de motive nr 2549 din 05 aprilie 2006 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.2548 din 05 aprilie 2006 al Direcției Dezvoltare Locală, privind necesitatea scoaterii din circuitul agricol a suprafeței de 28 ha teren agricol destinat construcției Depozitului Central de deșeuri de la Mavrodin, din cadrul obiectivului de investitie ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Teleorman” din cadrul programului ISPA;

      

-  avizul comisiei pentru administrația  publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și comisiei de studii și prognoze economico -  sociale, buget – finanțe, pentru activități științifice, activitîți economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură,culte, sport și tineret, precum și pentru protecția socială;

            - prevederile art.92 alin 4 din Legea fondului funciar nr.18/1991,republicată;

-   prevederile  art  8.3.b din Memorandul de Finanțare semnat la Bruxelles la 16 decembrie 2003 și la București la 21 mai  2004,  pentru  aplicatia   ISPA;

-   prevederile art.104, alin (2), din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2), din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean,  modificat și completat;

              In temeiul dispozițiilor art. 109  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată si completată,

 

                                             H  O T Ă R Ă Ș T E:

 

    Art.1. Se aprobă scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 28 ha teren agricol destinat amplasării Depozitului Central de deșeuri de la Mavrodin, din cadrul obiectivului de investiții,,Sistem Integrat de Management al Deseurilor în Județul Teleorman”.

Art.2. Se aproba inițierea procedurilor privind desfacerea cărții funciare pentru 28 ha din totalul de 48 ha teren, aferente construcției Depozitului Central.

Art.3. Se aprobă cheltuielile necesare procedurii de scoatere din circuitul agricol și desfacerea cărții funciare, conform anexei.

Art.4. Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Eugen Ovidiu  Vlad, cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin Unitatea de Implementare a Proiectului.

Art.5. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

                  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                            Secretar general al Județului

 

                                                                                                                                                     jr. Rodica  Vrabie

 

 

 

 

 

 Alexandria

Nr 35 din 6 aprilie 2006