CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN


                      

 

H O T Ă R Â R E

 

 

                   privind : stabilirea taxelor speciale pentru anul 2006 

 

            Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţa extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

            - expunerea de motive nr. 387 din 18.01.2006 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman  Liviu Nicolae Dragnea şi raportul comun de specialitate nr.386 din 18.01.2006  al Arhitectului - şef al judeţului şi al Directorului executiv al Direcţiei economice, buget-finanţe  privind necesitatea stabilirii taxelor speciale pentru anul 2006;

            - avizul comisiilor de specialitate  pe principalele domenii de activitate  ale Consiliului Judeţean;

            - prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanţele publice locale;

            - prevederile  art.282 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, modificată şi completată;

            - prevederile art.51 alin.(1) şi art.54 alin.(2) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

- prevederile  art.8 alin.(6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005;

- prevederile art.25 lit.d din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;

            - prevederile art.50 şi art.104 alin.1 litera ,,eteza a III-a din Legea nr.215/2001 modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1)  litera ,,e” teza a III-a din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean  Teleorman, modificat şi completat.

            În temeiul dispoziţiilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E  :                                          

 

            Art.1. – Se stabilesc taxele speciale pentru anul 2006, după cum urmează:

            a. Taxe pentru  emiterea avizului Comisiei tehnice de arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului a judeţului Teleorman prevăzute în anexa nr.1;

            b. Taxe pentru obţinerea unor avize în numele solicitanţilor de la emitenţi şi pentru emiterea ACORDULUI UNIC de către Comisia de acorduri unice a judeţului Teleorman prevăzute în anexa nr.2;

            c. Taxe pentru emiterea avizului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă     “A.D. Ghicaal judeţului Teleorman prevăzute în anexa nr.3;

            d. Taxe pentru lucrări de xerografiere prevăzute în anexa nr.4;

            Art.2.- Arhitectul şef al judeţului  si Directorul executiv al Direcţiei economice, buget-finanţe, vor lua măsuri pentru  afişarea la sediul Consiliului judeţean, publicarea în presa locală, pe site-ul Consiliului Judeţean Teleorman  şi în Monitorul Oficial al judeţului, a prezentului act administrativ, în termenul prevăzut de lege.

            Art.3.-  Anexele  nr.1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

ing. Liviu Nicolae Dragnea                                                              

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ ,

                                                                                   Secretar  general al judeţului

 

                                                                                          jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                                      

 

 

 

Alexandria,

Nr._22__ din  31  martie 2006

 

 

 

 

                                                                                                           Anexa nr. 1

                                                                                                      la Hotărârea nr. _22_

                                                                                                      din  _31 martie  2006

 

 

 

 

TAXE SPECIALE

 

PENTRU EMITEREA AVIZULUI COMISIEI TEHNICE DE ARHITECTURĂ, URBANISM

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI A JUDEŢULUI TELEORMAN

 

 

 

Nr.

crt.

 

Specificaţie

 

 

Taxa

-lei -

 

Observaţii

0

1

2

3

 

1.

 

Plan Urbanistic Zonal  (P.U.Z.)

(asimilat  P.U.D.)

 

300,00

 

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

2.

 

Plan Urbanistic de Detaliu   (P.U.D.)

 

 

300,00

Pentru toate documentaţiile, indiferent de sursa de finanţare

 

3.

 

Expertize tehnice

 

 

150,00

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

4.

 

Consultanţă şi/sau cercetare prealabilă

 

 

100,00

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

5.

 

Studii de fundamentare

 

 

150,00

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

6.

 

Alte studii aferente  documentatiilor de  urbanism

 

100,00

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

7.

 

Puncte de vedere

 

150,00

Pentru documentaţiile cu sursă de finanţare alta decât cea din bugetele locale

 

 

PREŞEDINTE,

 

ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                 Anexa nr.2

                                                                                                           la Hotărârea nr._22_                                                                                                      

                                                                                                         din  31 martie    2006

                                                                               

                            

TAXE SPECIALE

 

PENTRU OBŢINEREA  UNOR AVIZE ÎN NUMELE SOLICITANTULUI  DE LA EMITENŢI

ŞI PENTRU EMITEREA ACORDULUI UNIC

DE CĂTRE COMISIA DE ACORDURI UNICE A JUDEŢULUI TELEORMAN

 

 

Nr.

crt.

                  

Specificaţie

 

Taxa

-lei-

 

Observaţii

0

1

2

3

1.

Avize din competenţa de emitere a furnizorilor de utilităţi (apă, canal, energie electrică, energie termică, telefonie, gaze, salubritate.)

  -taxa pentru un aviz

 

 

 

120,00

 

 

-

2.

Avize specifice amplasării şi funcţionării construcţiei (Grupul de Pompieri, Inspectoratul de Protecţie Civilă, Serviciul Poliţiei Rutiere, Serviciul Judetean de Informaţii, Direcţia de Sănătate Publică, Secţia de  Drumuri Naţionale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură.)

-taxa pentru un aviz

 

 

 

 

 

 

120,00

 

 

 

-

3.

Avize ale administratorilor de reţele de transport energetic sau tehnologic

-taxa pentru un aviz

 

 

120,00

Exclusiv deplasarea la sediul emitenţilor din afara judeţului

4.

Alte avize (Inspectoratul în Construcţii, Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.)

-taxa pentru un aviz

 

 

120,00

 

-

 

5.

 

Acord unic

 

300,00

 

Pentru lucrări altele decât locuinţe şi anexe gospodăreşti

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

ing. Liviu  Nicolae  Dragnea

 

 

 

                                                                                                                  Anexa nr.3

                                                                                                        la Hotărârea nr. _22_

                                                                                                      din  _31   martie  2006

                                                                      

 

 

 

 

                                      

TAXE SPECIALE

 

PENTRU EMITEREA AVIZULUI INSPECTORATULUI PENTRU

SITUAŢII DE URGENŢĂ “A.D. GHICA” AL JUDEŢULUI TELEORMAN

  

 

 

Nr.

crt.

                     

Specificaţie

 

Taxa

- lei -

 

Observaţii

0

1

2

3

1.

Obiective de investiţie  prevăzute fără adăpost de protecţie civilă

 

50,00

 

-

2.

Obiective de investiţie  prevăzute cu adăpost de protecţie civilă

 

100,00

 

-

 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

 ing. Liviu  Nicolae  Dragnea

 

 

                                                                                                                  Anexa nr.4

                                                                                                        la Hotărârea nr. _22_

                                                                                                      din  _31   martie   2006

                                                                       

 

 

 

 

                                      

TAXE SPECIALE

 

PENTRU  LUCRĂRI  DE  XEROGRAFIERE

 

   

 

Nr.

crt.

                     

Speciţicaţie

 

Taxa

- lei -

 

Obsrvaţii

0

1

2

3

1.

Document format A4 - pagină

0,20

-

2.

Document format A4 - filă

0,30

-

3.

Document format A3 - pagină

0,30

-

4.

Document format A3 - filă

0,45

-

5.

Copii heliografice de ori ce fel

     - taxa pe mp. sau fracţiune de mp.

 

23,00

Cuantum maxim admis

de H.G.nr.797/2005

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E ,

 

                                                ing. Liviu  Nicolae  Dragnea