ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 


            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

 

         privind: încetarea activității Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman și preluarea patrimoniului și personalului de Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman .

 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

         Având în vedere :

        - expunerea de motive nr. 7039 din 14 septembrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Putineanu Ion și raportul de specialitate al Direcției Economice, Buget-Finanțe nr. 7038 din 14 septembrie 2006;
        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliul Județean Teleorman;

-         prevederile art. 8 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară;

-         prevederile art. 40, 43 alin. (1) și 51 din Decretul nr. 31 / 1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice;

-         prevederile art. 169 și 170 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art. 12 din Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-         prevederile art 12, 13 și 14 din  Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare;

        - prevederile art. 104 alin. (1) lit. a), c) și d), alin. (2) lit. b), c), alin. (4) lit. a) și art.125 alin (1), art. 46 alin.  (21), coroborat cu art. 110 din Legea  administrației publice locale nr. 215/ 2001, modificată și completată.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

 

                         HOTĂRĂȘTE :

 

          Art.1. - (1) Începând cu data de 01 octombrie 2006, Serviciul public județean de Protecția Plantelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria str. Ion Creangă nr. 52-54, etaj IV, județul Teleorman, având codul de identificare fiscală nr. R 14042901.

 (2) Operațiunile de închidere/lichidare a activității, se vor efectua în cel mult 30 zile de la data încetării activității Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman.

Art.2. - (1) Activul și pasivul , stabilite pe baza ultimului bilanț contabil, al Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman, vor fi preluate de către Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) Predarea – primirea se va efectua de către o comisie, numită prin dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Teleorman, din care vor face parte în mod obligatoriu șeful Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman, serviciu care își încetează activitatea, precum și șeful  Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman.

          (3) Patrimoniul preluat în condițiile alin. (1) va avea următorul regim juridic:

- bunurile imobile, aflate în domeniul public al județului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, trec din administrarea Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman în administrarea Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman;

- mijloacele fixe, aflate în domeniul privat al județului, altele decât bunurile imobile, prevăzute în anexa nr.2 la prezenta, trec în administrarea Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman,  urmând a fi evidențiate ca atare în evidența contabilă a acestuia;

- bunurile de natura stocurilor, disponibilitățile, drepturile de creanță, precum și datoriile, se preiau, în condițiile legii, de către Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman și vor fi evidențiate, ca atare în evidența contabilă a acestuia.

Art.3. - Începând cu data de 01 octombrie 2006, personalului contractual din cadrul Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman, prezentat în anexa nr.3, care nu a optat pâna la această dată, pentru o  formă de încetare a contractului individual de muncă, i se aplică prevederile art. 169 și 170 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Începând cu data de 01 octombrie 2006, își încetează aplicabilitatea prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 76 din 04 august 2006, privind numirea cu delegație a domnului Gongone Mihai, în funcția de șef serviciu, la Serviciului de Protecția Plantelor Teleorman.

Art.5. - Se modifică organigrama și statul de funcții ale Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman, potrivit  anexei nr. 4 și  nr. 5.

Art.6. – (1) Se completează art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de Deservire, Pază și Protocol Teleorman, cu privire la obiectul de activitate al acestuia, conform anexei nr. 6.

(2) Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 33 din 21 mai 2001, se completează în mod corespunzător.

Art.7. - (1) Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 88 din 18 noiembrie 2002, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.8.  - Anexele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Domnul vicepreședinte Putineanu Ion, prin Direcția Economică, Buget – Finanțe și Serviciul de Deservire, Pază și Protocol Teleorman, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Art.10. - Secretarul județului, prin compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 


                                                                                                                              
PRESEDINTE,
                                                                                                                         Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                Secretar al județului

 

                                                                                                                                  Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 92 din 30 septembrie 2006