ROMÂNIA          

 

 

 


                                                                                                                                                          

                                    CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                  

 

 

 

HOTĂRÂRE

  privind: înființarea funcției de administrator public al județului Teleorman

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 7022 din 14 septembrie 2006 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7021 din 14 septembrie 2006 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea înființării funcției de administrator public al județului Teleorman;

-      raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 6 aprilie 2006 și nr. 56 din 21 iunie 2006;

          - prevederile art.1205 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

- prevederile art. 30 și 55 din Legii nr. 53/2003, modificată și completată;

În temeiul art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

                                                                          

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se înființează funcția de administrator public al județului Teleorman în limita numărului maxim de posturi aprobate, prin desființarea postului contractual vacant existent în cadrul Direcției Tehnice – Serviciul Achiziții Publice.

Art.2. Criteriile, procedurile și atribuțiile specifice pe baza cărora se face numirea și eliberarea administratorului public sunt următoarele:

     1.)  Administratorul public este funcție contractuală ce se va ocupa prin concurs, organizat de președintele Consiliului Județean, în condițiile legii.

             Criterii pentru înscrierea la concurs :

             - să aibă cetățenie română și domiciliul în România,

          - să fie absolvent de studii superioare de lungă durată,

                   - să fi îndeplinit o funcție de conducere, cel puțin 3 ani,

          - să cunoască cel puțin o limbă străină de circulație internațională,

-         să aibă capacitate deplină de exercițiu,

-         să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni care îl fac incompatibil cu exercitarea funcției,

        - să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care urmează să o ocupe, atestată pe bază de examen medical de specialitate,

2.) Procedura de organizare a concursului.

             - comisia se constituie de președintele Consiliului județean și cuprinde specialiști în domeniul administrației publice locale;

-  concursul constă în probă scrisă și interviu, conform legislației în vigoare.

3.) Procedura de numire în funcție. 

-         numirea se face prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean ;

-         activitatea administratorului public se desfășoară în baza unui contract de management încheiat între președintele Consiliului județean și acesta.

4.) Procedura de eliberare din funcție. 

            - eliberarea din funcție se face prin dispoziția Președintelui Consiliului

județean în următoarele cazuri :

·        de drept ;

·        ca urmare a acordului părtilor ;

·        ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți

5.) Atribuții specifice.

             - se stabilesc prin delegare, de președintele Consiliului județean, în condițiile legii ;

6) Salarizarea :

            - nivelul maxim de salarizare până la care președintele Consiliului județean poate negocia este indemnizația lunară a vicepreședintelui Consiliului județean.

          Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 34 din 6 aprilie 2006 și nr. 56 din 21 iunie 2006 se modifică și se completează în mod corespunzător.

Art.4. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

Alexandria,

Nr. 99  din  30 septembrie 2006