BACK                                                                                   ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

 

privind: aprobarea Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale pentru perioada 2006-2008

 

           Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit, īn şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Avānd īn vedere:

-           expunerea de motive nr. 1635 din 3 martie 2006 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 1634 din 3 martie 2006 al Direcţiei administraţie publică locală privind necesitatea aprobării Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale pentru perioada 2006-2008;

-           avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean;

-           prevederile Hotărārii Guvernului Romāniei nr. 1827 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale pentru perioada 2006-2008;

-           prevederile art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului judeţean, modificat şi completat;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă Planul Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale pentru perioada 2006-2008, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

          Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman prin secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale va urmări aducerea la īndeplinire a planului judeţean aprobat la art.1.

  

Art.3. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                    

                                                                                          

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general al judeţului,

Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 20  din 31 martie  2006