CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: încetarea asocierii  Consiliului Judeţean Teleorman, cu alte persoane juridice şi fizice, la Asociaţia Sportivă „CS Rulmentul” Alexandria.

 

 

                Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 643 din 1 februarie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului judeţean Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr. 349 din 1 februarie 2006 al Direcţiei administraţie publică locală privind încetarea asocierii Consiliului Judeţean Teleorman cu alte persoane juridice şi fizice în vederea defăşurării unor activităţi sportive de interes comun de către Asociaţia Sportivă „CS Rulmentul” Alexandria;

-         avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

-         prevederile hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman nr. 67/2001;

-         prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

          Art. 1. Se aprobă încetarea asocierii Consiliul Judeţean Teleorman, cu alte  persoane juridice şi fizice, în vederea defăşurării unor activităţi sportive de interes comun de către Asociaţia Sportivă „CS Rulmentul” Alexandria, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 67 din 5 iulie 2001.

 

          Art.2. Secretarul general al judeţului prin Serviciul Juridic şi Contencios, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art. 3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             Secretar general al judeţului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 13  din 1 februarie 2006