BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind: modificarea şi completarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

- cererile domnilor consilieri judeţeni Mihăilă Ion, Pălăduş Aurel, Pitiş Petre, Bălan Ilie, Ciocan Florea, Anghel Cornelia, Alesu Floarea, Ştefănescu Muşat Viorel Mitică, Ghinea Simona, Simionescu Adrian,Tatu Ioana Rodica,Florescu Adrian,Iancovici Romeo,Petcu Florea şi Codrea Ion;

- prevederile art. 56 alin (2) raportat la art. 110 din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 29 alin (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se completează componenţa Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor cu următorii consilieri judeţeni:

-         Mihăilă Ion

-         Pălăduş Aurel

-         Petcu Florea

-         Tatu  Ioana Rodica

Art.2.Se completează componenţa Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător cu următorii consilieri judeţeni :

- Pitiş Petre

            - Ciocan Florea

            - Anghel Cornelia

- Alesu Floarea

- Ştefănescu Muşat Viorel Mitică

- Ghinea Simona

-  Simionescu Adrian

Art.3. Se completează Comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială, cu următorii consilieri judeţeni :

-         Bălan Ilie

-         Iancovici Romeo

-         Florescu Adrian

-         Codrea Ion

Art.4. Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 6 din 9 august 2004, se modifică în mod corespunzător.

Art.5. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ

Secretar general al judeţului,

 

Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 33 din 6 aprilie 2006