ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 
 

 

 

 


                                       

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare, a județului Teleorman.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 7076 din 15 septembrie 2006 a președintelui Consiliului județean și raportul de specialitate nr. 7077  din 15 septembrie  2006, întocmit de Serviciul juridic și contencios;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-         prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.1454/2004, pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare și definirea tipologiei structurilor de vânzare;

-         prevederile art. 104 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, modificată și completată.

          În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

                    

                       HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei socio-economice de examinare și avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafață mare în județul Teleorman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2.  Componența Comisiei și Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia se afișează la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Teleorman.

 

 

 

 

 

 

 

          Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                           Jr. Vrabie Rodica

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 88 din 30septembrie  2006