Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN
 

 

 

 

 


                                                       

                            

      H O T Ă R Â R E

 

           privind> repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\, pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude], majorate conform O.U.G. nr.52/2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.5222 din 21 iulie 2006 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.4965 din 20 iulie 2006 al Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din județ, majorate conform O.U.G. nr.52/2006;

- avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - prevederile art.12 alin.(1), (2) și (3) din O.U.G. nr.52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată și completată.

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

          Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unit\]i administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad\ugat\ pentru finan]area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ora[elor [i municipiilor din jude] aferente finanțării cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, majorate în baza O.U.G. nr.52/2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin Direcția economică, buget-finanțe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

 

 

          Art.3. Secretarul județului prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                           SECRETARUL JUDEȚULUI,

                                                                                                                                                           Jr. Rodica Vrabie

                                                                  

 

 

 Alexandria,

Nr.75 din  04 august 2006