CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

HOTĂRÂRE

          

privind : acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru traversarea prin curtea Şcolii Speciale de Fete Alexandria a conductei de aducţiune a

               gazelor naturale pentru centrala termică a Clubului  Sportiv Şcolar Alexandria

 

            Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 7035 din 14 august 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 7035 din 14 august 2006 al Direcţiei Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător şi al comisiei pentru pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- adresa nr. 9519/369 din 31 august 2006 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman şi Clubului Sportiv Şcolar Alexandria;

-  adresa nr. 6340/14.09.2006 a WIROM GAS S.A., Sucursala Alexandria;

- Hotărârea Guvernului nr. 1385/2001, privind atestarea domeniului public al Judeţului Teleorman, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2006;

- prevederile art.2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.104 alin (1) lit.(c) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se aprobă traversarea prin curtea Şcolii Speciale de Fete Alexandria a conductei de aducţiune a gazelor naturale pentru centrala termică a Clubului  Sportiv Şcolar Alexandria, pe amplasamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

 

            Art. 2. În cazul realizării unor lucrări de investiţii aprobate de către Consiliul Judeţean Teleorman, beneficiarul lucrării este obligat să execute modificările traseului conductei pe cheltuiala sa.

 

Art.3. Secretarul judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                                     

 

 

                                                                                    Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  judeţului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 91 din 30 septembrie 2006