Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

                                                                                               HOTĂRÂRE

 

privind: numirea a câte unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Spitalului de pneumoftiziologie Roșiorii de Vede și al Centrului de sănătate Furculești

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședința extraordinară conform art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere

expunerea de motive nr. 3272 din 3 mai 2006 a Președintelui Consiliului județean și raportul de specialitate nr. 3271 din 3 mai a.c. al Direcției administrație publică locală privind necesitatea numirii a câte unui reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Spitalului de pneumoftiziologie Roșiorii de Vede și al Centrului de sănătate Furculești;

-         avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 25 alin (2) lit. “b” din Legea spitalelor nr. 270/2003 modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2004;

-         prevederile art. 46 alin (4) coroborat cu art. 110 și art. 104 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

 

HOTĂRĂȘTE

 

          Art.1. Se numește câte un reprezentant al Consiliului Județean Teleorman în Consiliul de administrație al Spitalului de pneumoftiziologie Roșiorii de Vede și al Centrului de sănătate Furculești, după cum urmează:

          - Spitalul de pneumoftiziologie Roșiorii de Vede – Stoicovici Gabriel

- Centrul de sănătate Furculești – Pitiș Petre

         

          Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 28 din 8 martie 2004 se modifică în mod corespunzător.

 

          Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                 

 

                                                                            

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                                                       Secretar general al județului,

 

                                                                                                                                                                              Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 Alexandria

Nr 47 din 19 mai 2006