Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

  

 

 

 

 

 


H O T Ă R Â R E

 

                 privind : repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de  stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind  drumurile județene,  pe anul 2006.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor

art.106 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.285 din 13 ianuarie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Vlad Eugen Ovidiu și raportul de specialitate nr.284 din 13 ianuarie 2006  al Direcției economice, buget-finante și al Direcției de dezvoltare locală privind necesitatea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene, pe anul 2006;

- avizele comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

- prevederile art.13 litera ,,e”, anexa 7 din Legea nr.379 din 19 decembrie 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 ;

- prevederile art.104 alin.(2)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată și completată și ale art.47 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

          Art.1. Se repartizează suma de 7.194 mii lei din taxa pe valoarea adăugată alocata județului Teleorman, prin Legea bugetului de stat, pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene,  pe anul 2006.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe și Direcția Dezvoltare Locală, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                                       Secretar general al jude]ului,

 

                                                                                                                                                    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Alexandria,

Nr. 4  din 1 februarie 2006