CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

pentru: respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea  

             Consiliului Judeţean Teleorman ce urmează să fie vândute

 

            Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

            Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 4851 din 28 august 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr. 4850 din 28 august 2006 al Direcţiilor Tehnică şi  Economică, Buget-Finanţe;

-  raportul de avizare al comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi al comisiei pentru protecţie socială şi al comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător

- prevederile art.4 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României  nr.110/14.07.2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, modificată şi completată prin Legea nr 236 din 09 iulie 2006;

- prevederile art. 46 alin. (21), art.104 alin. (1) lit.(c) şi alin. (4) lit (b) şi art.125 alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat ;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor medicale aflate în proprietatea privată a judeţului şi în administrarea  Consiliului Judeţean Teleorman, ce urmează să fie vândute.

 

            Art.2. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie şi Direcţia Tehnică,  va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                             

                                                                                   Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  judeţului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

           Alexandria,

 

Nr. 87 din 30 septembrie 2006