BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

  

privind: trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al 

              judeţului şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

              în domeniul privat al judeţului, în scopul restituirii către

              persoanele îndreptăţite

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit in şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,

          Având în vedere :

           - expunerea de motive nr.2202 din 27 martie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.2201 din 27 martie 2006 al Direcţiilor Dezvoltare Locală şi Economică, Buget-Finanţe;

- avizele Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate organizate la nivelul Consiliului Judeţean Teleorman;

- prevederile art.10 alin. (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.1, art.2 alin.1, art.9 alin.1 şi art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, modificată şi completată prin Legea nr.247/2005;

- prevederile art.46 alin.(2) raportat la art.110 şi ale art.104 alin (1), lit. “f”  din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Teleorman, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea suprafeţelor de teren, din domeniul public al judeţului şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul privat al judeţului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2. – Imobilele prevăzute la art. 1 se pun la dispoziţia Consiliului Judeţean Teleorman în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite.

 

          Art.3. Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art.1 se face prin proces – verbal încheiat între părţile interesate.

 

          Art.4. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi persoanelor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                             Secretar general al judeţului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.31 din 6 aprilie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ANEXĂ
                                                                                                                                                                                   la hotararea Consiliului Judetean             

                                                                                                                                                                                   Teleorman nr. 31 din 6 aprilie 2006

DATELE DE IDENTIFICARE
ale suprafeţelor de teren care trec din domeniul public al judeţului şi
din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul privat al
judeţului în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 

       

Locul unde este situat imobilul

(terenul)

Persoana juridică,

 care administrează imobilul

(terenul)

Persoana juridică,

căreia i se pune la dispoziţie imobilul

(terenul)

Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

(terenul)

prelungirea curţii din str.Libertăţii nr.140B, mun.Alexandria, judeţul Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman

1103

suprafaţă de 60 mp

Nord: Crăciun Simion Cristea Nevers

 Sud:  Muzeul Judeţean Teleorman

 Est: Lungu Alexandru

 Vest: SC „Copy Prod” SRL- proprietar Ghionea Dorel

 

 

prelungirea curţii din str.Libertăţii nr.140, mun.Alexandria, judeţul Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman

Consiliul Judetean Teleorman

1103

suprafaţă de 60 mp

Nord: strada Tudor Vladimirescu

 Sud: Crăciun Simion Cristea Nevers

 Est: Găină Sandu

 Vest: SC „Copy Prod” SRL- proprietar Ghionea Dorel

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea