BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind: aprobarea Strategiei judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2008

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman întrunit, în şedinţă extraordinară conform prevederilor art. 106 alin (2) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Având în vedere:

-           expunerea de motive nr. 2074 din 21 martie 2006 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr. 6851 din 22 martie a.c. al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului privind necesitatea aprobării Strategiei judeţene pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2008;

-           avizul comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean;

-           prevederile art. 8 alin (3) lit. „d” din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,  ale art. 32 lit. „a” din Legea nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea  Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2008;

-           prevederile art. 104 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului judeţean, modificat şi completat;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aprobă Strategia judeţeană pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Secretarul general al judeţului prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Teleorman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.3. Secretarul general al judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica actul administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                    

                                                                                          

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                    Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 18  din 31 martie  2006

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN                                              

                                                                                                                                   ANEXĂ

                                                                                                                               la hotărârea nr.18

                                                                                                                           din  31  martie 2006

 

 

 

 

 

STRATEGIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROTECŢIA, INTEGRAREA ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP IN PERIOADA 2006-2008

 

 

 

 

   MISIUNEA

 

Până în anul 2008, persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi şi oportunităţi reale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii personale.

 

 

   SCOPUL

Scopul strategiei judetene pentru protectia integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap din judet, in perioada 2006-2008, este de a asigura exercitarea totala de catre persoanele cu handicap a drepturilor si libertatilor fundamentale, in vederea cresterii calitatii vietii acestora.

 

 

Principalele probleme ale persoanelor cu dizabilităţi:      

În judeţul Teleorman există puţine servicii sociale comunitare care să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor lor (servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de informare şi consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor etc.)

Serviciile existente sunt slab diversificate si apartin exclusiv sectorului public, astfel ca interventia din punct de vedere social are un caracter lacunar.

Mediul  şi instituţiile de interes public nu sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi care prezintă dizabilitati neuromotorii. Aceasta duce la excluziune socială, dificultatea de a fi şcolarizaţi sau a se califica într-o meserie, conducând la imposibilitatea de a se angaja în muncă şi implicit de a lua hotărâri privind viata sa.  

Agenţii economici evită să angajeze persoane cu dizabilităţi, chiar dacă există facilităţi fiscale ce ar trebui să încurajeze integrarea în muncă a acestor persoane. Aceasta duce la resemnarea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor, care se mulţumesc cu protecţia pasivă oferită de stat (indemnizaţia lunară, facilităţi, asistent personal, acordate conform O.U.G 102/1999 modificată), care nu este însă în măsură să asigure un nivel de trai decent.

Asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav sunt, de cele mai multe ori, membri ai familiilor acestora, de obicei necalificaţi pentru a acorda îngrijire corectă şi nepreocupaţi de recuperarea reală şi integrarea în societate a persoanelor cu dizabilităţi pe care le au în îngrijire. În plus, uneori nu îşi primesc salariile la timp sau în întregime, motiv care duce la imposibilitatea de a asigura nevoile zilnice ale persoanelor pe care le îngrijesc şi ale restului familiei.

Dificultăţile cu care se confruntă familiile persoanelor cu dizabilităţi (lipsa serviciilor comunitare, sărăcia, mamele care au copii cu dizabilităţi  renunţă la locul de muncă pentru a-i îngriji) le determină de multe ori să apeleze la instituţionalizarea acestora ca unica soluţie viabilă atât pentru persoana cu dizabilităţi cât şi pentru familie.

Se face simţită lipsa de implicare a societăţii civile şi a comunităţilor locale în integrarea socială si comunitara a persoanelor cu dizabilităţi. Concepţiile conform cărora persoanele cu dizabilităţi trebuie să fie izolate de societate sunt încă foarte frecvente atât la nivelul factorilor de conducere ai comunităţilor locale, cât şi la nivelul populaţiei.

Lipsa de implicare a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor lor în domeniul integrării sociale a acestora, numărul mic de organizaţii neguvernamentale cu activitate in domeniul social este o cauză a nereprezentării intereselor acestui grup in parteneriat public- privat.

Primăriile din judeţ nu au considerat niciodată problema persoanelor cu dizabilităţi ca o prioritate, motiv pentru care nu s-au putut dezvolta parteneriate pentru programe în acest domeniu.

Accentuarea gradului de sărăcie a majorităţii populaţiei judeţului a generat pe lângă alţi factori şi creşterea numărului de persoane şi familii dependente din punct de vedere social şi medical.

Astfel în judeţul Teleorman la data de 31.12.2005 existau 7710  persoane cu handicap din care:

a - în instituţii clasice rezidenţiale -111

b - neinstituţionalizate –7599

            În baza de date a DGASPC Teleorman se află şi un număr de 48 persoane adulte cu handicap predominant mintal instituţionalizaţi în centre rezidenţiale din alte judeţe: Argeş, Bacău, Bucureşti, Călăraş, Cluj, Constanţa, Dîmboviţa, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Mureş, Olt, Sibiu.

3. Pe tipuri ş i grade de handicap situaţia  persoanelor neinstituţionalizate se prezintă la 31.12.2005 astfel:

 Nr. crt.

Tipul de

Handicap

Nr. total

de

persoane

Gradul

grav

Gradul

accentuat

Gradul

mediu

1

Fizic

1822

429

1244

149

2

 Somatic

632

189

287

156

3

 Auditiv

470

5

411

54

4

 Vizual

1808

1116

367

325

5

Psihic

2156

512

1522

122

6

Neurologic

569

225

274

70

7

 Asociat

193

53

131

9

8

SIDA/HIV

60

50

10

-

9

TOTAL

7710

2579

4246

885

 


 

 

 Din punct de vedere al vârstelor situaţia persoanelor cu handicap, la data de 31.12.2005, se prezintă astfel:

 

GRUPE DE VARSTA

TOTAL

FEMININ

MASCULIN

0-4 ani

182

74

108

5-9 ani

207

95

112

10-14 ani

193

94

99

15-17 ani

184

77

107

18-19 ani

438

206

232

20-24 ani

466

231

235

25-29 ani

491

242

249

30-34 ani

511

254

257

35-39 ani

469

201

268

40-44 ani

484

235

249

45-49 ani

523

233

290

50-54 ani

468

223

245

55-59 ani

558

276

282

60-64 ani

478

220

258

65-69 ani

522

283

239

70-74 ani

440

225

215

75-79 ani

441

193

248

80-84 ani

366

187

179

85 şi peste

289

149

140

 

 

Concluzii:

a)      Cel mai mare număr de persoane cu handicap se înregistrează în grupele de vârstă 55-59 ani şi 65-69 ani ca urmare a eliminării din legislaţia specifica domeniului a constrângerilor referitoare la veniturile acestei categorii de persoane si a includerii pensionarilor cu certificat de handicap.

b) Un mare număr de persoane cu handicap se înregistrează  în grupa de vârstă  30 - 34 ani ceea ce corespunde perioadei de forţare a natalităţii din perioada anterioară anului 1989;

c) Cu toate măsurile de protecţie luate după 1989, se înregistrează totuşi un număr mare de persoane cu handicap din categoriile de vârstă de până în 15 ani, ceea ce trebuie să constituie un semnal de alarmă cu privire la cauzele ce generează  în continuare naşterea copiilor cu dizabilităţi sau apariţia unor astfel de cazuri.

  d) Tipurile de handicap predominante sunt mintal, vizual si fizic, toate necesitând forme specifice de îngrijire si costuri ridicate; 26,9% din numărul total al persoanelor cu handicap provin din mediul urban, iar restul de73,1% provin din mediul rural.

Media judeţului in anul 2005 a fost de 1,82 persoane cu handicap la 100 de locuitori.

-          Având în vedere principiul responsabilităţii autorităţilor administraţiei publice locale privind soluţionarea problemelor comunităţilor , în funcţie de care sunt alocate şi resursele financiare necesare, în strategia judeţeană trebuie prevăzute măsuri care să vizeze organizarea si dezvoltarea serviciilor socio-medicale acordate persoanelor cu handicap.

Pentru ca analiza pe care o facem să fie cât mai completă se impune să  luăm în studiu şi evoluţia numărului de persoane în ultimii ani.

Numărul persoanelor cu handicap neinstituţionalizate in ultimii 4 ani se prezintă astfel:

TERMEN

ADULTI

COPII

TOTAL

31.12.2002

3859

750

4629

31.12.2003

3888

734

4622

31.12.2004

6163

814

6977

31.12.2005

6944

766

7710

 

Aceasta evoluţie se datorează preluării in sistemul de monitorizare a drepturilor persoanelor cu handicap si a celor cu deficiente vizuale precum  si a modificărilor legislaţiei in domeniul protecţiei persoanelor cu handicap( Legea nr. 343/2004) ce vizează înlăturarea constrângerilor referitoare la venitul real al persoanei având ca efect direct si includerea pensionarilor de limita de vârsta cu certificat de handicap in domeniul protecţiei speciale.

Din datele mai sus prezentate, se poate observa că atât în sistem instituţionalizat, cât şi în sistem neinstituţionalizat, nu există o diferenţă semnificativă între intrări şi ieşiri, ceea ce înseamnă că ar trebui să se prevadă în strategie măsuri care să reducă la maxim posibil intrările şi să favorizeze ieşirile din sistem prin toate modalităţile şi mijloacele legale pe care le avem la dispoziţie.

In luna decembrie a anului 2002 şi în prima jumătate a anului 2003 s-a înregistrat o oarecare creştere a numărului de persoane ieşite din sistem datorita modificării criteriilor de încadrare in grad de handicap ce au determinat ca un număr însemnat de persoane să nu mai îndeplinească condiţiile pentru încadrarea într-un grad de handicap.

Scăderea numărului de persoane cu handicap trebuie determinata prin măsuri speciale prevăzute în strategie pentru prevenirea cauzelor generatoare de handicap şi printr-o mai puternică activitate de reabilitare şi recuperare a persoanelor care au în prezent un grad de handicap ce poate fi depăşit.

Direcţia Generala  de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Teleorman din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman asigură servicii sociale pentru persoanele adulte la nivelul judeţului Teleorman   în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, protecţiei familiei, persoanelor singure prin Centrul de asistenţă Videle si  Centrul de îngrijire şi asistenţă Olteni.

Organizaţii neguvernamentale cu activitate semnificativă în domeniul protecţiei persoanelor  cu handicap, protecţiei familiei, persoanelor singure care colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:

1.       Asociaţia” Filantropica Medical Creştină Christiana” Alexandria,

2.       Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Interjudeţeană Teleorman – Giurgiu,

3.       Asociaţia Tăcerea Teleorman a persoanelor cu deficienţe auditive,

4.       Asociaţia pentru Persoane cu dizabilităţi intelectuale si psiho-motorii ”Sf. Nicolae” Dragănesti Vlaşca.

5.       Asociaţia “Solidaritatea Femeilor” filiala Teleorman .

6.       Fundatia “Motivation” Bragadiru, judeţul Ilfov,

7.       Fundaţia “Speranţa Omeniei” Bucureşti.

           Numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav este, în judeţul Teleorman de 1465 persoane, din care 403 în mediul urban şi1062 în mediul rural.

           Salarizarea asistenţilor personali este tratată cu foarte mare atenţie de către cea mai mare parte a primăriilor din judeţ. Există totuşi şi primării care nu au reuşit să acorde aceeaşi importanţă acestei probleme, nefiind în măsură să plătească salariile datorită unui management financiar preferenţial al fondurilor alocate protecţiei sociale în favoarea beneficiarilor ajutorului  social acordat conform Legii 416/2001 privind asigurarea venitului minim garantat.

Monitorizarea reţelei de asistenţi personali din judeţ se face trimestrial în colaborare cu  reprezentantul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Trimestrial se fac eforturi pentru a centraliza dinamica numărului de asistenţi personali şi situaţia plăţii salariilor acestora, dar adeseori primim cu mare greutate datele solicitate şi există cazuri când avem motive serioase să punem la îndoială exactitatea datelor care ne sunt furnizate. Se obţine o situaţie cât mai apropiată de realitate prin colaborarea cu celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman.

            Evaluarea si reevaluarea activităţilor asistenţilor personali nu se monitorizează prin compartimentul de asistenta sociala din structura primăriilor decât in mod sporadic cu ocazia prelungirii contractelor de munca ale acestora.

 

PRIORITĂŢI  JUDEŢENE

 

 

 

Nr. crt.

Formularea priorităţii

Justificarea priorităţii

 

 

 

1

 Prevenirea instituţionalizării şi promovarea dezinstituţionalizării persoanelor cu handicap care, în urma evaluării şi a anchetelor sociale s-au dovedit a avea potenţial în acest sens

 

Promovarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial care sa creeze cadrul adecvat pentru păstrarea demnităţii umane, menţinerea şi dezvoltarea abilităţilor, a restantului funcţional

 

 

 

2

Evaluarea gradului de cunoaştere de către autorităţile administraţiei publice locale a responsabilităţilor ce le au în domeniul protecţiei sociale în general şi a protecţiei persoanelor cu handicap în special şi a gradului lor de implicare.

- Se constată o slabă receptivitate a autorităţilor administraţiei publice locale la problematica socială a comunităţilor a căror interese le gestionează , datorită necunoaşterii normelor legale şi a modalităţilor de aplicare a acestora

 

 

 

3

                             Implicarea autorităţilor administraţiei in:

-sensibilizarea şi formarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică persoanei cu handicap şi a familiei acesteia, inclusiv pentru a combate stereotipiile şi prejudecatile existente despre persoanele cu handicap şi pentru a sustine receptivitatea fata de drepturile lor.

- asigurarea accesului informaţii publice in formate accesibile şi tehnologii corespunzătoare tipurilor de handicap.

 

 

 

 

- Societatea civilă şi opinia publică nu se implică suficient în protecţia persoanelor cu handicap;

- Sentimentul de solidaritate

socială cu persoanele dependente social puţin dezvoltat

 

 

 

 

4

 

 

 

Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public - privat (instituţiile statului – organizaţiile neguvernamentale) în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.

 

 

- Lipsa interesului organizaţiilor neguvernamentale şi altor segmente ale societăţii civile de a participa la programe comune în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap.

- Necesitatea transferului unor activităţi către sectorul privat

 

 

 

 

5

Implementarea legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic, monitorizarea implementării

-         Activitatea de realizare a accesibilităţilor nu se desfăşoară în mod susţinut şi în termenele prevăzute de lege pentru toate autorităţile şi instituţiile.

 

 

 

6

Dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme care să facă posibilă egalizarea şanselor pentru combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

 

- Cazuri  de  discriminare şi marginalizare socială a persoanelor cu handicap

 

 

 

 

7

 

Înfiinţarea de servicii comunitare alternative pentru persoanele cu dizabilităţi

- Comunităţile locale nu au creat reţeaua de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi şi nu au capacitatea de a rezola situaţiile de criza;

- Alternativele la protecţia de tip instituţionalizat sunt insuficient dezvoltate

 

 

 

8

Gestionarea eficientă a resurselor umane, materiale, financiare afectate sistemului de

protecţie specială a persoanelor  şi întărirea controlului asupra alocării şi utilizării

fondurilor

- Resursele insuficiente presupun găsirea celor mai bune moduri de utilizare a celor existente cu maximum de eficienţă

 

 

 

9

 

 

Formarea/instruire/perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul protecţiei persoanelor cu handicap

- Acţiunile de formare /instruire/ perfecţionare actuale sunt sporadice şi cuprind un număr mic de persoane;

- Dezvoltarea reţelei de servicii comunitare pentru persoanele cu handicap nu are asigurat personalul specializat necesar.

 

 

10

Dezvoltarea şi profesionalizarea reţelei de asistenţi personali în asistenţa persoanelor cu handicap

 

Asistenţii personali existenţi nu sunt selecţionaţi şi pregătiţi potrivit unor criterii şi norme care să evalueze gradul lor de pregătire şi disponibilitatea pentru această activitate.

 

 

11

Implementarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate a serviciilor de care beneficiază persoanele cu handicap instituţionalizate

-         Acţiunea de implementare a standardelor de calitate în activitatea de protecţie a persoanelor cu handicap din instituţii se desfăşoară într-un ritm lent datorită unor cauze care trebuie identificate şi înlăturate

 

 

 

12

 

Dezvoltarea unui set eficient de orientare profesională , formare şi angajare în muncă a persoanelor cu handicap

-         Activitatea de încadrare în muncă a persoanelor cu handicap nu are suport concret şi continuitate, limitându-se la organizarea periodică a bursei locurilor de muncă

 

13

Implicarea angajatorilor

Locurile de muncă oferite persoanelor cu handicap nu sunt adaptate nevoilor individuale ale acestora

 

14

Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajării şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă

-         Număr mic de servicii sociale prin consilierea si informarea persoanelor cu handicap şi familiilor acestora,

-         Lipsa unui sistem de monitorizare privind ocuparea şi încadrarea în muncă, formarea profesională, promovarea si conditiile de muncă ale persoanelor cu handicap,

-         Inexistenţa programelor si proiectelor în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare.

 

 

 

15

Realizarea sistemului judeţean de monitorizare a activităţilor de protecţiei a persoanelor cu handicap, parte componentă a sistemului naţional de monitorizare

- Inexistenţa unui set de indicatori care să reflecte gradul de implicare în soluţionarea problemelor sociale

 

 

 

  

 

 

OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE

 

 

 

 

 

1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa

 

1.1 Creşterea  capacităţii instituţionale şi administrative

1.2  Participarea activă şi accesul la serviciile sociale

1.3 Consolidarea parteneriatului public-privat

1.4 Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap

1.5  Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor

1.6 Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap

 

2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap

2.1 Identificarea nevoilor de sprijin familial

2.2 Asigurarea serviciilor de sprijin familial

 

3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap

 3.1 Sprijin timpuriu efectiv

 3.2 Implicarea angajatorilor

 3.3 Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională

 3.4 Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajarii şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu  handicap la locul de muncă


 

PLAN DE ACŢIUNE

 

 

1. Promovarea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-şi controla viaţa.

 

Nr. Crt.

Obiectiv operaţional

Acţiunea

Instituţii Responsabile

Monitorizare

Indicatori de performanţă

Resurse

Termen

1.1

Creşterea  capacităţii instituţionale şi administrative

Continuarea reformei instituţionale prin închiderea / restructurarea centrelor vechi şi deschiderea unor  servicii rezindenţiale noi :

- reducerea in etape a numarului de locuri in CIA Olteni

- Un centru de îngrijire şi asistenţă pentru 50  persoane cu abilităţi scăzute

- un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică pentru 50  persoane cu abilităţi medii

- trei locuinte protejate pentru 13 persoane cu abilităţi ridicate

 

 

C.J.T.

D.G.A.S.P.C

Recepţia lucrării

Comunicare de la autorităţile competente

 

 

 

 

 

- micşorarea numărului de asistaţi

     57 asistaţi

     50 asistaţi

-un centru de îngrijire şi asistenţă ;

- un centru de recuperare şi reabilitare ;

-trei locuinţe protejate 

Număr proiecte depuse

Număr proiecte aprobate

-fonduri structurare

-fonduri proprii ale Consiliul Judeţean Teleorman

-personal de specialitate

 

 

Decembrie 2006

Decembrie 2007

 

 

Decembrie  2008

Managementul eficient al centrelor de tip rezidenţial

C.J.T.

D.G.A.S.P.C

Fişe de monitorizare

-Creşterea eficienţei

-Raportul cost – beneficiu

-personal specializat

Decembrie  2008

Prevenirea instituţionalizării şi promovarea dezinstituţionalizării persoanelor cu handicap care, în urma evaluării şi a anchetelor sociale s-au dovedit a avea potenţial în acest sens

Consiliile locale

DGASPC

 

-Program de recuperare , readaptare şi integrare socială

- fişe de evaluare

- nr. persoane dezinstituţionalizate

- nr.fişe de evaluare completate

- nr. persoane evaluate

Fonduri proprii

Decembrie  2008

Eficientizarea procedurilor de obţinere şi/sau exercitarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare

Consiliile locale

DGASPC

Gradul de satisfacere a solicitărilor

- nr. cereri soluţionate

Fonduri proprii

Decembrie  2008

 

 

Eficientizarea procedurilor de obţinere şi/sau exercitarea drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare

Consiliile locale

DGASPC

Gradul de satisfacere a solicitărilor

- nr. cereri soluţionate

Fonduri proprii

Decembrie  2008

Colectarea, analizarea şi interpretarea datelor şi informaţiilor statistice respectând dreptul la viaţa intimă, demnitate precum şi alte drepturi ale persoanelor cu handicap

Consiliile locale

DGASPC

- raport anual

- nr.sesizări de nerespectare a confidenţialităţii

-

Decembrie  2008

Implementarea unui sistem coerent de stabilire a încadrării de grad în handicap, stabilirea potentialului de integrare a persoanei cu handicap în viaţa comunităţii prin referire la potenţialul funcţional al acesteia.

DGASPC

Nr contestatii

Nr. contestaţii admise

-

Decembrie  2008

Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea serviciilor alternative de tip familial

C.J.T., Consiliile locale,

D.G.A.S.P.C.

Fişe monitorizare

-Număr servicii îngrijire la domiciliu înfiinţate

-Buget de stat

-Fonduri comunitare

-Personal din aparatul propriu

Decembrie  2008

Alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu handicap

C.J.T., Consiliile locale

-Bugetul judeţean

Bugetul local

-Creşterea veniturilor alocate acestui grup ţintă

Bugetul de  stat

Fonduri comunitare

Aprilie 2006

Promovarea valorilor şi principiilor privitoare la drepturile cetăţeneşti ale persoanelor cu handicap precum şi la participarea activă a acestora la viaţa comunităţii

D.G.A.S.P.C.

Colecţie ziare

-creşterea gradului de implicare a persoanei cu handicap

Fonduri proprii

 

Decembrie  2008

Promovarea imaginii pozitive despre persoanele cu handicap în colaborare cu mass-media, creşterea nivelului de vizibilitate a persoanei cu handicap ca membru cu drepturi depline al comunităţii

1.2

Participarea activă şi accesul la serviciile sociale

Dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme care să facă posibilă egalizarea şanselor pentru combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor cu handicap

 

Patronat

AJOFM

ITM

-

-Număr de locuri de muncă adaptate

-Număr programe reconversie/formare profesională pentru persoanele cu handicap

-Fonduri proprii

-Personal specializat din aparatul propriu

Decembrie  2008

-Identificarea persoanelor cu handicap neuropsihic

C.J.T., Cons. Loc., D.G.A.S.P.C.,

 

 

-Fişe de monitorizare

-Recepţia lucrărilor

-Comunicare de la autoritatile competente

 

 

 

-baza de date funcţională

 

 

 

 

 

 

 

-nr. centre de recuperare neuromotorie

înfiinţate

-Număr proiecte depuse

-Număr proiecte aprobate

 

-fonduri proprii

-personal din aparatul propriu al DGASPC

-fonduri PHARE

-personal specializat

 

Decembrie  2008

-Monitorizarea persoanelor cu handicap neuropsihic identificate

-Înfiinţarea unui  serviciu cu rol formativ care să ofere condiţii de abilitare,reabilitare, educare din perspectiva creşterii gradului de autonomie necesar pentru traiul independent şi al integrării socio-profesionale (înfiinţarea unui centru de recuperare neuromotorie)

-Formarea de instructori în problematica handicapului

C.J.T., Cons. Loc., D.G.A.S.P.C.,

-Fişe de monitorizare

 

 

Nr. instructori recunoscuţi de A.N.P.H.

Nr. proiecte depuse

Nr. proiecte aprobate

Bugetul de stat

Decembrie 2007

 

1.3

 

Consolidarea parteneriatului public-privat

 

Crearea cadrului de dezvoltare a parteneriatului public - privat (instituţiile statului – organizaţiile neguvernamentale) în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap

 

D.G.A.S.P.C.

O.N.G. cu activităţi în domeniul protecţiei persoanei cu handicap

-

 

 

 

 

-număr contracte parteneriat public-privat încheiate

-

Iunie 2006

1.4

Promovarea furnizării serviciilor de calitate care să răspundă nevoilor individuale ale persoanei cu handicap

Implementarea şi monitorizarea respectării standardelor de calitate a serviciilor de care beneficiază persoanele cu handicap instituţionalizate

 

 

 

 

 

 

D.G.A.S.P.C.

 

 

 

 

 

 

 

Raport periodic

 

 

 

 

Creşterea gradului de îndeplinire a standardelor minimale de calitate

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

-Personal de  specialitate din centre

Decembrie 2008

1.5

Accesibilizarea mediului fizic, informaţional, a transportului şi locuinţelor

-Promovarea şi implementarea conceptului Acces pentru toţi pentru a împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor noi surse de discriminare

 

D.G.A.S.P.C.

- Conducătorii instituţiilor publice

-Agenţi economici

Raport periodic

-Număr întâlniri

 

-Număr articole

Fonduri proprii ale instituţilor şi agenţilor economici

Decembrie 2008

- Realizarea cu prioritate a accesibilităţii mediului fizic şi informaţional, in unităţile şi instituţiile de învăţământ,

Inspectoratul

Şcolar

Teleorman

Consilii locale

Fişe de monitorizare

-Număr clădiri accesibilizate

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

 

Decembrie  2007

- Realizarea cu prioritate a accesibilităţii mediului fizic şi informaţional, in unităţile şi instituţiile de învăţământ,

Inspectoratul

Şcolar

Teleorman

Consilii locale

Fişe de monitorizare

-Număr clădiri accesibilizate

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

 

Decembrie  2007

-Dezvoltarea gamei de servicii adaptate persoanelor cu handicap,

- Asigurarea suportului în adaptarea locuinţei persoanei cu handicap în funcţie de nevoile acesteia

Agenti economici

Gradul de satisfacere a nevoilor individuale

- număr servicii adaptate pentru persoanele cu handicap

- nr. locuinte adaptate

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

 

Decembrie  2008

1.6

Corelarea sistemului de protecţie a copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap

- Creşterea nivelului de informare a copilului cu handicap în ceea ce priveşte oportunităţile de educaţie, angajare, accesul la viaţa socială, accesul la diferite mijloace de petrecere a timpului liber.

Inspectoratul

Şcolar

Teleorman

DGASPC

- fişe de evidenţa

-          număr beneficiari

-          număr cabinete informare şi orientare in cariera

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

 

Decembrie  2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

2. Acordarea de sprijin pentru familiile care au în componenţă persoane cu handicap

 

2.1.

Identificarea nevoilor de sprijin familial

Asigurarea unei evaluari individuale, multidisciplinare, a persoanelor cu handicap şi a condiţiilor necesare implementării PIR şi a PIS, stabilite în colaborare cu persoana cu handicap şi /sau familia acesteia.

- Comisia judeţeană de evaluare medicală pentru persoanele cu handicap adulte

 

reevaluare

anuală

-număr programe recuperare readaptare şi integrare socială.

-evaluarea persoanei cu handicap de către C.E.M.P.H.

- fonduri proprii

Decembrie  2008

Monitorizarea implementării PIR şi a PIS, a rezultatelor obţinute, asigurarea condiţiilor pentru evaluarea periodică a persoanelor cu handicap.

Consiliul local

DGASPC

Fişe de monitorizare

Număr PIR/PIS monitorizate

-Fonduri proprii

Decembrie  2008

Monitorizarea permanentă a costurilor serviciilor sociale astfel încât indicatorul cost-eficienţă să răspundă nevoilor persoanei cu handicap.

Furnizorul de servicii

-Balanţa de verificare

-Standardele minimale de calitate pentru servicii

-Raport cost-beneficiu

-creşterea eficienţei

Fonduri proprii

Decembrie  2008

Dezvoltarea de servicii de prevenire şi intervenţie în cazurile de vagabondaj, cerşetorie, trafic de persoane, abuz şi exploatare a persoanelor cu handicap.

CJT

DGASPC

Consilii locale

Fişe de monitorizare

-Număr servicii consiliere pentru prevenire şi intervenţie

-Număr servicii specializate înfiinţate

-Număr beneficiari

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

Decembrie  2008

2.2

Asigurarea serviciilor de sprijin familial

Dezvoltarea unui sistem de instruire şi calificare a asistenţilor personali ai persoanei cu handicap.

DGASPC

Consilii locale

-Raport de activitate al asistentului personal

-Număr asistenţi personali formaţi

-Bugetul local

-Bugetul statului

Decembrie  2008

Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi, locuinţe protejate, centre de tip respiro/centre de criză, servicii de îngrijire la domiciliu corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap în vederea prevenirii instituţionalizării

CJT

D.G.A.S.P.C.

Consiliile locale

 

-Documente contabile

-Comunicare de la autorităţile competente

-Fişe de monitorizare

-Număr centre înfiinţate

-Număr locuinţe protejate înfiinţate

-Număr beneficiari

-Buget de stat

-Fonduri proprii

-Fonduri comunitare

-Personal specialitate

Decembrie  2008

 

 

 

 

 

3. Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap

 

3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijin timpuriu efectiv

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea, diversificarea, susţinerea financiară a programelor privind orientarea şi reconversia profesională a persoanelor cu handicap aflate în căutarea unui loc de muncă

D.G.A.S.P.C.

AJOFM

-Fişe de evaluare

-Număr beneficiari ai programului

- Număr proiecte depuse

- Număr proiecte aprobate

-Buget de stat

-Fonduri comunitare

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Corelarea pregătirii profesionale a persoanelor cu handicap cu cerinţele pieţii muncii

D.G.A.S.P.C.

AJOFM

ISJ

-Program de formare

-Număr beneficiari

-Fonduri comunitare

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicarea angajatorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectarea şi adaptarea locurilor de muncă astfel încât acestea să devină accesibile persoanelor cu handicap

Patronatul,

AJOFM,

D.G.A.S.P.C.

Proiecte de adaptare

-Număr locuri de muncă propuse pentru adaptare

Fonduri proprii

Personal de specialitate

Decembrie  2008

 

Susţinerea logistică şi financiară a angajatorilor în vederea realizării adaptărilor locurilor de muncă

 

AJOFM,

Patronat

-Rapoarte financiare

-Număr locuri de muncă adaptate

Fonduri proprii

 

 

Decembrie  2008

 

 

Înfiinţarea şi sustinerea unui complex de servicii format dintr-un atelier protejat/ unitate protejată şi locuinţe protejate la nivel judeţean

CJT

AJOFM,

D.G.A.S.P.C.

-Rapoarte financiare

-Comunicare de la autorităţile competente

-Recepţia lucrării

-Număr proiecte depuse

-Număr proiecte aprobate

-Număr beneficiari

- Număr ateliere protejate înfiinţate

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Dezvoltarea, la nivel judeţen, a unor noi modalitati de organizare a activităţilor lucrative pentru persoanele cu handicap : întreprinderi sociale, ateliere protejate,etc.

CJT

AJOFM,

D.G.A.S.P.C.

-Rapoarte financiare

-Comunicare de la autorităţile competente

-Recepţia lucrării

-Număr proiecte depuse

-Număr proiecte aprobate

-Număr beneficiari

-Fonduri comunitare

-Fonduri proprii

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Acordarea de sprijin pentru organizarea unei pieţe de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap

CJT

D.G.A.S.P.C.

Consiliile locale

Organizarea de expoziţii cu vânzare

Stabilire   parteneriat public privat

-Număr contracte achiziţii

 

Fonduri proprii

 

 

     

Decembrie  2008

3.3.

Îmbunătăţirea sistemului educaţional şi de formare profesională

Desfăşurarea de programe, în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, având ca obiectiv crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea abilităţilor persoanelor cu handicap

D.G.A.S.P.C.

AJOFM

ISJ

-Acţiuni desfăşurate

-Număr programe derulate în parteneriat

-Număr contracte de parteneriat public privat

 

-Fonduri proprii

-Fonduri comunitare

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Asigurarea de acces egal al persoanelor cu handicap la oportunitaţile de formare şi promovare la locul de muncă

AJOFM

D.G.A :S.P.C.

-

-Număr cazuri de discriminare sesizate

-

Decembrie  2008

3.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea serviciilor de sprijin în vederea angajarii şi crearea serviciilor de sprijin al persoanelor cu handicap la locul de muncă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificarea şi susţinerea de servicii sociale : consiliere pentru persoana cu handicap şi familia acesteia, informare pentru angajatori

 

 

AJOFM

D.G.A :S.P.C.

 

 

 

-Raport periodic

 

 

-Număr de beneficiari ai serviciului

-Număr pliante

-Fonduri proprii

-Fonduri comunitare

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare privind ocuparea şi incadrarea în muncă, formarea profesională, promovarea şi condiţiile de muncă ale persoanelor cu handicap

 

 

 

 

D.G.A .S.P.C.

AJOFM

 

 

 

-Raport periodic

-Număr participanţi reconversie/formare profesională

-Număr persoane cu handicap angajate

 

 

 

-Personal de specialitate

Decembrie  2008

Realizarea de programe şi proiecte, în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, instituţii de cult recunoscute de lege, având ca obiectiv creşterea gradului de ocupare

D.G.A .S.P.C.

Parteneri

Raport periodic

- organizarea

bursei locurilor de munca pentru persoane cu handicap

Creşterea numărului de persoane cu handicap angajate

-Fonduri proprii

-Fonduri comunitare

-Personal din aparatul propriu

Decembrie  2008

Susţinerea de campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu handicap

D.G.A .S.P.C.

AJOFM

-Colecţia de ziare

-Număr întâlniri

 

-Fonduri proprii

Decembrie  2008

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea