Text Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

      privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în hotărârile Consiliului 

              Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001 și nr.56 din 10

                    iunie 2005

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art. 106, alin. (2) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

          - expunerea de motive nr. 2116 din 22 martie 2006 a vicepreședintelui, Eugen Ovidiu Vlad și raportul de specialitate nr. 1247 din 17 februarie 2006 al Direcției Dezvoltare Locală, privind necesitatea îndreptării erorii materiale cuprinsă în hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr.45 din 21 mai 2001 și nr.56 din 10 iunie 2005;

          - prevederile art.4 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.40 din 30 septembrie 1999;

- avizul comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și al comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru protecție socială;

          - prevederile art.104 alin (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată;

                În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,         

 

HOTĂRĂȘTE :

          Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare, din anexa nr.1, Secțiunea I, poziția nr. 1115, la  coloana 3 –(la elemente de identificare), în sensul înlocuirii suprafeței de teren de 5.460 mp cu suprafața de 5.490 mp, pentru bunul imobil “Depozit protecția plantelor Zimnicea”.

 

Art. 2.  Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexa nr.1 la hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 56 din 10 iunie 2005, în sensul că la poziția nr.5, coloana- Elemente de identificare, suprafața de teren de 5.460 mp se înlocuiește cu suprafața de 5.490 mp, pentru același imobil prevăzut la art.1.

                                                                                

          Art.3. Secretarul general al județului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ, autoritaților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează,

                                                                                    Secretar al  județului

 

                                                                                      Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                     

 

 

          

 

 

Alexandria

Nr.21 din  31 martie 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 8040 din 19 octombrie 2006 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 8041 din 19 octombrie 2006 al Direcției Tehnice;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- adresa nr. 15983 din 04 august 2006 a Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede;

- Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2006;

- prevederile art.2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- prevederile art.104 alin (1) lit.(c) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, modificată și completată și ale art. 47 alin. (1) lit. “f” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat;

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată,         

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al județului Teleorman, a terenului în suprafață  de 2.401,35 mp, aferent corpului C ,,Casa de copii școlari”, Roșiorii de Vede, strada Oltului, nr. 59, prevăzut la poziția nr.1092, col.3,  Secțiunea I, Anexa nr. 1 la  Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45 din 21 mai 2001, cu modificările și completările ulterioare, - anexa nr. 1, Secțiunea I, poziția nr. 1092, coloanele2 și 3, după cum urmează:

coloana 2 -,,Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului cu  

                   nevoi speciale”

                 -,, Centrul pentru mama și copilul supuși violenței domestice”   

                 Roșiorii de Vede

coloana 3 – Suprafața teren =8.983,01 mp

 

Art. 3. Vicepreședintele Putineanu Ion prin Direcția Tehnică și Serviciul juridic și contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         

          Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autoritaților și instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr……. din ………. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                                  

Nr. 8041 din 19.10.2006

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea 

              Consiliului  Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001

 

 

Prin Hotărârea  nr. 92 /2001 Consiliul Județean Teleorman a hotărât vânzarea prin licitație publică a clădirii ,,Casa de copii Școlari”- corpul C (D+P+4E) și a terenului aferent, situată în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman..

Pentru vânzare, este necesar să se întocmească documentația pentru înscrierea în cartea funciară de către o firmă autorizată.  Direcția Generală de Servicii, în calitate de câștigător al licitației, a întocmit documentația pentru înscrierea în cartea funciară și a efectuat masuratori topografice a limitelor actuale ale intregului amplasament, care se compune din mai multe corpuri A,B și C. În urma măsurătorilor s-a constatat că  limita incintei actuale, care se compune din corpurile A,B și C, are o suprafață de 11.130,26 mp, față de  14.150,00 mp, cât este  în Inventarul domeniului public al județului Teleorman, însușit  prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, nr.45/2001 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1385 /2001. 

          Ca urmare a diferenței în minus de 3019,74 mp, O.C.P.I. Teleorman a returnat documentația cu notă de constatare, pentru a îndrepta eroarea respectivă.

           Suprafața de  14.150,00 mp, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45/2001, este cea prevăzută în protocolul de predare-primire nr. 2705/3539 din 09.06.1998, încheiat între Inspectoratul Școlar Județean și  Consiliul Județean Teleorman.

           Urmare adresei Direcției Generale de Servicii, nr. 153/15.06.2006, prin care se solicită îndreptarea erorii, Consiliul Județean Teleorman, a cerut sprijin Primăriei municipiului Roșiorii de Vede, pe raza căruia este situat imobilul ,,Casa de copii Școlari”, în identificarea reală a limitelor incintei imobilului.

 Prin adresa nr. 15986 din 04 august 2006, Primăria municipiului Roșiorii de Vede, a a înaintat Consilului Județean Teleorman, Fișa bunului imobil din strada Oltului nr. 59,  întocmită în anul 2001,  de către S.C. THEOTOP S.R.L. București, din care rezultă că suprafața de teren aferentă celor 3 corpuri ale  imobilului  din strada Oltului nr. 59, este de 11.384,36 mp.

Pentru a se putea efectua înscrierea în cartea funciară cu suprafața corectă rezultată în urma măsurătorilor,  este necesar să se îndrepte eroarea materială cuprinsă în hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45/2001, Anexa nr. 1, Secțiunea I, poziția nr. 1092, coloana 3 – (la elemente de identificare)  în sensul înlocuirii suprafeței de teren de 14.150 mp cu suprafața de 11.384,36 mp, pentru bunul imobil ,,Centrul de plasament nr. 2 și 3 Roșiorii de Vede” (în prezent ,,Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului cu nevoi speciale” și ,, Centrul pentru mama și copilul supuși violenței domestice” Roșiorii de Vede).   

 Suprafata de teren aferenta construcției ,,Casa de copii Școlari”- corpul C (D+P+4E), situată în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman, este de 2.401,35 mp, conform măsurătorilor.  Pentru a se putea efectua vânzarea, este necesar ca această suprafață de teren, să facă parte din domeniul privat.Propunem trecerea din domeniul public în domeniul privat al  județului Teleorman, a suprafeței  de 2.401,35 mp,  din suprafața totală de 11.384,36 mp.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art 110, coroborat cu art. 45 din Legea administrației publice locale, modificată și completată, am întocmit prezentul raport de specialitate, privind necesitatea necesitatea îndreptării  erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001.

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Piperea Victor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: CABINET VICEPREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. 8040 19.10.2006

EXPUNERE DE MOTIVE

    privind: aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinsă în Hotărârea 

              Consiliului  Județean Teleorman  nr. 45 din 21 mai 2001

 

,,Casa de copii Școlari”- corpul C (D+P+4E) face parte din imobilul situat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman, compus din corpurile A, B și C. Corpul C face parte din domeniul privat al județului.

Prin Hotărarea  nr. 92 /2001 Consiliul Județean Teleorman a hotărât vânzarea prin licitație publică a clădirii ,,Casa de copii Școlari”- corpul C (D+P+4E) și a terenului aferent, situată în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 59, județul Teleorman..

Pentru vânzare, a fost necesar să se întocmească documentația pentru înscrierea în cartea funciară.  In acest sens s-au efectuat măsurători topografice a limitelor actuale ale întregului amplasament, care se compune din mai multe corpuri A,B și C. S-a constatat că  limita incintei actuale, are o suprafață de 11.130,26 mp, față de  14.150,00 mp, cât este  în Inventarul domeniului public al județului Teleorman, însușit  prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman, nr.45/2001 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1385 /2001. 

          Ca urmare a diferenței între cele două suprafețe, O.C.P.I. Teleorman a returnat documentația cu notă de constatare, pentru a îndrepta eroarea respectivă.

           Suprafața de  14.150,00 mp, cuprinsă în Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45/2001, este cea prevăzută în protocolul de predare-primire nr. 2705/3539 din 09.06.1998, încheiat între Inspectoratul Școlar Județean și  Consiliul Județean Teleorman.

           

 

Consiliul Județean Teleorman, a cerut sprijin Primăriei municipiului Roșiorii de Vede, pe raza căruia este situat imobilul ,,Casa de copii Școlari”, în identificarea reală a limitelor incintei imobilului.

 Prin adresa nr. 15986 din 04 august 2006, Primăria municipiului Roșiorii de Vede, a a înaintat Consilului Județean Teleorman, Fișa bunului imobil din strada Oltului nr. 59,  întocmită în anul 2001,  de către S.C. THEOTOP S.R.L. București, din care rezultă că suprafața de teren aferentă celor 3 corpuri ale  imobilului  din strada Oltului nr. 59, este de 11.384,36 mp.

Pentru a se putea efectua înscrierea în cartea funciară cu suprafața corectă rezultată în urma măsurătorilor,  este necesar să se îndrepte eroarea materială cuprinsă în hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 45/2001, Anexa nr. 1, Secțiunea I, poziția nr. 1092, coloana 3 – (la elemente de identificare)  în sensul înlocuirii suprafeței de teren de 14.150 mp cu suprafața de 11.384,36 mp, aferentă imobilelor ,,Centrul teritorial pentru protecția de tip familial a copilului cu nevoi speciale” și ,, Centrul pentru mama și copilul supuși violenței domestice” Roșiorii de Vede.  Pentru a se putea efectua vânzarea imobilului este necesar să se facă  trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Teleorman, a suprafeței  de 2.401,35  mp,  din suprafața totală de 11.384,36 mp.

                 Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Teleorman, modificat și completat, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

 

 Putineanu Ion