Text Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 


               

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată și completată

          Având în vedere:

          - expunerea de motive a vicepreședintelui Putineanu Ion nr. 9684 din 11 decembrie 2006 și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală nr. 9685 din 11 septembrie a.c. privind necesitatea aprobării Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți;

-         raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-         prevederile art. 13 alin. (7) din O.G. nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Persoanelor cu Handicap aprobată prin Legea nr. 239/2003, modificată și completată prin O.G. nr. 51/2005 aprobată prin Legea nr. 45/2006;

-         prevederile  art. 104 alin. (1) litera ,,d” și alin. (5) litera ,,a” pct.2 din Legea nr. 215/2001, modificată și completată.

În temeiul dispozițiilor art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulți, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 20 din 21 martie 2003 își încetează aplicabilitatea.

 

 

 

          Art.3.  Secretarul  județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și comisiei de evaluare, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                  

                                                                                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ            

                                                                                   Secretarul județului,

                                                                                                                                                                            Jr. Rodica Vrabie                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Alexandria

Nr. 126 din 18 decembrie  2006