Text Box: CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN
 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului

                Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare

                unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate.

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință extraordinară conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.4811 din 30 iunie 2006 a  vicepreședintelui Consiliului Județean, Vlad Eugen Ovidiu și raportul de specialitate nr.3022 din 21 iunie 2006 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea majorării fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2006 pentru acordarea de ajutoare  unor unități administrativ-teritoriale aflate în dificultate ;

- avizul Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru

activitații științifice, activitații economice, agricultură, invățămănt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - cererile primăriilor Băbăița, Olteni, Purani, Siliștea, Troianul și Drăgănești-Vlașca ;

- prevederile art.15 alin.(2) și art.32 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,e” din Legea nr.215/2001, modificată și completată și ale art.47 alin.(1) litera ,,e” din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și completat.

          În temeiul dispozițiilor art.109 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului  Județean Teleorman pe anul 2006, conform anexei nr. 1.

 

Art.2. Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului  Județean Teleorman pe anul 2006, conform anexei nr. 2.

 

Art.3. Se aprobă repartizarea unor ajutoare pentru unitățile administrativ-teritoriale aflate în dificultate, conform anexei nr. 3.

 

Art.4.  Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta   hotărâre.

 

Art.5. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Vlad Eugen Ovidiu prin direcțiile de specialitate, va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.6. Secretarul general al județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ  instituțiilor și autorităților interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PRESEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

    

                                                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                                              Secretar general al jude]ului,

                                                                                     

                                                                                                                                           jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

                                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

     Jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,

Nr. 70  din 7  iulie 2006